Един от основните инструменти за реализиране целите на стратегията „Европа 2020” и създаване на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика е концепцията за превръщането на ученето през целия живот в реалност.

В основата на тази концепция е придобиването на умения и компетентности, които европейският гражданин трябва да развива не само чрез различни форми на образование, но и чрез различни форми на продължаващо обучение и допълнителна подготовка или валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

В стремежа за удовлетворяване потребностите на личността от знания, придобивани чрез обучение през целия живот, Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” предлага професионално обучение в различни форми (дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа) по 31 професии/част от професии и 39 специалности,  както и множество квалификационни курсове в 12 професионални направления.
Съгласно Споразумение между Агенцията по заетостта и Стопанска академия от 28.12.2016 година, Центърът предлага и обучения срещу ваучери на заети и безработни лица по всички лицензирани професии/част от професии и специалности, както и по 7-те ключови компетентности, отговарящи на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот.
В съответствие с чл. 6 от ЗПОО и СППОО, Центърът извършва процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности по лицензирани от НАПОО професии (част от професии), придобити чрез неформално обучение или информално учене.
Съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН, Центърът администрира учебния процес, свързан с присъждане на квалификационни кредити в системата на предучилищното и училищното образование, регламентиран от ЗПУУО.
Центърът притежава Лицензия № 200512256/15.06.2005 г., разширена със Заповед № 744/21.11.2011 г. и Заповед № ИЦПО-58/13.07.2016 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.

В съответствие с чл. 9а от ЗПОО, Центърът осигурява качество на професионалното обучение чрез изградена вътрешна система за осигуряване на качеството, интегрирана към сертифицираната система за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов (ISO 9001:2008).

Срокове:

За студенти - от 1 септември до 20 октомври на текущата година;
                       от 10 януари до 20 март на текущата година.
За граждани и фирми (вкл. за обучение срещу ваучери или за валидиране) – целогодишно.

    За институции по Закона за предучилищното и училищното образование –     целогодишно.

За контакти:

Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Център за професионално обучение
5250 Свищов, ул. „Цар Борис I”, № 1, Учебна база „Проф. Бъров”
cpo@uni-svishtov.bg
Тел. 0882552507
Тел. 0882552521

Локален офис „Дистанционно и продължаващо обучение”
1504 София, ул. „Младен Павлов” № 1, ет. 5, офис 22
v.ivanov@uni-svishtov.bg; k.petrova@uni-svishtov.bg
Тел.: 0884970654
Тел.: 0885233624

Локален офис „Дистанционно и продължаващо обучение”
8010 Бургас, ж.к. „Славейков” (до бл. 44), СУ „Епископ Константин Преславски”
r.iliev@uni-svishtov.bg
Тел.: 0889597554

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Обучение по професии/част от професии и специалности, в т.ч. валидиране на знания

Професия/специалност
1.
Продавач-консултант/Продавач-консултант
2.
Брокер/Недвижими имоти
3.
Търговски представител/Търговия на едро и дребно (за част от професия  в дистанционна форма)
4.
Сътрудник маркетингови дейности/Маркетингови проучвания
5.
Финансист/Банково дело
Финансист/Застрахователно и осигурително дело
6.
Финансов отчетник/Финансова отчетност
7.
Данъчен и митнически посредник/Митническа и данъчна администрация
8.
Оперативен счетоводител/Оперативно счетоводство (за част от професия  в дистанционна форма)
9.
Сътрудник в бизнес-услуги/Бизнес-услуги
10.
Сътрудник в малък и среден бизнес/Малък и среден бизнес
11.
Касиер/Касиер
12.
Икономист/Индустрия
Икономист/Търговия
Икономист/Земеделско стопанство
Икономист/Икономика и мениджмънт (за част от професия  в дистанционна форма)
Икономист/Горско стопанство
13.
Офис-мениджър/Бизнес-администрация (за част от професия  в дистанционна форма)
14.
Офис-секретар/Административно обслужване (за част от професия  в дистанционна форма)
15.
Деловодител/Деловодство и архив (за част от професия  в дистанционна форма)
16.
Сътрудник по управление на индустриални отношения/Индустриални отношения
17.
Икономист-информатик/Икономическа информатика
18.
Оператор информационно осигуряване/Икономическо информационно осигуряване
19.
Оператор на компютър/Текстообработване
20.
Организатор Интернет приложения/Електронна търговия
21.
Фермер/Земеделец (за част от професия  в дистанционна форма)
22.
Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и семейства в риск
Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
23.
Социален асистент/Подпомагане на деца
24.
Администратор в хотелиерството/Организация на обслужването в хотелиерството
25.
Камериер/Хотелиерство
26.
Портиер-пиколо/Хотелиерство
27.
Ресторантьор/Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
Ресторантьор/Кетъринг
28.
Сервитьор-барман/Обслужване на заведения в общественото хранене
29.
Организатор на туристическа агентска дейност/Организация на туризма и свободното време
Организатор на туристическа агентска дейност/Селски туризъм
30.
Екскурзовод/Екскурзоводско обслужване
31.
Аниматор в туризма/Туристическа анимация

