Уважаеми студенти и докторанти,
Условията и реда за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа са уредени чрез Закон за кредитиране на студенти и докторанти, с който се цели да се подобрят условията за достъп до висше образование.
 

За студентски кредит могат да кандидатстват всички студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:  

 

• български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
• не са навършили 35 години;
• обучават се в редовна форма;
• нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;
• не са отстранени и не са прекъснали обучението си.

Какви документи се изискват при кандидатстването за отпускане на кредит?

• Копие от документ за самоличност;
• Документ, удостоверяващ статусът на студент или докторант с право да се запише за следващ семестър;
• Декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

Какви видове кредити има?

• Кредит за заплащане на таксите за обучение.
• Кредит за издръжка.

 

Кой има право на кредит за издръжка?

• Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението.
• Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само единият.

Как ще се усвояват парите по кредита за заплащане на таксите за обучение?

• Кредитът за заплащане на таксите за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация;
• Средствата за таксата, дължима за първата година от обучението се възстановяват по сметката на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ за платена такса.

Как ще се усвояват парите по кредита за издръжка?

• Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит.

 

Кога и как студентът или докторантът ще трябва да връща кредита?

 

• Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителния план, уговорен между страните.
• Общият размер на кредита се погасява на равни месечни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

Студентски кредити отпускат само банките, подписали типов договор с министъра на образованието и науката:

• „Банка ДСК” ЕАД
• „Райфанзенбанк (България)” ЕАД
• „Алианц Банк България” АД
• „Юробанк България” АД

 

Законът за кредитиране на студенти и докторанти (Обн. - ДВ, бр. 69 от 05.08.2008 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила изменена със ЗИД ДОПК - ДВ бр. 32 от 28.04.2009г.; изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г. ; изм., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)  (http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_kreditirane_studenti_doktoranti.pdf) и Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (http://www.minedu.government.bg/left_menu/registers/registar_banks.html) са публикувани на сайта на Министерството на образованието.