ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ
Студентите в СА „Димитър А. Ценов“, в зависимост от успеваемостта и социалния им статус, имат право да получават: стипендии за постигнат висок успех; евростипендии от държавни институции, частни фирми и фондации; социални стипендии и помощи.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ
СА „Димитър А. Ценов“ предоставя възможност на своите възпитаници да се включат в летни младежки и студентски програми (бригади) във Великобритания, САЩ и редица други страни с цел – пътуване, подобряване на езиковите умения, осъществяване на културен обмен и спечелване на доходи. За тази цел в Правилника за дейността на Висшето училище е разписан точен регламент, уреждащ критериите, правилата и изискванията за безпрепятствено включване на студентите в тези програми.

СТУДЕНТСКИ УСЛУГИ
СА „Димитър А. Ценов“ представя на своите студенти разнообразни услуги, посредством Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, Центъра за международна дейност, Центъра за следдипломно и факултативно обучение, Центъра за професионално обучение, Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия (АЛУМНИ), отдел „Студентска политика“, Хотелски комплекси „Корпус Юг“ и Учебна база Север“, Академичния компютърен център и др.

ФАКУЛТАТИВЕН КУРС
Центърът за следдипломно и факултативно обучение организира факултативен уеб-базиран курс по “Бизнес комуникации” на чужд език – английски, немски и руски език, при дек¬ларирано желание за изучаване от студента. При записване на курса студентът заплаща еднократно утвърдена такса за обучение.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ
Програма „Еразъм+“ е една от най-успешните инициативи на ЕС в областта на образованието , обучението, младежта и спорта, която цели подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и постигането на модерно висше образование, базирано на тясното взаимодействие между университетите и работодателите. Програмата насърчава и подкрепя академичната мобилност на студенти с цел обучение или практика в чужбина. За периода на мобилност студентите получават финансова подкрепа, а периодът на обучение или практика се признава като част от учебния им план или се вписва в Европейското им дипломно приложение. На мобилните студенти се издава и Европас сертификат за мобилност на български и английски език, който се подписва от приемащата и изпращащата институция.

За допълнителна информация и въпроси:

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Център за дистанционно обучение – е-mail: dl@uni-svishtov.bg 
Директор ЦДО – доц. д-р Драгомир Илиев – е-mail: d.iliev@uni-svishtov.bg
Секретар ЦДО – Милена Димитрова – е-mail: m.dimitrova@uni-svishtov.bg
тел.: 0631/66 403; 0882 552506

 
Локален административен офис гр. София
ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)
Телефони:  0884970654, 0885233624
Раб. време за подаване на документи:
Понеделник – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Сряда – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Събота – от 10.00 ч. до 14.00 ч
За време, различно от указаното, моля попитайте на посочените телефони
 

Локален административен офис гр. Бургас
ул. Одрин № 2, (в сградата на Кооперация „Черноморка“ до кръстовище Трапезица)
Телефон:  0889597554
Раб. време за подаване на документи:
Понеделник – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Сряда – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Събота – от 10.00 ч. до 14.00 ч.
За време, различно от указаното, моля попитайте на посочения телефон

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ е висше училище с 80-годишна история, традиции и креативно присъствие в националното и международното образователно и научно пространство. В историята на своето съществуване Висшето училище има над 140 хиляди възпитаници, обучаващи се в 17 елитни специалности в професионални направления 3.8 Икономика и 3.7 Администрация и управление (в ОКС „бакалавър“) и над 40 престижни магистърски програми. С уникалната си академична база, библиотечен фонд, информационна система и най-вече със своя забележителен дух да твори и гради, свищовската Алма Матер е утвърдена като висше училище с всепризнат авторитет в страната и чужбина.
Академията е сертифицирана от Loyds Register Quality Assurance Limited в съответствие със стандартите за Системи за управление на качеството и от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).
Обучението по магистърски програми в дистанционна форма са иновативен образователен проект на СА „Димитър А. Ценов“, стартирал през 1999 г. Обучението е ориентирано в максимална степен към задоволяване на интересите на студентите и нуждите на реалния бизнес.
Натрупаният вече 18-годишен учебно-методически опит в организирането и провеждането на дистанционно обучение ни дават основание да твърдим, че сме сред най-добрите. За да отговорим на бързото развитие на информационните технологии и високите очаквания на обучаемите, предприехме мащабно обновяване на дистанционното обучение предлагано от Стопанска академия.
Въведена е нова платформа за дистанционно обучение (онлайн обучение), притежаваща множество интуитивни функционалности, улесняващи комуникацията между преподавател и обучаем.
Съкратихме сроковете на обучение, което намали осезаемо и крайната цена. В допълнение предоставяме възможност за разсрочено плащане на семестриалните такси за обучение.
Осъвременихме богатото портфолио от над 40 магистърски програми на български и английски език. Обособихме отделни модули в учебния процес, за по-лесно и бързо усвояване на изучаваните дисциплини.
Създадохме изнесени центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас за още по-голямо улеснение на студентите.
Всички иновативни промени (без да е необходимо задължителното посещение в гр. Свищов) в оптимални срокове, на конкурентна цена и на международно ниво.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Октомври 2017 г.