 

Квалификационни курсове

Наименование на квалификационния курс

 • Основи на контрола;
 • Поведенчески аспекти на обекта и субекта на контрола;
 • Организация и технология на инвентаризацията;
 • Работа с касов апарат;
 • Търговско и вещно право;
 • Организация на брокерската дейност;
 • Психология на търговията;
 • Проучване на пазара и оценяване на недвижими имоти;
 • Организация и управление на търговията;
 • Организация и техника на търговските плащания;
 • Търговско счетоводство;
 • Управление на продажбите;
 • Търговски преговори;
 • Търговска кореспонденция;
 • Ефективност на търговското представителство;
 • Управление на марковия портфейл;
 • Основи на маркетинга;
 • Потребителско поведение;
 • Маркетингови проучвания;
 • Логистика на маркетинговия процес;
 • Управление на рекламата;
 • Финансово управление на бизнеса;
 • Персонални финанси;
 • Проектно финансиране;
 • Личен консултант;
 • Анализ на годишните финансови отчети;
 • Стопанско право;
 • Счетоводство на предприятието;
 • Банково счетоводство;
 • Контрол върху паричните средства и касовите операции;
 • Бизнес стратегии;
 • Бизнес план на малкото предприятие;
 • Контролинг на персонала;
 • Мониторинг и превенция на риска;
 • Организационно развитие;
 • Бизнес комуникации;
 • Бизнес кореспонденция;
 • Психологичен и личностен потенциал в управлението;
 • Контрол върху стоковите и касовите операции;
 • Контрол върху качеството на продукцията;
 • Горска политика;
 • Управление на разходите в горското стопанство;
 • Оценка на горските и ловните ресурси;
 • Опазване и управление на защитени природни ресурси;
 • Проектен мениджмънт;
 • Делова кореспонденция;
 • Документационна дейност и работа с офис-техника;
 • Организация на екипната дейност;
 • Управление на конфликти;
 • Мотивация на човешкия фактор;
 • Организация на работното място;
 • Лидерство и ръководство в офиса;
 • Управление и администриране на проекти;
 • Организационно поведение;
 • Управление на проекти и екипно поведение;
 • Основни принципи на архивното и деловодното дело;
 • Общо земеделие;
 • Зеленчукопроизводство и трайни насаждения;
 • Развъждане и хранене на селскостопански животни;
 • Механизиране на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството;
 • Нетрадиционни селскостопански производства в растениевъдството;
 • Нетрадиционни селскостопански производства в животновъдството;
 • Основи на социалната работа;
 • Социални услуги;
 • Социална медицина;
 • Психология и социология на социалната работа;
 • Социална защита на деца и семейства в риск;
 • Алтернативни грижи за деца и семейства в риск;
 • Интеграция и трудова заетост на лица с увреждания;
 • Проектно финансиране на социалните дейности;
 • Основи на социалното подпомагане;
 • Дългосрочни социални грижи;
 • Етапи на детското развитие, увреждания в детската възраст;
 • Развитие на академични умения при деца с обучителни трудности;
 • Развитие на комуникацията;
 • Самопомощ и умения за независимост;
 • Сензорна интеграция и сензорна дисфункция;
 • Партньорство с родители;
 • Мултисекторно развитие;
 • Организация и технология на туристическото обслужване;
 • Документиране и отчетност в туризма;
 • Стандартизация в хотелиерството;
 • Иновации в хотелиерството;
 • Туристически потребности, мотивация, поведение;
 • Организация и технология на хотелиерското обслужване;
 • Персонал в хотелиерството;
 • Безопасност и сигурност на госта;
 • Работа с препарати, документиране и отчитане;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Бизнес етика в хотелиерството и ресторантьорството;
 • Стандартизация в ресторантьорството;
 • Сервиране и барманство;

