АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО

РЕКТОР
Доц. д-р Иван Марчевски , Тел.: (0631) 66 200,


Зам.-ректор "Учебна дейност"
Проф. д-р Марияна Божинова, Тел.: (0631) 66 205,


Зам.-ректор "Акредитация и управление на качеството"
Проф. д-р Георги Иванов, Тел.: (0631) 66 204,


Зам.-ректор "Научноизследователска и проектна дейност"
Доц. д-р Тодор Кръстевич, Тел.: (0631) 66 203,


Зам.-ректор "Студентска политика и институционални комуникации"
Доц. д-р Николай Нинов, Тел.: (0631) 66 202,

 Контактна информация за Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Адрес за кореспонденция:
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
5250 Свищов
ул. "Ем. Чакъров" 2

 СЕКРЕТАРИАТ

Тел.: (0631) 66 201, 0882 552509
факс: (0631) 87 355, 0882 612736,

 Банкови сметки в лева:

Студентски такси за обучение в
ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и за ОНС "доктор"
:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00

Такси за обучение срещу заплащане в следдипломни и факултативни форми:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 33 SOMB 9130 3142 6078 00

Фондация "Д. А. Ценов"

Общинска банка АД - клон Свищов
BIC   -   SOMBBGSF
IBAN  -   BG 10 SOMB 9130 1043 7291 01

 
 АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

Финансов директор:
Доц. д-р Иван Андреев, Тел.: (0631) 66 442,


Главен счетоводител:
Ас. Валерий Александров, Тел.: (0631) 66 223,


Помощник ректор:
Венцислав Танев, Тел.: (0631) 66 220,


Отдел "Човешки ресурси":
Георги Петров, Тел.: (0631) 66 373,

 
 Банкови сметки в лева:

Студентски такси за обучение в
ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и за ОНС "доктор"
:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00

Такси за обучение срещу заплащане в следдипломни и факултативни форми:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 33 SOMB 9130 3142 6078 00

Фондация "Д. А. Ценов"

Общинска банка АД - клон Свищов
BIC   -   SOMBBGSF
IBAN  -   BG 10 SOMB 9130 1043 7291 01

 
ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСИ"
Декан на ф-т "Финанси" Тел.: (0631) 66 318 Секретар факултет Тел.: (0631) 66 260
 
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 251 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 309
 
КАТЕДРА "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 252 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 252
 
КАТЕДРА "ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКАТА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 258 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 256
 
КАТЕДРА "ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 416 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 366
 
ФАКУЛТЕТ "СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ"
Декан на ф-т "Стопанска отчетност" Тел.: (0631) 66 315 Секретар факултет Тел.: (0631) 66 342
 
КАТЕДРА "СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 400 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 349
 
КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 266 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 266
 
КАТЕДРА "МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 346 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 311
 
КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ"
Ръководител катедра Тел.: 0882 552518 Инспектор катедра Тел.: 0882 552518
 
ФАКУЛТЕТ "МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ"
Декан на ф-т "Мениджмънт и маркетинг"
Тел.: (0631) 66 268
Секретар факултет Тел.: (0631) 66 238
 
КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 374 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 291
 
КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 298 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 298
 
КАТЕДРА "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 297 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 296
 
КАТЕДРА "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 358 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 399
 
КАТЕДРА "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 393 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 395
 
ФАКУЛТЕТ "ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Декан на ф-т "Производствен и търговски бизнес"
Тел.: (0631) 66 265
Секретар факултет Тел.: (0631) 66 275
 
КАТЕДРА "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 343 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 353
 
КАТЕДРА "АГРАРНА ИКОНОМИКА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 329 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 414
 
КАТЕДРА "ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 316 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 322
 
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 367 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 210
 
КАТЕДРА "ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 338 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 259, 66 304
 
КАТЕДРА "ПРАВНИ НАУКИ"
Ръководител катедра Тел.: (0631) 66 304 Инспектор катедра Тел.: (0631) 66 304,
66 259
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР
Тел.: 0882/552 523, 0631/66 381, 66 431, 66 225, 66 226, 66 227, 66 234
 
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Директор ЦДО Тел.: (0631) 66 403 Координатор ЦДО Тел.: (0631) 66 214
Секретар Тел.: (0631) 66 403
 
ЦЕНТЪР ЗА "СЛЕДДИПЛОМНО И ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ"
Директор ЦСФО
Тел.: 0882 552521
Сектор "Факултативно обучение" Тел.: 0882 552520
Сектор "Следдипломно обучение"
Тел.: 0882 552508
 
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Директор ЦПО Тел.: 0882 552521 Секретар Тел.: 0882 552507
 
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Директор ЦМД Тел.: (0631) 66 376 Главен координатор ЦМД Тел.:(0631) 66 376
 
ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Директор ИНИ Тел.: (0631) 66 370 Координатор Трансфер на технологии Тел.: (0631) 66 247
Координатор Проекти Тел.: (0631) 66 370 Експерт Европейски програми и проекти Тел.: (0631) 66 364
Експерт Програми и проекти Тел.: (0631) 66 364  
 
