Образователно портфолио на Стопанска академия "Д. А. Ценов"

 • Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се осъществява в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в следните форми:
  • редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата;
  • редовна и задочна форма на обучение, финансирано от обучаемите;
 • Продължителността на обучението (редовна и задочна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“ е четири години (8 семестъра);
 • Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична учебна година се утвърждава от Министерския съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия;
 • Професионалните компетенции се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, избираеми и факултатавни дисциплини;
 • Завършилите получават Диплома за придобита ОКС „бакалавър“ по „Икономика“/“Администрация и управление“ и Европейско дипломно приложение.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНE

За академичната 2017/2018 учебна година приемът на студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” в СА „Д. А. Ценов” - Свищов се осъществява:
 
 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване
  на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в
  раздел "Допълнително положени държавни зрелостни изпити", проведен в
  периода 2008 г. - 2017 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език – английски, немски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олимпиади (кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, като се признава оценка Отличен 6.00, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата).
 


Изискванията към кандидат-студентите за кандидатстване за всички специалности и форми на обучение в СА „Д. А. Ценов“ са следните:

 • да имат завършено средно образование;
 • да имат вписани балообразуващи оценки в дипломата за завършено средно образование, необходими за кандидатстване в СА "Д.А.Ценов".


По реда и условията на българските граждани могат да кандидатстват и чужденци, ако:

 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България, удостоверен с валиден документ за самоличност;
 • имат статут на бежанци;
 • кандидатите са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
 • кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
 • имат двойно гражданство, едното от които е българско.


Не се допускат да кандидатстват и да се обучават в СА „Д. А. Ценов“:

 • студенти в същото или в друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали;
 • завършилите висше образование, субсидирано от държавата и придобили Образователно-квалификационна степен “бакалавър” не могат да кандидатстват за второ висше, субсидирано от държавата в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен;
 • чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Р България;
 • лица със следните психични заболявания: шизофрения - изходно състояние (с шизофренен дефект), трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; циклофрения - алтернантно и хронично протичане, чести психотични фази; епилепсия - изразена епилептична промяна на личността, чести (особено големи) епилептични припадъци; доказана истинска параноя; травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават лично или чрез друго лице:

 1. 1. В Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 2. 2. По пощата или чрез куриерска фирма /с обратна разписка/ на адрес: гр. Свищов, п.к. 5250, СА „Д. А. Ценов“, ул. „Ем. Чакъров“ № 2, за Кандидатстудентски център, тел. 0882/552 523;
 3. 3. ONLINE на www.uni-svishtov.bg
 4. 4. В локалните офиси на СА "Д. А. Ценов" в гр. София и гр. Бургас;
 5. 5. В офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в цялата страна (ЦКПИ);
 6. 6. В офисите на Националната агенция за прием на кандидатстудентски документи (НАПС);

При кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 г. - 2017 г.; с оценка от конкурсен изпит, положен в СА "Д. А. Ценов"; с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади, кандидат-студентите подават следните документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец, валиден само за СА "Д. А. Ценов" - Свищов - налично в електронен вариант на сайта на СА;
 • Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се предоставя за сверка;
 • Копие на лична карта. Оригиналът се предоставя за сверка;
 • Документ за внесена такса за кандидатстване;
 • Документ, удостоверяващ успешното полагане на кандидатстудентски изпит в друго висше училище (само за кандидатстващите с пренесена оценка от друго висше училище).

Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, кандидат-студентът представя удостоверение от средното училище за общ успех, подписано от директора и подпечатано с печата на училището.

За да участват в класирането, кандидат-студентите, завършващи в годината на кандидатстване, които са положили успешно конкурсен изпит в СА "Д.А.Ценов" - Свищов, са длъжни, след получаване на дипломата за средно образование, да я представят в Кандидатстудентския център в гр.Свищов или в офисите на СА в гр.София и гр.Бургас, офисите на ЦКПИ или офисите на НАПС, с цел отразяване на балообразуващите оценки в електронната система.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ С ОЦЕНКА ОТ  ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРЕНЕСЕНА ОЦЕНКА ОТ ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ИЛИ С ОЦЕНКА ОТ НАЦИОНАЛНИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ

 • Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 г. - 2017 г. , с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади, е постоянен.
 • За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 8 юли 2017 г.
 • Кандидат-студентите, подали документи след 8 юли 2017 г. участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ С КОНКУРСЕН ИЗПИТ СА:

Изпитна сесия /месец/ Кандидат-студентите, желаещи да участват в изпитните сесии, подават документи в периода:
Януари 05.01.2017 г. – 27.01.2017 г.
Февруари 05.01.2017 г. – 24.02.2017 г.
Март 05.01.2017 г. – 24.03.2017 г.
Април 05.01.2017 г. – 28.04.2017 г.
Май 05.01.2017 г. – 26.05.2017 г.
Юни 05.01.2017 г. – 23.06.2017 г.
Юли 05.01.2017 г. – 21.07.2017 г.
Август 05.01.2017 г. – 25.08.2017 г.
Септември 28.08.2017 г. – 08.09.2017 г.
Кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, за да могат да участват в първо класиране, следва да подадат необходимите документи до 23 юни 2017 г. и да положат съответния изпит най-късно на 24 юни 2017 г.

Кандидат-студентите, подали документи след 24 юни 2017 г. участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.


РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентска кампания 2017 г. след заплащане на съответните такси:

Такса за кандидатстване с един изпит
50,00 лв.
Такса за кандидатстване за всеки следващ изпит
20,00 лв.
Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ
50,00 лв.
Такса за кандидатстване с оценка от ДЗИ и конкурсен изпит
70,00 лв.
Такса за кандидатстване с пренесена оценка от положен изпит в друго висше училище
50,00 лв.
Такса за издаване на служебна бележка, удостоверяваща успешното полагане на кандидатстудентски изпит в Стопанска академия
50,00 лв.

Таксите за кандидатстване се заплащат, както следва:
 • При подаване на документи в гр. Свищов - в офиса на Общинска банка АД, локализирана в Академичния кампус /до Кандидатстудентски център/.
 • При подаване на документите в локалните офиси на СА в гр. София и гр. Бургас, или в офисите на Центровете за прием на документи, таксите за кандидатстване се превеждат по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ), по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – гр. Свищов:

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за “задължено лице (вносител)” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За “основание за плащане” се изписва “КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”


От такса за кандидатстване се освобождават:
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК;
 • военноинвалиди – представя се документ за инвалидност;
 • кръгли сираци – удостоверява се с актове за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца – представят се актовете за раждане на децата;
 • близнаци – представят се двата акта за раждане (освобождават се от такси, когато са кандидатствали едновременно в СА, в едно и също професионално направление);
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи - представя се удостоверение.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидат-студентите могат да подадат лично или чрез друго лице своите документи за участие в КСК 2017 г. в
Kандидатстудентския център при СА "Д. А. Ценов" - Свищов, в локалните офиси на СА в гр. София и гр. Бургас, както и в бюрата на „ЦКПИ” и „НАПС.

