Уважаеми студенти и работодатели,

В СИЛА ОТ 01.10.2013 Г. СА НАЛИЧНИ НОВИ ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” ЗА СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ”, КАКТО СЛЕДВА:

  • ПРИЕМ НА ДОГОВОРИ се извършва САМО* в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (бивш „Образователен и кариерен център“) от ПОНЕДЕЛНИК до СРЯДА - от 8.00 ч. до 12.00 ч.

***Забележка: ДОГОВОРИ НЕ СЕ ДЕПОЗИРАТ В ОФИС „ДЕЛОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ – СВИЩОВ!

  • Договорите с работодатели, ментори и студенти се предоставят в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността МИНИМУМ 10 РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРАКТИКАТА.
  • ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ (между студент и висше училище),СЛЕДВА ДА БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ ЗА МАКСИМАЛНИЯТ ПЕРИОД, регламентиран за провеждане на студентската практика – 6 МЕСЕЦА, считано от началната дата.

ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ (МЕЖДУ СТУДЕНТ И ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ)СЕ ДЕПОЗИРА ПРИ СЛЕДНИЯ РЕД:

  • за студентите, започващи практическо обучение в периода от 1-во до 10-о число, договорът се представя в срок до 21-о число на предходния месец;
  • за студентите, започващи практическо обучение в периода от 11-о до 20-о число, договорът се представя в срок до 1-о число на текущия месец;
  • за студентите, започващи практическо обучение в периода от 21-о до 31-о число, договорът се представя в срок до 11-то число на текущия месец.

СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА СТАРТИРА ПРИ НАЛИЧИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ СТУДЕНТА И СА „Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ И САМО КОГАТО СА СПАЗЕНИ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 1. Сключен е договор между СА „Д. А. Ценов” - Свищов и организацията–работодател преди или едновременно със сключването на договора със студента. Договорът се сключва еднократно!
 2. Сключен е договор с ментор(и) от организацията-работодател и СА „Д. А. Ценов” – Свищов, едновременно със сключването на договора със студента. Менторът сключва договор със СА „Д. А. Ценов” - Свищов еднократно!
 3. Сключено е допълнително трудово споразумение между избрания от студента академичен наставник (преподавател) и СА „Д. А. Ценов” - Свищов, което става едновременно със сключването на договора със студента. Академичният наставник сключва  допълнителното трудово споразумение със СА „Д. А. Ценов” - Свищов еднократно!
4. Програмата за студентската практика по съответната позиция, с разпределение на дейности и задачи за практическо обучение за общо 240 часа (не повече от 40 ч. седмично),  е изготвена от студента заедно с ментора и е съгласувана с академичния наставник в срок до 5 календарни дни след потвърждаване на практиката. Всички действия се извършват в уеб-системата.
 5. Графикът на практиката по дати и часове на ден за общо 240 часа е въведен от студента в срок до 3 календарни дни след дата на потвърждаване на практическото обучение и графикът е потвърден от ментора. Всички действия се извършват в уеб-системата.

ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ СЪС СТУДЕНТИТЕ СТАВА САМО ПРИ:

  • ИЗБРАН И ПОТВЪРДЕН АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК;
  • ОДОБРЕН ОТ МЕНТОРА ГРАФИК ЗА ПРАКТИКАТА;
  • ОДОБРЕНА ОТ АКАДЕМИЧНИЯ НАСТАВНИК ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАТА

 Всички договори, разпечатани и подписани в 3 екземпляраЗАДЪЛЖИТЕЛНО се предоставят запреглед и одобрение от съответния функционален експерт в рамките на регламентираните за целта срокове и установено работно времена място – САМО В ОФИСА НА Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ.

Изтегли като документ - .doc файл

Екип на проект „Студентски практики”
при СА „Д. А. Ценов” - Свищов