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър” за учебната 2017/2018 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС "БАКАЛАВЪР" по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I семестър

II семестър

Редовно обучение, държавна поръчка за завършили ОКС „бакалавър“  в СА „Д. А. Ценов“

230 лв. 230 лв.

Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" или 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Бакалавър"

920 лв. 920 лв.

Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" или 3.7 "Администрация и управление", различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

1020 лв. 920 лв.

Редовно обучение, чуждестранни студентите, в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“.

2640 лв.
(1350 €)
2640 лв.
(1350 €)

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”/“МАГИСТЪР“ по направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА**

I семестър

II семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление" или 3.9. Туризъм, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

850 лв. 850 лв.

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление" или 3.9. Туризъм, различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

900 лв. 850 лв.

Магистърски програми на чужд език за български граждани, граждани на Европейското икономическо пространство и ЕС

1662 лв.
(850 €)

1662 лв.
(850 €)

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО*

2445 лв.
(1250 €)

2445 лв.
(1250 €)

*Лица с двойно гражданство, едно от което българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определен от Министерския съвет (чл. 95 ал. 10 от ЗВО).

**При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

Таксите не се заплащат от студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” по направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА**

I семестър

II семестър III семестър IV семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" или 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "професионален бакалавър"

850 лв. 850 лв. 850 лв. 850 лв.

**При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” или „МАГИСТЪР“ по направления различни от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА**

I семестър

II семестър III семестър IV семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност различни от направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление" или 3.9. Туризъм, в която е придобита ОКС "Професионален бакалавър"

850 лв. 850 лв. 850 лв. 850 лв.

Магистърски програми на чужд език за български граждани, граждани на Евро-пейското икономическо пространство и ЕС

1662 лв.
(850 €)

1662 лв.
(850 €)
1662 лв.
(850 €)
81662 лв.
(850 €)

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО*

2445 лв.
(1250 €)

2445 лв.
(1250 €)
2445 лв.
(1250 €)
2445 лв.
(1250 €)

*Лица с двойно гражданство, едно от което българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определен от Министерския съвет (чл. 95 ал. 10 от ЗВО).

**При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

Таксите не се заплащат от студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.
Таксите  се внасят  в  рамките на  срока  за  заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:

ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00

(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)

Работно време на фронт офис „Магистърско обучение“:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.
в събота от 9:00 до 16:00 ч.
Тел.: 0631/66 281; 0631/66 403

ТЕЛ: 0882 552506; 0882 552505; 0885 649849

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Октомври 2017 г.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР“ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ,
СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
3.8. ИКОНОМИКА ИЛИ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен ОКС „бакалавър” по професионални направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление с успех от дипломата не по-малко от
  Добър (3.50)
  .
 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов”, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по професионални направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление в СА „Д. А. Ценов”, имат право да кандидатстват за обучение, финансирано от държавата и/или от обучаваните.
 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов”, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по професионални направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление в други висши училища, имат право да кандидатстват само за обучение, финансирано от обучаваните.
 • Кандидатите за редовно, финансирано от държавата, обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов“ имат право да кандидатстват само за магистърски програми по професионалното направление, в което са придобили ОКС „бакалавър“.
 • Кандидатите за редовно, финансирано от държавата, обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов“, придобили ОКС „бакалавър“ по две специалности в различни направления (3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление) имат право да кандидатстват само по професионалното направление на първата специалност.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатите за обучение по магистърски програми в редовна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов”;
 • Диплома за ОКС „бакалавър” (оригинал и ко­пие) или уве­рение за ОКС „бакалавър”, издавано от фа­култетските канце­ла­рии с посочени балообразуващи сре­ден успех от следването и оцен­ка от държавния из­пит/за­щитата на дипломната работа. Средно-аритметичният успех да не е по-нисък от Добър (3.50);
 • Лична карта (оригинал и копие);
 • Вносна бележка за платена административна такса* в размер на 50 лв.