Kандидатстудентски център при СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Адрес на центъра Телефони за контакти
ул. Емануил Чакъров № 2
гр.Свищов - п.к. 5250
0882/ 552 523
0631/ 66 381
0631/ 66 431
0631/ 66 225
0631/ 66 226
0631/ 66 227
0631/ 66 234

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Приложение 2

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)
ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

www.ckpi-bg.com, e-mail:info@ckpi-bg.com и национален телефон на ЦКПИ 0879 120 470 за информация

Населено място Адрес
Телефони за контакти
Благоевград ул. “Ив. Михайлов” 66, ЮЗУ, I Учебен корпус,
зала 206
0887/886 012
Бургас бул. “Гладстон” 47, (Младежки културен център)
0888/305 539 0889/184 679 
0885/754 436
Варна ул. “Христо Ботев” 3 А, (ЦИО “Вектор” )    
052/602 183
   052/612 266
Видин ул.“Екзарх Йосиф I” 17, ОУ „Климент Охридски“
0887/327 768
Велико Търново ул. “Христо Ботев“ 19, вход север, ет. 2, зала 201
062/63 36 52   0882/476 287
ул. „Христо Ботев“ 19, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5
062/63 36 52  
0882/476 287
      след 05.06.2017 г.    
Враца ВТУ- филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1    
092/64 10 86    0886/981 155
 
Габрово площад “1-ви май” № 1, вх. В, ет. 2
0878/264 202
ул. “Х. Димитър” 4, Технически университет - Ректорат
0878/264 202
     след 05.06.2017 г.    
Добрич ул. България 1, офис 901, (Централна кооперативна банка)
058/580 623
0899/298 593
0876/650 417
Казанлък Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”
0431/62 567
  0878/799 297
  0898/309 636
Кърджали СОУ “Отец Паисий”
0886/676 146
Кюстендил ул. “Осми март” 8
0876/796 522
Ловеч ул. “Съйко Съев” 31 (Технически колеж)
0886/430 997
Монтана ул.”Трети март” 98, ет.1, (Младежки дом)
0888/698 195
Пазарджик ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2, офис, /сградата на Хебърстрой/
0898/831 917
Перник площад Кракра, Общински младежки дом
0878/344 258
Петрич Професионална гимназия по икономика и туризъм “Проф. д-р Ас. Златаров”, ул. “Отец Паисий” № 3
0887/886 012
Плевен бул. “Русе” 10 А, (Сградата на асансьорни сервизи)
0898/684 844
 0889/223 961
Пловдив ул. “Цанко Дюстабанов” 25 (сградата на Техн. университет - филиал Пловдив)
032/659 502
   0888/645 158
Разград ул. “Н. Вапцаров” 10, зала 118, (Общежитие за средношколци)
0878/942 491
Русе ул. “Николаевска” 66, ет. 1, (Стоматологията)
0885/739 527
Свищов ул. “П. Ангелов” 17, СОУ “Д. Благоев”            0882/ 342 024
0882/509 582
Силистра бул. “Македония” 121, (ПГСУАУ “Атанас Буров”)
086/823 025
    0889/909 141
Сливен бул. “Братя Миладинови” 18, ет 3 (в сградата на Регионално управление на образованието)
0879/384 769
Смолян бул. “България” 58, етаж 2, (Бивш профсъюзен дом)
0301/63 763
София бул. “Кл. Охридски“ 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202
0887/060 375
02/850 51 52
Стара Загора ул. “Армейска” 9, (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище),
042/257 103
042/646 107
Търговище ул “Славейков” 4, ет. 2, офис 210 /Дом на техниката/
0896/368 636
Хасково Народно читалище “Заря”, ет.1, (Централен вход)
038/665 41
  0887/035 598
Шумен ул. “Съединение” 105, (Младежки дом)
0887/225 112
054/800 505
Ямбол ж.к. Диана, Студентски общежития, блок 14
0888/973 979
  0886/853 731

Приложение 3

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ (НАПС)

Населено място Адрес
Телефони за
контакти
Бургас ул. “Константин Фотинов” 44а или ул. „Богориди“ 58, ет. 2, “Глобус Център” ООД
056/82 60 02
0876/826 002
ул. “Св. св. Кирил и Методий” 15, ет. 2 /срещу едно-именното училище/, Алфа Център ЕООД
056/823 201
0878/813 201
0888/435 603
Варна ул. “Драгоман” № 5, ет. 2, Център за проф. обучение “Зенит”
052/612 723
052/602 490
0886/744 888
0878/602 490
Видин ПГ “Проф. д-р Ас. Златаров” или туристически информационен център (пред драматичния театър) на р. Дунав
0899/169 471
Велико Търново ул. “Цар Калоян” № 13
062/ 623 632
0897/948 619
Враца ул. „Ген. Леонов“ 27 (до кооперативен пазар)
0885/251 404
0878/633 083
Гоце Делчев ул. „Христо Ботев“ 7, Туристическа агенция „Перла Турс“
0751/62 154
0889/898 975
Кърджали ул. „Хан Омуртаг“ 3 (зад НАП Кърджали и банка Алианц)
0885/040 173
0885/825 667
Кюстендил ул. „Отец Паисий“ 11, читалище „Братство“
(Бивш Мл. дом)
078/526 395
Ловеч ул. “Търговска” 80, ОУ “Христо Никифоров”
0899/304 488
0898/710 917
0885/494 337
Монтана ул. “Трети март” 84 (над ОББ), Дружество “Знание”
096/305 573
0887/703 892
Пазарджик ул. „Иван Вазов“ 16, (административната сграда срещу бизнес център „Петраков“), 3-ти етаж
0896/817 732
0895/644 506
Плевен пл. “Възраждане” 7 (фонтаните), Читалище “Съгласие”
0887/383 643
0878/708 121
Пловдив ул. “Цар Асен” 24 (до входа
на ПУ)
032/624 266
0888/239 120
Разград бул. „България“ 17, вх. А ап. 2
084/585 172
0878/746 794
Русе кв. “Родина”, ул. “Чипровци” № 3, търговски комплекс “Родина”, офис “ДЕМИ”
0885/572 423
Сандански бул. “Свобода” 13
0886/342 855
Сливен ул. „П. Славейков“ 7, копирен център „Макома“
044/625 588
0878/348 115
София Бюро за Младежки туризъм “Орбита” ул. Парчевич №7 (до бул. Хр. Ботев)
0877/ 624 224
0878/ 651 126
Хасково бул. „Съединение“ 18, ет. 1
Колеж „Икон интелект“
038/664 833
0879/836 925
Шумен бул. “Плиска” № 36, ет. 3 - Център “Зенит”
054/831 200
0879/314 499
Ямбол ул. Искър 1А, офис 8 (срещу старата автогара) – ЦОПСИ
046/665 822

ЛОКАЛНИ ОФИСИ НА СА "Д. А. ЦЕНОВ" В ГР. СОФИЯ И ГР. БУРГАС
ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

 
Локален административен офис гр. София
ул. Младен Павлов № 1, (до Полиграфически комбинат)
Телефони:  0884970654, 0885233624
Раб. време за подаване на документи:
Понеделник – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Сряда – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Събота – от 10.00 ч. до 14.00 ч
За време, различно от указаното, моля попитайте на посочените телефони

Локален административен офис гр. Бургас
ул. Одрин № 2, (в сградата на Кооперация „Черноморка“ до кръстовище Трапезица)
Телефон:  0889597554
Раб. време за подаване на документи:
Понеделник – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Сряда – от 16.00 ч. до 20.00 ч.
Събота – от 10.00 ч. до 14.00 ч.
За време, различно от указаното, моля попитайте на посочения телефон

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • За всяка кандидатстудентска кампания в СА „Д. А. Ценов“ се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии.
 • На кандидатстудентски изпит се явяват всички кандидати избрали да участват с конкурсен изпит.
 • Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви.
 • Кандидат-студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена в тях.