 

 

 • Финансов и данъчен контрол;
 • Счетоводен софтуер;
 • Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия;
 • Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия;
 • Документиране и инвентаризация;
 • Данъчно облагане и данъчен контрол;
 • Митнически контрол;
 • Практически курс по счетоводство на предприятието;
 • Документален контрол върху отчетността на предприятието;
 • Работа със счетоводен софтуер;
 • Работа в екип и управление на конфликти;
 • Фирмен мениджмънт;
 • Мотивация на човешкия фактор;
 • Маркетингови проучвания;
 • Дистрибуция на стоки и услуги;
 • Стопанска отчетност;
 • Управление на проекти за бизнес услуги;
 • Бизнескомуникация и кореспонденция;
 • Работа в екип и управление на конфликти;
 • Икономика на предприемаческата дейност;
 • Маркетингова политика на фирмата;
 • Дистрибуционна политика на фирмата;
 • Търговско посредничество;
 • Управление на проекти за малък и среден бизнес;
 • Деловодно и архивно дело;
 • Валутен контрол;
 • Валутен касиер;
 • Организация и управление на фирмата;
 • Управление на риска;
 • Фирмена култура и поведение в управлението;
 • Чужд език по професия –

- английски език (1-6 ниво);
- немски език (1-3 ниво);
- френски език (1-3 ниво);
- руски език (1-3 ниво);
- румънски език (1-2 ниво);
- испански (1 ниво);

 • Фирмена култура;
 • Делова кореспонденция и бизнескомуникиране;
 • Организационно развитие;
 • Управление на знанието;
 • Мениджмънт на предприятието;
 • Основи на индустриалните отношения;
 • Психология на труда;
 • Колективно трудово договаряне. Трудови конфликти;
 • Кореспонденция и връзки с обществеността;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Европейски социален диалог – същност, принципи и развитие;
 • Компютърни архитектурни и операционни системи;
 • Автоматизация на офиса;
 • Функционални приложни програми;
 • Системи за управление на бази данни;
 • Компютърно счетоводство;
 • Обмен на данни между офис приложенията и работа с електронна поща;
 • Цифрови сертификати и електронни подписи;
 • Услуги и ресурси на Web 2.0;
 • Системи за информационна безопасност;
 • Текстообработващи системи;
 • Електронни таблици и бази от данни;
 • Бизнес презентации;
 • Технологии за интеграция на данни;
 • Интернет технологии;
 • Начална компютърна грамотност (Windows, Word, Excel);
 • Windows, Word, Excel, PowerPoint, MA Access;
 • Как да използваме социалните мрежи в Интернет;
 • Нови възможности и работа с Windows 8;
 • Как да започнем успешен бизнес в Интернет;
 • Ефективно управление на времето;
 • Web технологии и Web дизайн;
 • Архитектура и организация на компютърни и комуникационни системи;
 • Системен софтуер, клиент-сървърни системи, компоненти и услуги;
 • Уеб дизайн и публикуване в Интернет;
 • Компютърна графика и презентация;
 • Интернет и уеб-технологии;
 • Бази от данни;
 • Електронна търговия;
 • Интегрирани системи за управление на бизнеса;
 • Автоматизирана обработка на информацията в корпоративната информационна система;
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма;
 • Организация на свободното време;
 • Специализирани видове туризъм;
 • Организация и технология на продажбения процес;
 • Делово общуване, бизнес етика и комуникиране в туризма;
 • Селски туризъм. Допълнителни услуги при селския туризъм;
 • Въведение в туризма;
 • Стандартизация в туризма;
 • Културология;
 • Основи на екскурзоводството;
 • Екскурзоводско обслужване;
 • Туристическа анимация;
 • Видове туризъм;
 • Хотелиерска, туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма;
 • Документиране, отчитане и работа в екип в туризма;
 • Устойчиво развитие на туризма;
 • Иновации в туризма;
 • Организация и технология на обслужването в ресторанти;
 • Технология на кулинарната продукция;
 • Документация и отчетност в хотелиерството и ресторантьорството;
 • Управление на кетърингови събития;

