Особености на обучението в дистанционна форма

           По своята същност Дистанционното обучение представлява една алтернатива на задочната и редовната форми на обучение. Базирано е върху използването на съвременните достиженията в областта на информационните технологии и тяхното приложение във висшето образование.
            Дистанционна форма на обучение е такава организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време като създадената дистанция се компенсира с технологични средства (аудио, видео, компютърни и комуникационни).
            Обучението в дистанционна форма е изцяло осигурено с учебно-методични материали на хартиен носител и в електронен вид. Организирано е в неприсъствена форма, като студентите получават комплект учебни материали за обучение и самоподготовка, както и казуси и тестове за формиране на семестриалната част от оценката по съответната учебна дисциплина. Комуникацията преподавател - студент се осигурява чрез успоредно използване на класическа (поща, факс, телефон) и ИНТЕРНЕТ базирани технологии.


            Регламентация на дистанционното обучение по магистърски програми в СА "Д.А.Ценов"

            Дистанционното обучение в Стопанска академия "Д.А.Ценов" се организира съобразно утвърден от Академическия съвет Правилник за организацията и дейността на Центъра за дистанционно обучение (ЦДО).
ЦДО отговаря за дейностите по планирането, организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение. ЦДО, съвместно с Академичния компютърен център (АКЦ), осъществява технологичното и техническото осигуряване на обучението за придобиване на ОКС в дистанционна форма на обучение.

            Правилата за дистанционно обучение в Стопанска академия „Д.А. Ценов” са съставени на базата анализ на учебно-методични материали и регламентация на дистанционното обучение в учебни заведения в Европа и отговарят на изискванията на българското законодателство, решенията на Националния съвет за дистанционно обучение и препоръките от националните семинари за дистанционно обучение.
            Обучението по магистърски програми в дистанционна форма за завършили образователно-квалификационна степен "Бакалавър" (по  „Икономика” или „Администрация и управление”) се провежда в рамките на три семестъра. През първите два семестъра се изучават магистърските учебни дисциплини (включително и дисциплината „Магистърски семинар”, която е включена в учебните планове на всички специалности), а през третия семестър се разработва и представя за защита дипломната работа. Студентите от други професионални направления полагат допълнителен изпит по специалността.
За студенти, завършили ОКС „Професионален бакалавър” обучението е 5 семестъра, а за студенти-неикономисти (второ висше) с ОКС „Бакалавър” или „Магистър” – 6 семестъра.

 
Технология на обучението в дистанционна форма
 
В дистанционна форма подготовката и обучението на студентите се осигурява със включен в семестриалната такса пълен комплект учебно-методични материали (УММ) за съответния семестър, включително и CD-носител, служебна електронна поща и индивидуален акаунт за уеб-базираната система за електронно обучение.
Обучението в дистанционна форма по отделните дисциплини се осигурява от преподавател-лектор и преподавател-консултант. По въпросите свързани с подготовката за изпита и решаването на семестриалните казуси отговаря консултанта.

 

Студентите оценяват работата на преподавателите чрез системата за осигуряване на качеството в дистанционна форма на обучение.

Комуникацията с консултантите по учебните дисциплини може да се осъществи както чрез електронна поща от служебно получения Е-mail, така и чрез функционалните възможности на уеб-базираната система за електронно обучение VJL(R). За всяка магистърска програма има създаден специализиран форум с най-често задавани от студентите въпроси по изучаваните дисциплини.

Кандидатстване и записване за обучение
 Приемът на студенти в дистанционна форма на обучение се осъществява чрез конкурс по документи на базата на успеха от дипломата за завършена степен на висшето образование.
Подаването на документи за кандидатстване се извършва в Центъра за кандидат-студентски прием и информация. Студентите, които записват магистърска програма по специалност, различна от тази на бакалавърската степен изучават допълнителна учебна дисциплина през първия семестър в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър", като съответно заплащат и допълнителна такса за първия семестър, в размер определен с решение на Академичния съвет.
След заплащането на таксата за първия семестър и попълване на всички документи за записване, студентите в дистанционна форма на обучение получават и комплект учебни пособия за 1-вия семестър, учебно CD, заверената студентска книжка, служебна електронна пощенска кутия (M0******@uni-svishtov.bg), акаунт за достъп до Уеб-базираната система за електронно обучение (vjl.uni-svishtov.bg), учебен график с дати за сесия за първи семестър, информационен лист за лекторите и консултантите по учебни дисциплини, пощенски плик за изпращане на индивидуални изпитни материали.
            Съобразно предварително утвърден график се провеждат еднодневни консултации, целящи уточняване на целите и специфичните изисквания в отделните учебни курсове. Преподавателите са на разположение за консултации два пъти през семестъра: при раздаването на учебно-методическите материали за семестъра; и в средата на семестъра.

Семестриалните казуси и он-лайн тестовете
            Резултатите от тях заедно формират приблизително 50% от крайната оценка по съответната дисциплина. Семестриалните казуси са разработени в обособени свитъци с изпитни материали (с изключение на курсовете, където са включени в учебното пособие за дистанционно обучение и трябва да бъдат отделени и комплектовани за последващо оценяване). Комплектът семестриални казуси се изпраща с препоръчано писмо или по куриер в указания срок на посочения адрес на съответната водеща обучението катедра. Всеки казус задължително се обозначава с данни за студента.
            Он-лайн тестовете по всяка учебна дисциплина се генерират автоматично от системата VJL(R). Всеки студент има възможност да решава лимитиран брой он-лайн тестове по време на своята подготовка.

            Явяване на изпитна сесия
            През изпитните сесии се решават писмени поливариантни изпитни тестове. Те формират около 50% от крайната оценка по учебната дисциплина. При явяването на редовната сесия се заплаща таксата, заверяват се студентските книжки и се получават пълните комплекти УММ за следващия семестър.