ГРАФИК
за провеждане на кандидатстудентските изпити
в СА “Д. А. Ценов” – Свищов

Кандидатстудентски изпити   Икономика Математика Икономическа
география на България
Чужди езици
(английски, немски,
руски, испански
)
И
з
п
и
т
н
и

с
е
с
и
и
Януари Дата/час 28.01.2017 г. (13:00 ч.)
Февруари Дата/час 25.02.2017 г. (13:00 ч.)
Март Дата/час 25.03.2017 г. (13:00 ч.)
Април Дата/час 29.04.2017 г. (13:00 ч.)
Май Дата/час 27.05.2017 г. (13:00 ч.)
Юни Дата/час 24.06.2017 г. (13:00 ч.)
Юли Дата/час 22.07.2017 г. (13:00 ч.)
Август Дата/час 26.08.2017 г. (13:00 ч.)
Септември Дата/час 09.09.2017 г. (13:00 ч.)

ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ


ИКОНОМИКА

Тема 1. Организация и функциониране на икономиката. Същност на системата на икономиката. Типове икономически системи- традиционна, частно-пазарна, централно-управлявана, смесен. Ключови проблеми на икономиката.

Тема 2. Потребности, благо, продукт и стока. Същност и видове блага. Същност и свойства на стоката, видове стоки.

Тема 3. Търсене и предлагане на стоки. Индивидуално и групово търсене на стоки. Закон на търсенето. Фактори на търсенето. Стоково предлагане. Закон на предлагането. Фактори на предлагането. Еластичност на търсенето и предлагането.

Тема 4. Пазарно равновесие. Същност на пазарното равновесие: равновесна цена, равновесни количества и пазарно равновесие. Излишно търсене и дефицит. Излишно предлагане. Нарушаване и възстановяване на пазарното равновесие. Текущо, краткосрочно и дългосрочно пазарно равновесие.

Тема 5. Краткосрочно приспособяване на производството. Производство – същност и фактори на производството. Краткосрочен период. Общ, среден и пределен продукт на труда. Закон за намаляващата възвръщаемост на производството. Етапи на изменение на ефективността. Равновесие на производителя.

Тема 6. Дългосрочно приспособяване на производството. Дългосрочен период и технологичен избор. Механизъм на равновесие на производителя. Ефект на заместването и ефект на дохода при производството. Икономии и загуби от мащаба на производството.

Тема 7. Производствени разходи и приходи. Същност и видове разходи (постоянни, променливи, общи, средни, пределни; явни (експлицитни) и неявни (имплицитни). Минимизиране на производствените разходи в кратък срок: критерии МС = АТС. Приходи и доходи. Общ, среден и пределен приход. Същност и форми на доходите.

Тема 8. Организация на бизнеса. Фирмите – основни икономически субекти. Избор на организационно-правна форма на фирмена дейност: еднолични, дружествени фирми и кооперации – предимства и недостатъци.

Тема 9. Конкуренция. Същност, видове и значение на конкуренцията. Съвършена конкуренция. Условие за възникване и характерни черти. Подходи на ценообразуване при съвършената конкуренция.

Тема 10. Несъвършена конкуренция. Същност и причини за възникване на несъвършената конкуренция. Основни форми - монополистична конкуренция, чист монопол и олигопол.

Тема 11. Пазар на труда и работната заплата. Обща характеристика на трудовия пазар. Търсене и предлагане на труд при съвършена конкуренция. Пазарно равновесие на трудовия пазар. Работна заплата – същност и видове.

Тема 12. Капитал и лихва. Същност на капитала. Основен и оборотен капитал. Амортизация и изхабяване на капитала. Методи на амортизация. Същност и норма на лихвата. Фактори. Номинален и реален лихвен процент. Покупна цена на капиталовите активи.

Тема 13. Пазар на земята. Поземлена рента. Особености на земята като производствен фактор. Рентата като факторен доход. Рента и аренда. Видове ренти. Диференциална рента. Търсене и предлагане на земя. Цена на земята.

Тема 14. Измерване на икономическата активност. Брутен вътрешен продукт. Подходи за измерване. Номинален и реален, потенциален и фактически БВП. Други показатели на макроикономическата активност. Предимства и недостатъци при измерване на БВП.

Тема 15. Съвкупно предлагане. Същност и фактори на съвкупното предлагане. Краткосрочна крива на съвкупното предлагане: конфигурация на кривата. Дългосрочна крива на съвкупното предлагане – ценови и неценови фактори и механизъм на нейното изместване.

Тема 16. Съвкупно търсене. Същност и компоненти. Потребление и спестяване. Зависимост “доход-потребление-спестяване”. Инвестиции. Същност, видове, източници. Държавни разходи – същност и видове. Чист износ.

Тема 17. Макроикономическо равновесие. Същност, видове. Модели на макроикономическо равновесие – класически, кейнсиански, монетарен.

Тема 18. Икономически растеж. Понятие, значение и видове икономически растеж. Измерване на икономическия растеж. Фактори на икономическия растеж. Основни типове икономически растеж: екстензивен и интензивен.

Тема 19. Икономически цикли. Обща характеристика на цикличното развитие. Видове икономически цикли. Бизнес  цикъл: фази, характеристика и последици. Подходи за обяснение на причините и механизмите на бизнес циклите.

Тема 20. Заетост и безработица. Трудови ресурси и заетост на работната сила. Безработица – същност, измерване и форми. Естествена норма на безработицата. Подходи за обяснение на причините за безработицата.

Тема 21. Инфлация. Същност и измерване. Видове инфлация. Икономически и социални ефекти от инфлацията.

Тема 22. Банки, паричен пазар и парична политика. Търсене и предлагане на пари. Банките и паричното предлагане, депозитен мултипликатор. Парични агрегати. Същност и основни функции на Централната банка. Цели, видове и инструменти на паричната политика.

Тема 23. Фискална политика на държавата. Същност и структура на държавния бюджет. Същност, цели и инструменти на фискалната политика. Видове фискална политика: недискреционна и дискреционна, експанзивна и рестриктивна политика. Данъци и данъчен мултипликатор.

Тема 24. Външна търговия. Интернационализация и глобализация на икономиката. Тенденции на външната търговия. Сравнителни предимства и изгоди. Измерители на външнотърговската дейност. Външнотърговска политика. Тарифни и нетарифни ограничения.

  
І. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
1. Кирев, Л. и колектив. Микроикономика. Седмо преработено и допълнено издание, В. Търново, Абагар, 2015.
2. Кунев, Кр. и колектив. Макроикономика, Шесто преработено и допълнено издание, В. Търново, Абагар, 2016.
3. Кирев, Л. и колектив. Микроикономика – тестове, задачи и въпроси за дискусия, Свищов, АИ „Ценов“, 2016.
4. Василев, Й. и колектив. Макроикономика – тестове, задачи и въпроси за дискусия, Свищов, АИ „Ценов“, 2017.
5. Кирев, Л. и колектив. Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти.  В.Търново, Абагар, 2012.
6. Кирев, Л. и колектив. Икономика. Учебно пособие за кандидат-студенти. В.Търново, Абагар, 2006.
7. Кънев, М. и колектив. Обща теория на пазарното стопанство. Микроикономика за професионалните гимназии по икономика и търговия. С., Мартилен, 2004.
8. Кънев, М., Обща теория на пазарното стопанство. Макроикономика за професионалните гимназии по икономика и търговия. С., Мартилен, 2005.

