За нас
Синдикатът на работещите в Стопанска Академия „Д. А. Ценов”- Свищов е пълноправен член на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ. Синдикатът е сдружение на работниците и служителите по смисъла и с оглед целите и съдържанието на чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България и съгласно действащото законодателство. НБС “ВОН – КНСБ” е изграден и функционира на професионален и териториален принцип и обхваща синдикалните организации от висши училища и научни институти в страната.

Синдикатът на работещите в Стопанска академия принадлежи към НБС “ВОН”, регистриран е като пълноправен член и придобива всички права и задължения на ПРЕДСТАВИТЕЛНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ по Кодекса на труда, действащото законодателство и договореностите на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Ръководен орган на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов” е Синдикалният комитет, който при своето управление, се придържа към следните основни принципи:

 • Доброволност на членството;
 • Гарантиране правото на членство в синдикална организация на всеки работещ в Стопанска Академия, а също така на пенсионери и безработни, които преди вече са членували в Синдиката;
 • Пълна демократичност, откритост и гласност в синдикалната дейност;
 • Осигуряване на условия за плурализъм на идеи, становища, предложения и свобода на дискусии;
 • Пряк избор на синдикалните ръководства при спазване на мандатния принцип за всички изборни длъжности;
 • Толерантност и преговори с работодателя с цел поддържане на социален мир и търсене на консенсус по съответните проблеми.

Основна цел: Постигане на висок социален статус и обществен престиж на членовете на Синдиката на работещите в СА “Д. А. Ценов” Свищов.
Цели:
Защита правото на: свободен труд; професионална реализация; повишаване на квалификацията и преквалификацията.

Гарантиране правото на свободно договаряне с работодателя по всички условия, касаещи трудовоправните и социални отношения.

Отстояване спазването и последователното подобряване на условията на труд и защита правото на здравословни и безопасни условия на работа, правилен режим на труда и отдиха, на социалните придобивки, осигуровки, обезщетения при незаконосъобразни действия на работодателите.

Осигуряване на своевременна трудовоправна консултация и защита на синдикалните членове от противозаконни действия.

Състав на Синдикалния комитет:

 • Доц. д-р Анелия Радулова – Председател
 • Доц. д-р Пламен Петков
 • Доц. д-р Росица Колева
 • Маргарита Дончева – секретар

Комисии към Синдикалния комитет:

І. Партньорски отношения с работодателя

 • Доц. д-р Анелия Радулова – председател
 • Доц. д-р Росица Колева
 • Доц. д-р Пламен Петков

ІІ. Социална политика

 • Доц. д-р Пламен Петков - председател
 • Доц. д-р Анелия Радулова
 • Маргарита Дончева

ІІІ. Връзки с обществеността

 • Доц. д-р Росица Колева – председател
 • Доц.  д-р Анелия Гайдова
 • Маргарита Дончева

ІV. Проекти дейности

 • Доц. д-р Росица Колева – председател
 • Доц. д-р Пламен Петков
 • Доц. д-р Анелия Радулова

Документи

Контакти:
Телефони за връзка:
0631/66-380 – офис на Синдиката;
0631/66-381 – Председател на Синдиката;
E-mail: Доц. д-р Ан.Радулова , М.Дончева