*Забележка: От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни ув­реж­дания и нама­лена работоспо­собност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК; военноинвалиди представя се документ за инвалидност; кръгли сираци до 25-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстване – представят се актовете за смърт на родителите; близнаци (когато са кан­ди­датствали и двамата в СА в едно и също професионално направление); майки с три и повече деца до 6-годишна възраст – представят се актовете за раждане на децата; лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – представя се удостоверение.

Документи за кандидатстване за обучение в редовна форма по магистърски програми се подават във фронт офис „Магистърско обучение“ (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) от 28.06.2017 г. до 19.08.2017 г.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на бала до изчерпване на определените места за съответната магистърска програма.
Записването на приетите студенти в редовна форма на обу­чение се извършва със заповед на Ректора в фронт офис „Магистърско обучение” (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) от 22.08 до 26.08.2017 год., след обявяване на резул­татите от класирането.
            Новоприетите студенти депозират комплект документи за записване и вносна бележка за платена първа семестриална такса, както следва:

 • За редовно, финансирано от държавата, обучение – 230 лв.
 • За редовно, финансирано от студентите, обучение в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“ – 920 лв.
 • За редовно, финансирано от студентите, обучение в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, различна от специалността, в която е придобита ОКС „бакалавър“ – 1020 лв.
 • За редовно обучение на чуждестранни студентите, в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“ – 2640 лв. (1350 eвро).

            В рамките на ут­върдения брой места, съгласно чл. 68, ал. 3 (3) от ЗВО, в СА „Д. А. Це­нов” се приемат:

 • кла­сираните с еднакъв бал кандидат-сту­денти;
 • лица с трайни ув­реж­дания и нама­лена работоспо­собност 70 и над 70 на сто;
 • кръгли сираци до 25-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;
 • воен­но­ин­валиди;
 • близнаци (когато са кан­ди­датствали и двамата в СА и единият от тях е приет);
 • майки с три и повече деца до 6-годишна възраст.

Към молбите те прилагат необ­хо­димите документи за удостоверяване на всеки конкретен случай

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, редовна форма на обучение


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС "БАКАЛАВЪР" по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I-ви семестър

II-ри семестър

Редовно обучение, държавна поръчка за завършили ОКС „бакалавър“  в СА „Д. А. Ценов“

230 лв.

230 лв.

Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" или 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Бакалавър"

920 лв.

920 лв.

Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" или 3.7 "Администрация и управление", различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

1020 лв.

920

Редовно обучение, чуждестранни студентите, в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“.

2640 лв. (1350 eвро)

2640 лв. (1350 eвро)

Таксите се внасят в рамките на срока за  заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов,
както следва:
ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център – Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ ИЛИ „МАГИСТЪР“
ПО НАПРАВЛЕНИЯ 3.8. ИКОНОМИКА, 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ 3.9. ТУРИЗЪМ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по професионални направления 3.8. „Икономика”, 3.7. „Администрация и управление” или 3.9. „Туризъм“ с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).
 • Кандидатите имат право да се обучават по всяка от магистърските програми в СА „Димитър А. Ценов”.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов” и изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас;
 • Диплома за ОКС „бакалавър” или "магистър" (оригинал и копие) или уверение за ОКС „бакалавър” или "магистър", издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
 • Лична карта (оригинал и копие);
 • Снимки (матирани) – 4 бр;
 • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.

С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение, която:

 • за продължаващи в същата специалност от професионално направление (от предлаганите в СА „Д. А. Ценов”) е 850 лв.;
 • за продължаващите обучението си в друга специалност (от предлаганите в СА „Д. А. Ценов”) в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист” е 900 лв.

При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали за първи семестър – в определения ден за презентации и консултации. Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават в фронт офис „Магистърско обучение“ (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) или изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас.

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, дистанционна форма на обучение


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”/“МАГИСТЪР“ по направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I-ви семестър

II-ри семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 „Икономика", 3.7 „Администрация и управление" или 3.9. „Туризъм“, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

850 лв.