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО
Директор ЦКО Тел.: (0631) 66 378 Инспектор Тел.: (0631) 66 206
 
АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Главен координатор
Тел.: (0631) 66 437
 
 
АКАДЕМИЧЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР
Директор АКЦ Тел.: (0631) 66 435 Звено "Разработване и поддръжка на академични информационни системи" Тел.: (0631) 66 274
Звено "Поддръжка компютърни системи и техническа помощ"
Тел.: (0631) 66 435, 66 444, 66 217
Звено "Системна администрация"
Тел.: (0631) 66 435
Звено "Общофункционално"
Тел.: (0631) 66 244
 
ФОНДАЦИЯ "ЦЕНОВ"
Тел.: (0631) 66 200, 66 223
 
ЦЕНТЪР ЗА ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ "БЪРОВ" ЕООД
Тел.: (0631) 66 205
 
ОТДЕЛ "БАКАЛАВЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
Началник отдел Тел.: (0631) 66 225 Редовно обучение Тел.: (0631) 66 226
Задочно обучение Тел.: (0631) 66 227 Информационна и контролна дейност Тел.: (0631) 66 234
 
ФРОНТ ОФИС "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
Инспектор Тел.: (0631) 66 281 Отговорник, спомагателна дейност Тел.: (0631) 66 281
 
УЧЕБЕН КОРПУС "ЮГ"
Рецепция Тел.: 0882 552510 Домакин Тел.: 0882 552515
 
СПОРТЕН КОМПЛЕКС
Тел.:0882 552510
 
УЧЕБНА БАЗА "СЕВЕР"
Домакин Тел.: 0882 552513 Администратор Тел.: 0882 552513
 
ОФИС "СТУДЕНТСКА ПОЛИТИКА"
Тел.: (0631) 66 371
 
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
Тел.: 0882 552522
 
КНИЖАРНИЦА
Тел.: (0631) 66 273
 
ОТДЕЛ "СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ"
Ръководител отдел в битовото обслужване
Тел.: 0887 116615
 
СТОЛ 1
Домакин Тел.: (0631) 66 401
 
БЛОК 1
Управител общежитие Тел.: 0889 404496 Портиер Тел.: 0889 404482
 
СТУДЕНТСКИ ДОМ НА КУЛТУРАТА
Тел.: (0631) 66 380
 
СПИСАНИЕ "НАРОДОСТОПАНСКИ АРХИВ"
Тел.: 0889 882 298
 
СПИСАНИЕ "БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ"
Тел.: (0631) 66 298
 
МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКО СПИСАНИЕ "ИКОНОМИКА 21"
Тел.: (0631) 66 338
 
ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ "ДИАЛОГ"
Тел.: (0631) 66 205
 
ГОДИШНИК НА СА "Д.А.ЦЕНОВ"
Тел.: (0631) 66 364
 
АЛМАНАХ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Тел.: (0631) 66 370
 
БИБЛИОТЕКА "СТОПАНСКИ СВЯТ"
Тел.: (0631) 66 272
 
ГОДИШЕН АЛМАНАХ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ
Тел.: (0631) 66 250
 
ВЕСТНИК "АЛМА МАТЕР"
Тел.: (0631) 66 335
 
ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО ИЗРАСТВАНЕ"
Тел.: (0631) 66 362
 
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Финансов директор Тел.: (0631) 66 442 Финансов контрольор Тел.: (0631) 66 413
Организатор/СФУК
Тел.: (0631) 66 412
Организатор обществени поръчки и управление на академична собственост
Тел.: (0631) 66 411
 
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
Главен счетоводител Тел.: (0631) 66 223
Счетоводство ССО Тел.: (0631) 66 209  
 
ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Ръководител отдел Тел.: (0631) 66 373
 
ОТДЕЛ "ДЕЛОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Тел.: (0631) 66 249
 
ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ"
Тел.: (0631) 66 372
 
СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СА "Д.А.ЦЕНОВ" към НБС "ВОН" към КНСБ
Тел.: (0631) 66 380, 66 381
 
СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА КТ "ПОДКРЕПА"
Тел.: (0631) 66 237
 
АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА "АКАД. Н.МИХОВ"
Директор Тел.: (0631) 66 335 Заемна Тел.: (0631) 66 277
 
АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"
Директор Тел.: 0882 552512 Технолог Тел.: 0882 552516
 
ДОМ НА НАУЧНИЯ РАБОТНИК
Тел.: 0882 552504
 
БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОТДИХ
Организатор почивно дело Тел.: (0631) 66 365 Учебна база - Орешак, обл. Ловеч Тел.: 0884 684568
Учебна база - Кранево, обл. Добрич Тел.: 0579/6 64 90
 
ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРА И ДОМАКИНСТВО"
Организатор академична инфраструктура
и домакин
Тел.: (0631) 66 410