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ/ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИИ И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

Квалификация по професии/част от професии

Професия/специалност
1. Продавач-консултант/Продавач-консултант
2. Брокер/Недвижими имоти
3. Търговски представител/Търговия на едро и дребно
4. Сътрудник маркетингови дейности/Маркетингови проучвания
5. Финансист/Банково дело
Финансист/Застрахователно и осигурително дело
6. Финансов отчетник/Финансова отчетност
7. Данъчен и митнически посредник/Митническа и данъчна администрация
8. Оперативен счетоводител/Оперативно счетоводство
9. Сътрудник в бизнес-услуги/Бизнес-услуги
10. Сътрудник в малък и среден бизнес/Малък и среден бизнес
11. Касиер/Касиер
12. Икономист/Индустрия
Икономист/Търговия
Икономист/Земеделско стопанство
Икономист/Икономика и мениджмънт
Икономист/Горско стопанство
13. Офис-мениджър/Бизнес-администрация
14. Офис-секретар/Административно обслужване
15. Деловодител/Деловодство и архив
16. Сътрудник по управление на индустриални отношения/Индустриални отношения
17. Икономист-информатик/Икономическа информатика
18. Оператор информационно осигуряване/Икономическо информационно осигуряване
19. Оператор на компютър/Текстообработване
20. Организатор Интернет приложения/Електронна търговия
21. Фермер/Земеделец
22. Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и семейства в риск
Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
23. Социален асистент/Подпомагане на деца
24. Администратор в хотелиерството/Организация на обслужването в хотелиерството
25. Камериер/Хотелиерство
26. Портиер-пиколо/Хотелиерство
27. Ресторантьор/Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
Ресторантьор/Кетъринг
28. Сервитьор-барман/Обслужване на заведения в общественото хранене
29. Организатор на туристическа агентска дейност/Организация на туризма и свободното време
Организатор на туристическа агентска дейност/Селски туризъм
30. Екскурзовод/Екскурзоводско обслужване
31. Аниматор в туризма/Туристическа анимация


Обучение по ключови компетентности

КК:
Наименование на учебната програма
 КК:1К“
Общуване на роден език роден език“1
 Обучение по български език
 Водене на кореспонденция
 Езикът като средство за общуване
 Подобряване на презентативните умения
КК:2К“
Общуване на чужди езици
 Обучение по Английски език – ниво А1, А2 и В1
 Обучение по Английски език – ниво А2, В1 и В2
 Обучение по Немски език – ниво А1, А2 и В1
 Обучение по Руски език – ниво А1, А2 и В1
 Обучение по Френски език – ниво А1, А2 и В1
КК: 3
Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите
Работа Количествени методи в бизнеса и управлението
Количествени методи в социалния мениджмънт
Математическа грамотност в помощ на домакинството и на работното място
Приложения на математиката в икономиката и бизнеса
КК:4К“
Дигитална компетентност
 Бизнес анализ с Microsoft Excel
 Компютърна грамотност – Windows, Word,  Excel
 Компютърна грамотност – Windows, Word,  Excel,   PowerPoint, Access
 Компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, PowerPoint
 Презентационни умения с Microsoft PowerPoint
 Работа с бази от данни, съхраняване и управление на информация с Microsoft Access
 Работа с електронни таблици – Microsoft Excel
 Работа с основни текстообработващи програми – Microsoft Word
 Работа със специализиран софтуер Бизнес навигатор
 Работа със специализиран софтуер за управление ресурсите на предприятието
 Работа със специализиран софтуер Gretl
 Работа със специализиран софтуер.   Набиране, статистическа обработка, анализ и презентиране на информация
Статистически информационни системи
Техники за защита в Интернет
 Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията
КК:5
Умение за ученеК“
Ефективно управление на времето
Комуникационни умения за нова работа
Мотивация за труд
Мотивация и поведение
Мотивация и стимулиране
Техники и стратегии на търговските преговори
 Управление на свободното време
 Умения за работа в екип
 Фирмена култура
 Формиране на способности за осъществяване   на документален контрол в отчетността на предприятието
Умение за работа в проектен екип
 Умение за управление на конфликти
 Умения за обективно отчитане и контрол в дейността на МОЛ
 Управление на кариерата
КК:6
Обществени и граждански компетентности
 Административно обслужване на осигурителните отношения
 Видове контрол и контролни институции
 Европейска интеграция и достъп до финансиране на проекти
 Европейски съюз – същност, цели и възможности
 Повишаване застрахователната култура на населението
 Социално подпомагане и социално обслужване
 Устойчиво развитие
Финансова политика на ЕС
КК:7
Инициативност и предприемачество
Аграрно предприемачество
Биоземеделие
Водене на автентична отчетност и контрол върху касовите операции
Документационна дейност и офис-техника
Екопредприемачество
Малък и семеен агробизнес
Планиране и управление на проекти
Посреднически операции в търговското предприемачество
Посреднически умения в застраховането
Предприемачество
Придобиване на икономическа и счетоводна култура за банково кредитиране и платежно посредничество
Продажбени стратегии в предприемаческия бизнес на търговеца
Предприемачество в търговския бизнес
Придобиване на счетоводна грамотност
Работа с касов апарат в търговски обект
Социална икономика и социално предприемачество
Счетоводство за предприемачи
Управление на иновациите в търговското предприятие
Управление на качеството и конкурентоспособността на търговеца
Управление на малък бизнес
Управление на проекти
Управление на риска
Управление на риска чрез застраховане
Управление на риска при проекти в търговията
Фермер