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Спасов, Тр., Микроикономика. УИ “Стопанство”, 1998.
2. Спасов, Тр., Макроикономика. УИ “Стопанство”, 2001.
3. Микроикономика. Под общата редакция на доц. д-р З. Младенова. Варна, Стено, 2001.
4. Макроикономика. Под общата редакция на доц. д-р В. Владимиров. Варна, Стено, 2005.
5. Икономикс. Учебен речник, ч. І, от А до К. С., 1993.
6. Икономикс. Учебен речник, ч. ІІ, от Л до Я. С., 1993.

Указания
Икономическата теория, включена в курсовете по Микроикономика и Макроикономика е основата за изучаване на системата на икономиката. Тя дава основните знания, свързани със структурата и функционирането на икономическата система на различни равнища – домакинства, фирми, национално стопанство. В тази теория са заложени и основните понятия и подходи за изучаване на поведението на основните микроикономически единици (индивиди, домакинства, фирми) и тези, свързани с изследването на функциите на икономиката като цяло.
Икономическата теория изучава стопанския живот на обществото, в резултат на което хората получават възможност за избор на най-ефективния начин на използване на факторите на производството с цел разрешаване на противоречието между неограничеността на потребностите и ограничените ресурси за тяхното задоволяване. Икономическата теория дава знания и спомага за изработване на икономически начин на мислене, за вземане на правилни и обосновани решения в деловия живот.
Програмата, изготвена за писмения тестов приемен изпит по “Икономика”, обхваща учебен материал, изучаван в професионалните гимназии по икономика и търговия. В програмата не са засегнати всички теми от изучаваните курсове по Микроикономика и Макроикономика в средните училища, както и всички въпроси от дадена тема. Поради това в изпитния тест не са включени въпроси по темите, които не фигурират в настоящата програма.

МАТЕМАТИКА

1. Рационални числа. Абсолютна стойност на рационално число. Разлагане многочлени на множители. Ирационални изрази. Тъждествени преобразувания на изрази.
2. Линейни уравнения с едно неизвестно. Линейни неравенства с едно неизвестно.
3. Системи линейни уравнения с две неизвестни.
4. Квадратни уравнения. Квадратни неравенства.
5. Биквадратни уравнения. Ирационални уравнения. Текстови задачи, решавани с квадратно уравнение.
6. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни.
7. Аритметична прогресия. Геометрична прогресия.
8. Показателни и логаритмични уравнения.
9. Линейна и квадратна функции. Най-голяма и най-малка стойност на функция.
10. Преобразуване на тригонометрични изрази.
11. Приложение на тригонометрията в планиметрията.
12. Еднакви триъгълници. Неравенства в триъгълника.
13. Успоредни прави. Четириъгълник.
14. Забележителни точки в триъгълника.
15. Окръжност. Ъгли, свързани с окръжността. Вписан и описан четириъгълник.
16. Свойства на ъглополовящите в триъгълника.
17. Подобни триъгълници.
18. Зависимости между дължините на отсечки в триъгълника и окръжността.
19. Лице на триъгълник, четириъгълник и многоъгълник.
20. Дължина на окръжност. Лице на кръг.
21. Аксиоми в стереометрията и следствия от тях.
22. Взаимни положения на прави в пространството.
23. Успоредност между права и равнина в пространството. Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и наклонена. Перпендикулярност между права и равнина.
24. Успоредни равнини. Перпендикулярни равнини.
25. Многостени. Призма. Пирамида.
26. Цилиндър. Конус. Сфера. Кълбо.

*     *     *

Конкурсният изпит по Математика е писмен, с продължителност 3 часа. Представлява решаване на тест, включващ 60 задачи, в които се използват знания от задължителната учебна програма в българските училища. Всички задачи от теста са с избор на отговор (затворени въпроси). Верният отговор е само един от изброените пет.
Оценяването на отговорите Ви се извършва по следния начин:
- за всеки верен отговор се присъждат по 4 точки;
- за всеки грешен отговор; посочен повече от един отговор на задача или за непосочен отговор, получавате 0 точки.
Сумата от точките формира Вашия точков резултат, който след това се преобразува в цифрова оценка по шестобалната система, позната Ви от училище.

Целесъобразно е подготовката за изпита да се извършва на два етапа. През първия етап кандидат-студентът следва да овладее задълбочено различните понятия, теореми и формули, като се използват учебниците за задължителната подготовка по математика от V до XII клас. В този преговор той трябва да си изясни приложението на всяка теорема и формула. Вторият етап от подготовката е свързан с демонстриране на умения за прилагане на придобитите теоретични знания при решаването на задачи. Уместно е да се използват учебни помагала, предназначени за подготовка на кандидат-студенти. Тук най-същественото е да се вникне в методите за решаване на задачите и открояването на отделните етапи в решенията им.
За да бъде резултатна Вашата подготовка и успешно представянето Ви на кандидат-студентския изпит е важно да имате изградена правилна стратегия. На финалния етап от подготовката си решавайте тестове от показаните в препоръчителната литература.

*     *     *

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Учебниците по математика за 5-12 клас, задължителна подготовка.
2. Тодоров, Д., Н. Божинов, М. Узунов и др. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври), Модул 2: Математика – основи (Обща част). Университет за национално и световно стопанство, София, 2007.
3. Тодоров, Д., Н. Божинов, М. Узунов и др. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври). Модул 3: Математика (Специална част). Университет за национално и световно стопанство. София, 2007.
4. Единен приемен изпит за кандидат-студенти. Специална част. Модул 3. Математика. София, УНСС, 2007.
5. Стефанов, С., К. Чиприянова, М. Шопова. Тестове за кандидат-студенти. Математика I и II ниво, 2007, Свищов, АИ “Ценов”.
6. Интернет-базиран курс за кандидат-студенти по Математика: http://moodle.eacademy.bg.

ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ
Същност и значение на географското положение – астрономическо, природогеографско, икономгеографско, транспортно-географско, политикогеографско. Основни изменения в териториалния обхват на България. Граници на съвременна България и тяхното значение.

ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ

2. РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ
Същност и особености. Видове скали. Палеографско развитие на релефа – етапи и особености. Основни морфоструктури. Оформяне на днешния облик на релефа на България – основни фактори и процеси. Геоморфоложки области. Стопанско значение на релефа.

3. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ НА БЪЛГАРИЯ
Значение. Видове полезни изкопаеми – количествена и качествена характеристика. Стопанска оценка. Закономерности на разполагане и проблеми при проучване и добиване на полезните изкопаеми.

4. КЛИМАТ НА БЪЛГАРИЯ
Същност. Климатични фактори. Елементи на климата – количествени и качествена характеристика. Климатични области. Стопанска оценка на климатичните ресурси.

5. ВОДИ НА БЪЛГАРИЯ
Същност. Хидроложки фактори. Класификация, количествена и качествена характеристика на водите. Хидроложки области. Използване и опазване на водите.

