ОБРАЗОВАТЕЛНО ПОРТФОЛИО НА ДОКТОРСКИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ СА „Д. А. ЦЕНОВ“

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за провеждане на обучение на докторанти в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление. Обучението в третата степен на висшето образование – образователната и научна степен „доктор” се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма по 16 акредитирани докторски програми:

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

Платено обучение

редовна

задочна

редовна

задочна

самостоятелна

Политическа икономия
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Статистика и демография
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
Приложение на изчислителната техника в икономиката
Световно стопанство и международни икономически отношения
Планиране
Икономика и управление (аграрна икономика)
Икономика и управление (индустрия)
Икономика и управление (туризъм)
Икономика и управление (търговия)
Маркетинг
Социално управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

Срок на обучение
Редовна форма на обучение - до 3 години;
Задочна форма на обучение - до 4 години;
Самостоятелна форма на обучение - до 3 години.

Семестриални такси
За редовно и задочно обучение, финансирано от държавата (държавна поръчка) докторантите заплащат нормативно установени семестриални такси в размер на 350 лв.
Докторантите са освободени от заплащането на семестриални такси през последните две години от обучение в докторантура, финансирана от държавата.

Редовните докторанти получават в рамките на целия срок на обучение месечна стипендия в размер на 450 лева. и имат право на общежитие.