Обучение по Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН на учители, директори и други педагогически специалисти с присъждане на квалификационни кредити

 
  Квалификационен курс
Хорариум (академични часа)/
Квалификационни кредити - КК
1. Езикът като средство за общуване
16 акад. часа
1 КК
2. Формулиране и изразяване на устни и писмени аргументи
16 акад. часа
1 КК
3. Водене на кореспонденция
16 акад. часа
1 КК
4. Елементарна алгебра
16 акад. часа
1 КК
5. Математически методи и модели в икономиката и бизнеса
16 акад. часа
1 КК
6. Създаване и управление на бази данни с MS Access
16 акад. часа
1 КК
7. Web-технологии и Web-дизайн
16 акад. часа
1 КК
8. Работа с Microsoft Word
16 акад. часа
1 КК
9. Работа с електронни таблици (MS Excel)
16 акад. часа
1 КК
10. Интернет и локални мрежи
16 акад. часа
1 КК
11. MS PowerPoint
16 акад. часа
1 КК
12. Мотивация за труд
16 акад. часа
1 КК
13. Работа в екип
16 акад. часа
1 КК
14. Ефективно управление на времето
16 акад. часа
1 КК
15. Мотивация на индивида в организацията
16 акад. часа
1 КК
16. Умения за ефективно общуване
16 акад. часа
1 КК
17. Управление на конфликти
16 акад. часа
1 КК
18. Умения за изучаване и въздействие върху общественото мнение
16 акад. часа
1 КК
19. Повишаване на уменията за предоставяне на качествени социални услуги на целеви групи
16 акад. часа
1 КК
20. Психологичен и личностен потенциал в управлението
16 акад. часа
1 КК
21. Формиране на проектни екипи
16 акад. часа
1 КК
22. Планиране и ръководство на проекти
16 акад. часа
1 КК
23. Управление на проекти в образованието
16 акад. часа
1 КК
24. Реформата в образованието в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование
16 акад. часа
1 КК
25. Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес
16 акад. часа
1 КК
26. Учителят като мениджър на класа
16 акад. часа
1 КК
27. Социални умения и емоционална интелигентност – формиране и развитие
16 акад. часа
1 КК
28. Професионално ориентиране и личностно развитие. Умения за управление на кариерата
16 акад. часа
1 КК
29. Мотивация за учене и развитие
16 акад. часа
1 КК
30. Управление на емоциите. Работа в екип. Коучинг и менторство
16 акад. часа
1 КК
31. Усъвършенстване на уменията за самопрезентиране
16 акад. часа
1 КК
32. Формиране на ключови компетентности у учениците чрез интердисциплинарно обучение
16 акад. часа
1 КК
33. Съвременни аспекти в управлението на мултикултурна класна стая
16 акад. часа
1 КК
34. Оценяване в процеса на обучение
16 акад. часа
1 КК
35. Работа с деца, изпитващи обучителни затруднения
16 акад. часа
1 КК
36. Облачните технологии в помощ на учителя
16 акад. часа
1 КК
37. Развитие на комуникативни умения у учениците чрез игри
16 акад. часа
1 КК
38. Техники за стимулиране на логическото мислене и въображението при учениците
16 акад. часа
1 КК
39. Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности
16 акад. часа
1 КК
40. Операционни системи
16 акад. часа
1 КК
41. Създаване на интерактивни презентации с PowerPoint
16 акад. часа
1 КК
42. Съвременни технически средства в обучението
16 акад. часа
1 КК
43. Съвременни интерактивни методи на обучение
16 акад. часа
1 КК
44. Използване на Moodle за създаване на курсове за електронно обучение
16 акад. часа
1 КК
45. Администриране на Moodle системи