6. ПОЧВИ,РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ НА БЪЛГАРИЯ
Почви – същност и значение. Фактори за почвообразователния процес. Почвени типове и териториално разположение. Използване и опазване на почвите. Растителност – значение и особености. Фактори за формиране на видовото разнообразие на растителността. Типове растителни съобщества. Растителни пояси (вертикално зониране). Животински свят – значение и особности. Етапи на развитие и фактори за формиране на фаунистичното разнообразие. Фаунистични области. Проблеми на използването и опазването на флората и фауната.

 

ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СЕЛИЩАТА

7. ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Значение. Етнокултурен облик на българския народ. Основни тенденции в изменението на броя и териториалното разпределение на населението. Естествено движение. Миграции на населението. Видове структури. Работна сила, заетост и безработица. Проблеми на социалната политика.
8. ГЕОГРАФИЯ НА СЕЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
Същност. Възникване и развитие на селищата. Фактори. Типове населени места – класификация. Селищна мрежа и съвременна териториална организация. Урбанизация. Проблеми на селищата.

ГЕОГРАФИЯ НА ОТРАСЛИТЕ
ПЪРВИЧЕН СЕКТОР
ГЕОГРАФИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

9. ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Видове култури. Развитие и териториално разположение. Райони на зърнопроизводството. Проблеми и тенденции на развитието.

10. ГЕОГРАФИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Видове култури – развитие и териториално разположение. Райони на производството. Проблеми и тенденции на развитието.

11. ГЕОГРАФИЯ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО, ЛОЗАРСТВОТО И ОВОЩАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Значение. Условия и фактори за развитие. Зеленчукопроизводство – значение, фактори, видове култури – развитие и териториално разположение. Райони. Лозарство – значение, фактори, развитие и териториално разположение, райони. Овощарство. Значение. Фактори за развитието. Видове култури. Овощарски райони. Проблеми и тенденции на развитието.


12. ГЕОГРАФИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености на животновъдството. Фактори и условия за развитие. Структура на животновъдството. Подотрасли. Проблеми и тенденции на развитието.

ВТОРИЧЕН СЕКТОР

ГЕОГРАФИЯ НА ИНДУСТРИЯТА
13. ГЕОГРАФИЯ НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитието. Добив на енергийни ресурси. Производство на електроенергия. Видове електроцентрали. Електропреносна мрежа. Енергийни райони. Проблеми и тенденции на развитието.

14. ГЕОГРАФИЯ НА МЕТАЛУРГИЯТА И МАШИНОСТРОЕНЕТО В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Черна металургия – фактори за развитие и териториално разположение. Цветна металургия. Добив на руди. Развитие, състояние и териториално разположение. Машиностроене – за развитие и териториално разположение. Металоргични и машиностроителни райони. Проблеми и тенденции на развитието.

15. ГЕОГРАФИЯ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Особености. Фактори за развитие и териториално разположение. Отраслова структура. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

16. ГЕОГРАФИЯ НА ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Фактори за развитие и териториално разположение. Възникване и развитие. Отраслова структура. Трикотажна и шивашка промишленост. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

17. ГЕОГРАФИЯ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености. Фактори за развитие. Отраслова структура. Райони на хранително-вкусовата промишленост. Проблеми и тенденции на развитието.

ТРЕТИЧЕН СЕКТОР

18. ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ
Значение и особености на транспорта. Фактори за развитието. Видове транспорт. Райони. Проблеми и тенденции на развитието.

19. ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
Същност и значение. Фактори за развитието на туризма и туристическите ресурси. Материално-техническа база. Развитие на туризма. Видове туризъм. Райони на туризма. Проблеми и тенденции на развитието.

ГЕОГРАФИЯ НА РАЙОНИТЕ

20. ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

21. ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

22. ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

23. СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

24. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

25. СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

За всеки район следва да се използва следният план:
   -Граници и териториален обхват.
   -Икономгеографска оценка на природните условия и ресурси.
   -Население.
   -Селищна мрежа.
   -Стопанска структура – първичен, вторичен сектор и третичен сектор.
   -Административно-териториално деление и характеристика на по-главните селища.
   -Проблеми и тенденции на развитието на района.

*
Икономическата география е една от учебните дисциплини, които дават базисна общонаучна подготовка. Чрез нея се получават познания за териториалната диференциация на икономическите и социалните процеси и явления, които протичат на земната повъхност.
Програмата, изготвена за приемния изпит по “Икономическа география на България”, обхваща учебен материал, изучаван в средното общообразователно училище. Застъпен е целият спектър от различни аспекти на родната икономическа география – оценка на природния потенциал, географското положение и граници, проблемите на населението и селищата, стопанските сектори, отрасли и райони.
           
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Димов, Н. и др. География и икономика, С., Просвета., 2012 г.
2. Пенин, Р. и др. География и икономика, С., Булвест., 2012 г.
3. Петров П. и др. География и икономика, С., Анубис., 2012 г.
4. География на България – физическа и социално-икономическа география, авт. Кол., С., Фарком, 2002 г.
5. Дончев, Д. и Хр. Каракашев – Физическа и социално-икономическа география на България, Сиела, 2013 г.
6. Личев Т. и Кр. Кръстев – Икономическа география, Свищов, АИ “Ценов”, 2008 г.
7. Каракашев, Хр., Д. Дончев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Н. Апостолов, Т. Личев и М. Пенерлиев – Единен приемен изпит за кандидат-студенти, (ръководство за самоподготовка с примерни тестове), модул 3 – География на България, УИ “Стопанство”, С., 2009 г.
8. Кръстев, В. и Ир. Радева – Примерни тестове  за конкурсен изпит  по География на България, Варна, 2012 г.
9. Личев, Т. Примерни тестове по „Икономическа география на България“, Свищов, АИ „Ценов“, 2015,2017 (под печат). 
10. Личев, Т., Р. Владева, П. Русева, С. Манова, В. Стоилова – Тестове по „Икономическа география на България“ , АИ “Ценов”, Свищов, 2013 г.
11. Личев, Т. и Н. Иванова –Примерни тестове по „Икономическа география на България“, Свищов, АИ “Ценов”, 2014 г.;
12. Статистически годишник на Република България, С., НСИ, 2014.
13. Статистически справочник, С., НСИ, 2016.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Кандидатстудентските изпити по чужди езици в СА “Д. А. Ценов” се провеждат на една и съща, предварително оповестена дата  и имат времетраене три астрономически часа.
Изпитът по чужд език (английски, немски, руски и испански) включва следните компоненти:

 

 1. Четене с разбиране (научнопопулярни или художествени текстове за четене, към които има въпроси);
 2. Лексикограматически задачи.

Тестът се състои от общо 60 въпроси от типа поливариантен избор.

Езиково ниво
Кандидатстудентският изпит по чужд език е съобразен по трудност с учебните програми в средните общообразователни училища или втори задължителен чужд език в езиковите гимназии.

Цели и изисквания

 1. Четене с разбиране. Целта на този компонент е да се провери могат ли кандидатите да разбират ключова информация в непознат за тях текст. Към въпросите след текста за четене са предложени пет възможни отговора, от които е верен само един. В текста за четене е възможно да има непознати думи, като се очаква кандидат-студентите да могат да отгатнат значението на такива думи от контекста.
 2. Лексикограматически тест. Целта на този компонент е да се провери нивото на владеене на определен лексикален и граматически материал, изучаван в средното училище. Предложените възможни отговора са пет, от които само един отговор е правилен.

Оценяване
Всички въпроси са с еднакво относително тегло и носят еднакъв брой точки, които се сумират и приравняват към оценка от 2 до 6.

 

ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва да са овладели практически следния граматически материал:
1. Член: определителен и неопределителен. Основна употреба и изпускане на члена.
2. Съществителни имена: форми, образуване и употреба.
3. Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни.
4. Прилагателни имена: образуване, степенуване и употреба.
5. Наречия: видове наречия. Образуване, степенуване и употреба.
6. Предлози и употребата им.
7. Числителни: бройни и редни.
8. Глагол: видове глаголи – смислови, спомагателни и модални, безлична и възвратна употреба на глагола.
9. Основни форми на глаголите: правилни и неправилни глаголи.
10. Нелични глаголни форми (инфинитив, герундий, причастия).
11. Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни – форми и употреба.
12. Страдателен залог на глаголните времена.
13. Съгласуване на времената. Пряка и непряка реч.
14. Словоред на простото изречение. Мястото на прякото и непрякото допълнение, на обстоятелственото пояснение за време, място и начин.
15. Въпросителни изречения – видове.
16. Условни подчинителни изречения.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Борисова, И. 6 sample tests in English (past papers from the admission exams at “D.A.Tsenov” Academy of Economics). АИ Ценов, Свищов, 2015.
 2. Тодоров, П. English Exam Prep. Абагар, В. Търново, 2014.
 3. Денева, Р., Атанасова, Л.  Six Sample Tests in English+ (for the Admission Exam at “D.A.Tsenov” Academy of Economics). АИ Ценов, Свищов, 2013.
 4. Узунова, Е. +5 New sample tests in English. АИ Ценов, Свищов, 2012.
 5. Диков, В., Михайлова, М., Атанасова, Л., Шенкова, Ц. Примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”. АИ Ценов, Свищов, 2011.
 6. Диков, В., Михайлова, М., Атанасова, Л., Стоилова, Д., Шенкова, Ц., Денева, Р., Узунова, Е. Тестови стратегии и примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”. АИ Ценов, Свищов, 2011.
 7. Боянова, С., Илиева, Л. Английска граматика с упражнения. Gaberoff, В. Търново, 2000.
 8. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2013.
 9. Murphy, Raymond. English Grammar in Use – Intermediate. Cambridge University Press, 2012.

 

ПРОГРАМА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

1. Определителен и неопределителен член: особени случаи на употреба и изпускане.
2. Съществително име: род и число; умалителни и уголемителни форми.
3. Прилагателно име: род и число; съгласуване със съществителните; място в изречението; степени на сравнение.
4. Местоимения: видове; особености; употреба; място в изреченията.
5. Числителни имена: бройни и редни.
6. Глагол: граматически категории – време, наклонение, залог.
7. Глаголни перифрази.
8. Нелични глаголни форми: инфинитив, герундий, причастие.
9. Съгласуване на времената.
10. Наречия: образуване; видове; степенуване; употреба.
11. Предлози и съюзи: употреба.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Español, curso preparatorio, 8o, 90, Просвета, 2000, 2001.
2. Миткова, Кючукова-Петринска Практическа испанска граматика. София.

ПРОГРАМА ПО РУСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва практически да са овладели следния грамматичен материал:
1. Съществително име – род, число, склонение, неодушевени/ одушевени съществителни, основни падежни значения.
2. Прилагателно име – склонение, съгласуване по род, число и падеж със съществителното име, степени за сравнение.
3. Местоимения – склонение и употреба в речта на основните видове местоимения, включени в учебните програми.
4. Глагол – І и ІІ спрежение на глаголите, вид и време, инфинитив и основни случаи на употребата му в типови фрази, императив и условно наклонение, глаголно управление в рамките на изучената активна лексика, основни модални глаголи, глаголи за движение и употребата им в речта.
5. Причастия – действителни (активни) и страдателни (пасивни) в сегашно и минало време.
6. Числителни – бройни (основни правила за съгласуване със съществителните имена), редни.
7. Наречия – за място, време, начин.
8. Предлози и тяхната употреба в речта.
9. Словосъчетания – основни модели за съгласуване, управление и присъединяване.
10. Основни типове модели на простото изречение – двусъставни, едносъставни.
11. Сложно изречение – основни модели на сложносъчинени и сложноподчинени изречения.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА
1. Учебници по руски език за СОУ.
2. Грамматика русского языка. Учебник для единой средней политехнической школы с преподаванием на русском языке (для 8, 9 и 10-ых классов). С., Народна просвета (различни издания).
3. Иванова И., В. Статева, П. Евтимова, П. Петков. Примерни варианти за кандидатстудентския изпит по руски език. Свищов, 2009.
4. Гочева Е., Л. Гочева. Практическа руска граматика с упражнения и отговори, изд. Везни-4, първо издание
5. Гочева Е., Л. Гочева. Руската граматика в 348 упражнения + 4 комплексни теста, 56 израза за общуване, руско-български речник, скала за самооценка, ключ с отговори, ИК “Колибри” 2008.
6. Розенталь Д. Э. Русский язык. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. Дрофа, М, 2001.
7. Ненкова Т. Практическая грамматика русского языка. Морфология. Изд. Велес, 2002.
8. Ненкова Т. Практическая грамматика русского языка. Синтаксис. Изд. Велес, 2002.
9. Стоева Т., С. Димитрова, Д. Даскалова, Т. Чалыкова. Сопоставительная болгарско-русская грамматика, том 1 Фонетика, Университетское издательство им. Епископа Константина Преславского, 2009.
10. Иванова Е. Сопоставительная болгарско-русская грамматика, том 2 Синтаксис, изд. Велес, 2009.

ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

От кандидатите с немски език се очаква да имат познания по граматическата структура на езика и да притежават добра комуникативна компетентност. Това включва:
 • познаване на системата от времена (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I и Futur II),
 • умение за използване на падежите в немски език (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ),
 • прилагане на Konjunktiv II за предаване на учтивост,
 • съставяне на формите при силното и слабото склонение на прилагателните имена,
 • умение за използване на страдателен залог (Vorgangspassiv и Zustandspassiv),
 • прилагане на прав словоред в простото и главното изречение и на краен словоред в подчинените изречения,
 • умение за разбиране на съвременни художествени текстове в проза,
 • комуникативна компетенстност за общуване с лекота, което позволява нормален контакт с автентичен носител на езика.
 • умение за активно участие в разговор по познати теми, при което се представя и защитава собствено мнение.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Direkt - Deutsch als 2. Fremdsprache. Издателство Понс, София 2015
2. Menschen. Издателство Hueber, München 2016
3. Panorama. Издателство Cornelsen, Berlin 2016
4. Stufen International. Издателство Klett България, София 2015
5. Direkt 9. Klasse intensiv. Издателство Понс, София 2010  
6. Dittrich, M. Prüfungstraining B1. Cornelsen, Berlin 2014

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ

 • Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на).
 • Един ден преди датата на изпита кандидат-студентите про­веряват в коя сграда са разпределени да се явят в сайта на СА www.uni-svishtov.bg .
 • В деня на изпита на входа на съответната сграда се обявява разпределението на кандидат-студентите по зали.
 • Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. в съответната зала.
 • Кандидат-студентите се допускат в залите от тех­ни­ческите комисии след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и лич­ната карта.
 • Кандидат-студентите, явили се в сградата след изтеглянето на вариант на теста, не се допускат до изпит.
 • При опит за преписване и при нарушаване аноним­ност­та на конкурса работата се анулира и кандидат-студентът гу­би право за класиране. Ако анонимността е нарушена не­вол­но, кандидат-студентът е длъжен да заяви това на квесто­рите.
 • Кандидат-студентите могат да внесат в залата хи­ми­кали, пи­ше­щи синьо, а за изпита по математика - сборник с четириз­нач­ни таб­лици. Не се разрешава използването на калку­ла­тори.
 • На кандидат-студентите се забранява по време на изпитите да носят със себе си мобилни устройства.
 • Резултатите от конкурсните изпити (тест) се обя­вя­ват не по-къс­но от 3 дни след тяхното провеждане в Ин­тернет стра­ницата на СА: www.uni-svishtov.bg (Кандидатстудентски прием 2017 г.).
 • Обявените оценки от конкурсните изпити са окончател­ни и не подлежат на преоценка, освен ако е допус­ната техническа греш­ка.

Кандидатите са длъжни сами да се информират за ре­зултатите от изпитите!Специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение), предлагани от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

Наименование на специалностите Шифри на специалностите Информация за
специалността
Редовно
обучение
държавна
поръчка
Задочно
обучение
държавна
поръчка
Редовно
обучение
платено
Задочно
обучение
платено
1 Финанси 01 21 41 61
визитка
2 Застраховане и социално дело 02 22 42 62
визитка
3 Макроикономика 03 23 43 63
визитка
4 Счетоводство и контрол 04 24 44 64
визитка
5 Стопански и финансов контрол 05 25 45 65
визитка
6 Бизнес статистика и анализи 06 26 46 66
визитка
7 Маркетинг 07 27 47 67
визитка
8 Управление на проекти 08 28 48 68
визитка
9 Стопанско управление 09 29 49 69
визитка
10 Екомениджмънт 10 30 50 70
визитка
11 Бизнес информатика 11 31 51 71
визитка
12 Международни икономически отношения 12 32 52 72
визитка
13 Публична администрация 13 33 53 73
визитка
14 Индустриален бизнес и предприемачество 14 34 54 74
визитка
15 Аграрна икономика 15 35 55 75
визитка
16 Икономика на търговията 16 36 56 76
визитка
17 Икономика на туризма 17 37 57 77
визитка

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на СА с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 г. – 2017 г.; с оценка от конкурсен изпит, положен в СА или с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от държавния зрелостен изпит; конкурсния изпит, положен в СА или пренесената оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище.
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

  Максималният бал е 30.

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се приема оценката от държавния зрелостен изпит.

При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, в чиято диплома за средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

Не се образува състезателен бал за кандидат-студенти, които:

 • Имат анулирана работа на конкурсния изпит (когато са кандидатствали само с изпит по дисциплината с анулирания тест).
 • Получили са слаба оценка на изпита.
 • Не са подали документи за участие в класирането, съгласно изискванията.

ПРОЦЕДУРА ПО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

 • Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента специалности в заявлението за кандидатстване, съгласно обявените срокове.

 • Кандидатите, приети на първо класиране, могат да учас­т­ват във второто класиране за незаетите места по предходна по ред же­лана специ­алност и форма на обучение, чрез подаване на декла­ра­ция по образец за прекласиране и депозиране на диплома - ори­ги­нал, с която да потвърдят желанието си да се обучават в Сто­пан­ска ака­демия.

 • Приетите за студенти на първо класиране по първа по­со­чена в заявлението за кандидатстване специалност могат да се запишат или по желание да по­да­дат декларация за изчакване за записване до второ класи­ране - след депозиране на диплома оригинал.

 • При наличие на свободни места, в следващо класиране участват подали документи, но некласирани до този етап кандидат-студенти, както и кандидат-студенти, подали документи за кандидатстване (с оценка от държавен зрелостен изпит, с успешно положен кандидатстудентски изпит в СА, с оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади), до сроковете предшестващи класирането.

 • Класираните кандидат-студенти, които не са се записали в опреде­ле­ния срок и не са подали декларация за прекласиране или изчакване, запазват правото си на класиране в рамките на неусвоените места.

 • В рамките на утвърдения брой места, при последното кла­си­ра­не, съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за висше образование, в СА се прие­мат успешно учас­тва­ли­те в кандидатстудентската кампания и класирани с ед­на­къв бал, инвалиди с трайни увреждания и намалена рабо­то­спо­соб­ност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, майки с три и по­вече деца, кръг­ли сираци, близнаци, когато са кандидатствали едновременно в СА и в едно и също професионално направление и единият от тях е приет, а другият е издържал успешно конкурсния изпит.

 • В хода на класирането всички кандидат-студенти, по­со­чи­ли дадена специалност в заявлението за кандидатстване и постигнали равен бал с този на последния класиран в същата специалност и форма на обу­чение със същия конкурсен или държавен зрелостен изпит, се прие­мат за студенти.

 

Класиране за попълване на незаети места
на 11.09.2017 год.

 • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище
28.08. – 09.09.2017 год.
 • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от конкурсен изпит, положен в СА „Д. А. Ценов“
28.08. – 08.09.2017 год.
 • Провеждане на кандидатстудентски изпитв СА „Д. А. Ценов“
09.09.2017 г. (13:00 ч.)
 • Обявяване на резултатите от класирането
11.09.2017 год.
 • Записване на класираните студенти
11.09. – 16.09.2017 год.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за записване на новоприетите студенти


Понеделник - Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

При записването си, студентите представят в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов:

 • Комплект документи за записване на новоприети студенти;
 • Диплома за средно образование – оригинал и копие;
 • Три снимки;
 • Лична карта;  
 • Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Таксите се внасят в офиса на Общинска банка АД в Академичния кампус или се превеждат по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов:

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за “задължено лице (вносител)” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.
За “основание за плащане” се изписва “СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА”


* При отписване от съответната специалност и форма на обучение внесената семестриална такса не се възстановява.

 
 

 
   Уважаеми кандидат-студенти,
тук може да намерите полезна информация относно възможностите за финансова обезпеченост по време на следването Ви (по линия на висшето училище, частни фондации и кредитни институции); потенциала за осъществяване на международна студентска мобилност; опциите за активно участие в студентските организации; услугите, предоставяни от центровете, функциониращи към висшето училище; преференциите, получавани при настаняване и ползване на хотелската база на Стопанската академия.

Проверка на лични данни

 

Студентски общежития

Увеличи Увеличи Увеличи Увеличи Увеличи

 • Капацитет – 1000 легла.
 • Реновирани стаи със самостоятелни електромери, санитарен възел и всички необходими удобства за пребиваване.
 • Денонощна охрана и установен пропускателен режим.
 • Интернет връзка и кабелна телевизия.
 • Безплатен денонощен паркинг.
 • Столово хранене.
 • Месечен наем (за студент редовно обучение) – в диапазон 40-65 лв.
 • Цена на нощувка (за студент задочно обучение) – в диапазон 6-10 лв.
 • Безплатно потребление на комунални услуги ( 2 куб. м вода на наемател и 150 квт ток на стая) в стойността на месечния наем на всеки студент (редовно обучение). Консумацията над тези размери се доплаща.

Контакти за допълнителна информация: 0631/66371
E-mail: osp@uni-svishtov.bg

Стипендии и награди

Студентите в СА „Д. А. Ценов“ имат право да получат:

 • Стипендии в зависимост от успеваемостта и социалния им статус;
 • Стипендии и помощи от държавни институции, частни фирми и фондации;
 • Награди от студентски състезания, конкурси и други инициативи със състезателен характер.

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза I“
Студентите могат да се включат в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза I“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  За участие в предвидените 240 часа практическо обучение в реална работна среда могат да кандидатстват студенти от всички форми на обучение, като след приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв. Целта е да се подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“
Студентите могат да се включат в проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Възможностите за участие в проекта са по Компонент "Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта", като се отпускат еднократни семестриални стипендии по 200 лв. на студенти в редовна форма на обучение, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Целта на тези стипендии е да стимулират студентите да развиват своя практически и творчески потенциал извън задължително изискващото се от тях съгласно учебните планове за тяхната специалност.

Международни студентски карти ISIC и DSK ISIC
Всички студенти, обучаващи се в редовна форма в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор” имат право да получат ISICкарта и DSKISICкарта.

 • Международните студентски лични карти ISIC (International Student Identity Card), издавани и разпространявани под егидата на UNESCO, са единственият световно признат документ, доказващ статут на учащ, който има ролята на пропуск за хиляди преференции, специално договорени за учащите в цял свят.

Преференциите, от които могат да се възползват студентите в България, са над 1 000 в области като: забавления, пазаруване, спорт, красота и здраве, компютри и комуникации, услуги и др., а в чужбина преференциите са в около 40 000 обекта.

 • DSK ISIC е кобрандирана карта, съчетаваща в едно функциите на три карти: международна студентска идентификационна карта ISIC, дебитна карта VISA на Банка ДСК с преференциална тарифа за студенти и карта за 50% намаление в националната мрежа на БДЖ.

Международна студентска мобилност

Програма „Еразъм+“ е една от най-успешните инициативи на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която цели подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и постигането на модерно висше образование, базирано на тясното взаимодействие между университетите и работодателите. Програмата насърчава и подкрепя академичната мобилност на студенти с цел обучение или практика в чужбина. За периода на мобилност студентите получават финансова подкрепа, а периодът на обучение или практика се признава като част от учебния им план или се вписва в Европейското им дипломно приложение. На мобилните студенти се издава и Европас сертификат за мобилност на български и английски език, който се подписва от приемащата и изпращащата институция.
Програма „Еразъм+“ предлага следните възможности за студентска мобилност:

 • Мобилност с цел обучение. Студентите имат възможност да се обучават по предварително разработен индивидуален учебен план в университет от Програмна или Партнираща държава. Общата продължителност на мобилността с цел обучение е от 3 и 12 месеца за една образователно-квалификационна степен.
 • Мобилност с цел практика. Студентите могат да провеждат практическо обучение по специалността в предприятие или организация в чужбина. Продължителността на практиката може да бъде от 2 месеца до 12 месеца, като се прилага правилото общата продължителност на мобилността с цел обучение и практика да не надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен.

Международни студентски бригади и летни практики в България

 • Студентите имат право да участват в студентски и младежки работни и обменни програми в чужбина (в т.ч. Великобритания, САЩ, Германия, Испания и др.), както и да практикуват в България с цел придобиване на практически умения, опит, повишаване на езиковата култура и реализиране на доходи.

Европейско дипломно приложение

Европейско дипломно приложение(ЕДП)

Европейското дипломно приложение (European Diploma Supplement - EDS) се издава на всички възпитаници на висшите образователни институции в Европа, в допълнение към тяхната диплома. 

Европейското дипломно приложение е разработен съвместно от ЮНЕСКО и Съвета на Европа с цел предоставяне на информация, която може да бъдат лесно разбрана от работодателите и академичните институции в международен план.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов издава на успешно дипломиралите се студенти – Европейско дипломно приложение (вж. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища /приета с ПМС №215 от 12.08.2004 г., обн., ДВ., бр. 75 от 27.08.2004 г. в сила от 27.08.2004 г.)

Документът се издава в три месечен срок от успешно полагане на държавен изпит – безплатно, на английски език и с уникален идентификационен номер.

Европейско дипломно приложение се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

Приложението е от голяма полза, тъй като същото може да се разглежда като част от автобиографията на всеки кандидат за работна позиция. Все повече работодатели държат на него, защото то е важен документ, който измерва вашите постижения в детайли.

Студентски кредити

Студентско кредитиране (Закон за студентското кредитиране)

Кредит за студенти и докторанти по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Какво представлява студентският кредит?
Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение. Кредитът се отпуска само в лева и е гарантиран от държавата. Може да бъде два вида:

 • За обучение – покрива таксите за обучение;
 • За издръжка

Кой може да кандидатства за студентски кредит за обучение?
Студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • Да не са навършили 35 години;
 • Да се обучават в редовна форма;
 • Да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;
 • Да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си.

Кой има право на кредит за издръжка?
 Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът се получава от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само единият.
Параметри на студентски кредит:
Размер на кредита

 • Кредитът за заплащане на такси е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен, или образователна и научна степен.
 • Кредитът за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Лихвени условия
Лихвата е годишна, фиксирана в определен размер. В повечето случаи кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.
Усвояване на кредита

 • Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.
 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметката на кредитополучателя в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит.

Гратисен период
Периодът, в който студентът/докторантът не дължи плащане на лихва и главница по кредита. Гратисният период продължава от сключването на договора до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план.
Изплащане на кредита
Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период, съгласно погасителен план, уговорен между страните.
Кредитополучателят погасява общият размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

Студентски организации

Студентски съвет

Студентският съвет е законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в Стопанска академия „Д. А. Ценов” съгласно Закона за висшето образование. Студентският съвет  има за цел да изявява и защитава общите интереси на студентите и докторантите от Стопанска академия „Д. А. Ценов” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи  на Висшето училище.

Junior Chamber International (JCI)

JCI е международна неправителствена организация, обединяваща млади, амбициозни и активни хора от цял свят.  Тя е създадена през 1944 г.  в щата Мисури (САЩ) и има представителства в над 115 държави.  JCI България e създадена през 2011 г. и до момента има четири локални секции: в София,  Пловдив,  Варна и Свищов. Локалната секция на JCI  в Свищов представлява една своеобразна школа, която превръща своите членове в изключителни професионалисти, успешни предприемачи и дейни лидери.  В нея членуват хората с идеи,  за които креативността не е просто дума.  На международно ниво JCI може да се похвали с една изключително богата палитра от стартиращи предприемачи, лидери и мениджъри в различни области, сътрудници от неправителствения сектор. 

Хотелска база

Хотелски комплекс „Корпус ЮГ“ и Хотел „Учебна база Север“

 • Капацитет от 250 легла – апартаменти, единични, двойни и тройни стаи с тераси, спални (всички с модерно обзавеждане, собствен санитарен възел, кабелна телевизия и Wi-Fi).
 • Ресторант с открита тераса с капацитет 150 места и кафе-бар с капацитет 110 места.
 • Конферентни зали с капацитет 10-100 места.
 • Денонощен паркинг (безплатен).

Студентите в академията ползват преференциална цена за нощувки в ХК „Корпус Юг“. За групи над 20 човека се предлагат отстъпки от цените до 10 %.