850 лв.

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 „Икономика", 3.7 „Администрация и управление" или 3.9. „Туризъм“, различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

900 лв.

850 лв.

Магистърски програми на чужд език за български граждани, граждани на Европейското икономическо пространство и ЕС

1662 лв.
(850 €)

1662 лв.
(850 €)

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО*

2445 лв.
(1250 €)

2445 лв.
(1250 €)

*Лица с двойно гражданство, едно от което българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определен от Министерския съвет (чл. 95 ал. 10 от ЗВО).
Таксите не се заплащат от студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.
Таксите  се внасят  в  рамките на  срока  за  заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:
ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център – Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

ПО НАПРАВЛЕНИЯ 3.8. ИКОНОМИКА ИЛИ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по професионални направления 3.8. „Икономика” или 3.7. „Администрация и управление” с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).
 • Кандидатите имат право да се обучават по всяка от магистърските програми в СА „Д. А. Ценов” в професионалното направление, в което са придобили ОКС „професионален бакалавър”.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов” и изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас;
 • Диплома за ОКС „професионален бакалавър” (оригинал и копие) или уверение за ОКС „професионален бакалавър”, издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
 • Лична карта (оригинал и копие).
 • Снимки (матирани) – 4 бр;
 • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.

С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение, която за продължаващи в същото професионално направление (от развиваните в СА “Д. А. Ценов”) е 850 лв.
При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали за първи семестър – в определения ден за презентации и консултации.
Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават в фронт офис „Магистърско обучение“ (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) или изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас.

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, дистанционно обучение


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I-ви семестър

II-ри семестър

III-ри семестър

IV-ри семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" или 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "професионален бакалавър"

850 лв.

850 лв.

850 лв.

850 лв.

Таксите  се внасят  в  рамките на  срока  за  заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:
ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ ИЛИ „МАГИСТЪР“ ПО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНИ ОТ
3.8. ИКОНОМИКА, 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ 3.9. ТУРИЗЪМ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, придобита в други висши училища по направления различни от 3.8. „Икономика“, 3.7. „Администрация и управление“ или 3.9. „Туризъм“ с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50)
 • Кандидатите имат право да се обучават по всяка от магистърските програми в СА „Д. А. Ценов”.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов” и изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас;
 • Диплома за ОКС „бакалавър” или "магистър" (оригинал и копие) или уверение за ОКС „бакалавър” или "магистър", издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
 • Лична карта (оригинал и копие).
 • Снимки (матирани) – 4 бр.
 • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.

С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение, която е 850 лв.
При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали за първи семестър в определения ден за презентации и консултации.
Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават в фронт офис „Магистърско обучение“ (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) или изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас.

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, дистанционно обучение


 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” или „МАГИСТЪР“ по направления различни от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I-ви семестър

II-ри семестър

III-ри семестър

IV-ри семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност различни от направления 3.8 „Икономика", 3.7 „Администрация и управление" или 3.9. „Туризъм“

850 лв.

850 лв.

850 лв.

850 лв.

Магистърски програми на чужд език за български граждани, граждани на Евро-пейското икономическо пространство и ЕС

1662 лв.
(850 €)

1662 лв.
(850 €)

1662 лв.
(850 €)

1662 лв.
(850 €)

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО*

2445 лв.
(1250 €)

2445 лв.
(1250 €)

2445 лв.
(1250 €)

2445 лв.
(1250 €)

*Лица с двойно гражданство, едно от което българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определен от Министерския съвет (чл. 95 ал. 10 от ЗВО).
Таксите не се заплащат от студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.
Таксите  се внасят  в  рамките на  срока  за  заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:
ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Октомври 2017 г.

СПИСЪК
на магистърските програми по специалности и форми
в СА „Д.А.Ценов” за учебната 2017/2018 год.

Специалност Професио­нално направление
Магистърска програма
Редовна форма,
финансирана от държавата
Редовна форма,
 финансирана от обучаемите
Дистанционна форма
Икономисти
(2 сем.)
Неикономисти
(4 сем.)
След „пр. бакалавър
(4 сем.)
 
 
3.8. ИКОНОМИКА
1
Финанси
1
Финансов мениджмънт
2
Финансово управление в публичния сектор
-
-
3
Банков мениджмънт
-
-
4
Инвестиционен мениджмънт
-
-
5
Финансов мениджмънт (на англ. език)
-
-
-
-
2
Застрахо­ване и со­циално дело
6
Социален мениджмънт
-
-
7
Застраховане
8
Здравен мениджмънт
-
-
-
3
Счетоводст­во и контрол
9
Счетоводство и одит в нефи­нан­со­вите пред­приятия
10
Счетоводство и одит в банките
-
-
11
Счетоводство и одит в пуб­лич­ния сектор
-
-
4
Стопански и финансов контрол
12
Финансов ана­лиз и контрол
-
-
-
-
13
Валутен, мит­ни­чески и данъчен контрол
14
Финансов конт­рол и външен одит
-
-
15
Счетоводство и одит (на англ. език)
-
-
-
-
5
Бизнес статистика и анализ
16
Статистическо бизнес консултиране
-
-
-
6
Междуна­родни ико­номически отношения
17
Международен биз­нес и менидж­мънт
18
Международен ту­ризъм
-
-
-
19
Международни проекти
-
-
-
-
20
Европейски бизнес и регулации
-
-
-
7
Маркетинг
21
Маркетинг
-
-
22
Маркетингови комуникации
-
-
-
-
8
Бизнес администрация
23
Бизнес аналитика (на англ. език)
-
-
-
-
9
Управление на проекти
24
Бизнес планиране
-
-
25
Управление на проекти
-
-
-
26
Управление на международни проекти
-
-
-
27
Управление на международни проекти
(на англ. език)
-
-
-
10
Бизнес информатика
28
Информационни системи и технологии в биз­неса
-
-
29
Електронен бизнес и дигитални пазари
-
-
-
-
11
Индустриален бизнес и предприемачество
30
Индустриален ме­ниджмънт
-
-
-
31
Корпоративен ме­ниджмънт
-
-
-
12
Икономика на търго­вията
32
Мениджмънт на търговската дейност
33
Търговско пос­ред­ничество и инвестиционно бан­ки­ране
-
-
13
Икономика на туризма
34
Икономика и ме­нидж­мънт на ту­ризма
-
35
Мениджмънт на туризма (на англ. език)
-
-
-
-
36
Хотелиерски мениджмънт (на англ. език)
-
-
-
-
14
Аграрна икономика
37
Агробизнес
 
  3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
15
Стопанско управление
38
Бизнесадмини­страция
39
Мениджмънт на бизнес организа­циите
-
-
40
Фирмен менид­ж­мънт и контро­линг
-
-
41
Управление на човешките ресурси
-
-
16
Публична админист­рация
42
Мениджмънт на териториалното развитие
-
-
-
43
Публична администрация
-
-
44
Образователен мениджмънт
-
-
-
Общ брой учебни документации по магистърски програми: 106
15
41
29
20

*Забележка: Магистърските програми ще се развиват само при сформиране на минимална група от 6 студента. При не сформиране на група кандидат-студентите ще бъдат пренасочвани към следващата избрана от тях магистърска програма в платена форма на обучение.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Октомври 2017 г.


График за прием на документи, класиране и записване на новоприетите студенти

Форма за провеждане на обучението Подаване на документи Заповед за класиране Записване

Редовно обучение
(след придобита ОКС „бакала­вър” по направления
3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление)

28.06-19.08.2017 22.08.2017 22.08-26.08.2017

Форма за провеждане на обучението Срок за прием на документи Заповед за
класиране
Получаване на
учебни
материали*
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „бакала­вър” или ОКС „магистър“ по направления 3.8. Икономика,
3.7. Администрация и управление
или 3.9. Туризъм)
28.06-21.09.2017 25.09.2017 07-08.10.2017
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „професионален бака­лавър” по направления 3.8. Икономика
или 3.7. Администрация и управление)
28.06-21.09.2017 25.09.2017 07-08.10.2017
Дистанционно обучение
(след придобита ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по направления различни от 3.8. Икономика,
3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм)
28.06-21.09.2017 25.09.2017 07-08.10.2017

Работно време на фронт офис „Магистърско обучение“:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.
в събота от 9:00 до 16:00 ч.
Тел.: 0631/66 281; 0631/66 403

ТЕЛ: 0882 552506; 0882 552505; 0885 649849

*Информация (място и час) за получаването на учебните материали, презентации и консултации по дисциплините се оповестява допълнително в сайта на СA "Димитър А. Ценов" преди датата за получаване на учебните материали.