16 акад. часа
1 КК
46. Съвременни подходи и методи в обучението по счетоводство
16 акад. часа
1 КК
47. Методика на преподаването по данъчен контрол, митнически контрол и финансов анализ
16 акад. часа
1 КК
48. Обучението по финансов контрол в контекста на съвременната нормативна база и приложение
16 акад. часа
1 КК
49. Методическо прилагане на иновативни подходи в обучението по търговия     
16 акад. часа
1 КК
50. Работещи методи и техники в преподаването на туристически дисциплини       
16 акад. часа
1 КК
51. Емоционалната интелигентност. Техники за трансформиране на тежките емоции в градивна енергия     
16 акад. часа
1 КК
52. С фокус върху решенията – позитивен метод за промяна на поведенчески модели и за справяне при кризи и дилеми
16 акад. часа
1 КК
53. Страховете в детска и училищна възраст
16 акад. часа
1 КК
54. Личната ефективност
16 акад. часа
1 КК
55. Ефективното общуване в училищна среда. Техники за преодоляване на проблемни ситуации, разрешаване на конфликти
16 акад. часа
1 КК
56. Мотивация за учене – методи и техники
16 акад. часа
1 КК
57. Иновативни методи на преподаване по Екопредприемачество
16 акад. часа
1 КК
58. Използване на Moodle за създаване на интерактивно съдържание и електронно обучение
16 акад. часа
1 КК
59. Интерактивна презентация с MS PowerPoint
16 акад. часа
1 КК
60. Използване на облачни технологии в образователния процес
16 акад. часа
1 КК

 

Кандидатстване:

За професионално обучение могат да кандидатстват всички лица, навършили 16-годишна възраст в контекста на ученето през целия живот.

Кандидатстването за обучение срещу ваучери на заети или безработни лица по Приоритетна ос 1 на ОП „РЧР” 2014-2020 г., както и по други схеми и операции за индикативния период е по процедури, одобрени от Договарящия орган или от други упълномощени институции в страната.

За обучение по програми за развиване на компетентностите на педагогическите специалисти и за присъждане на квалификационни кредити в съответствие с Наредба № 12/2016 г. могат да кандидатстват всички образователни институции, за които е приложим Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.


Записването се извършва в офиса на Центъра за професионално обучение, намиращ се в Учебна база "Бъров" на ул. "Цар Борис I, № 1, втори етаж.
Необходими документи

 • За обучение срещу заплащане (вкл. за валидиране на знания):
  • комплект документи (предоставени от Центъра) за възлагане изпълнението на обучителна услуга;
  • документ за внесена учебна такса.

Заплащането на таксата се осъществява в:
Общинска банка АД – Финансов център Свищов;
BIC – SOMBBGSF;
IBAN – BG33SOMB91303142607800

 • За обучение срещу ваучери:
  • в съответствие с ПМС № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ОС 1 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
 • За непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване в рамките на ученето през целия живот по Наредба № 12/2016 г. на МОН:
  • сключен договор между Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов и съответната образователна институция;
  • утвърден списък на учителите, включени за обучение по съответната програма;
  • комплект документи (предоставени от ЦПО към СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов).