"СТАНДАРТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ХХІ ВЕК"
по случай 20-годишнината от създаването на специалност "Публична администрация"
Свищов,10-11 май 2013 г.


Проф. д-р Величко Адамов - Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Маргарита Богданова - Ръководител катедра „Стратегическо планиране”
Проф. д-р Виолета Краева - Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”
Проф. д-р Любен Кирев - Зам.-ректор „Бакалавърско и магистърско обучение”
Проф. д-р Иван Върбанов - Зам.-ректор „Научни изследвания и развитие на  академичния състав”
Доц. д-р Теодора Димитрова - Зам.-ректор „Студентска, информационна и социална  политика”
Проф. д-р Пенчо Пенчев - Областен управител на област Велико Търново

Проф. д-р Маргарита Богданова
Проф. д-р Борислав Борисов
Доц. д-р Неделчо Митев
Доц. д-р Михаил Чиприянов
Доц. д-р Анастасия Марчева
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова
Гл. ас. д-р Ева Цветанова
Ас. д-р Юлиян Господинов
Ас. Евелина Парашкевова-Великова
Ас. Миглена Вачевска
Ас. Евгени Тодоров
Ас. Елица Лазарова


 • Стандарти и предизвикателства пред обучението по публична администрация
 • Иновативни модели и инструменти в публичния сектор
 • Публични политики за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
 • Е-правителство и е-администрация

1.Изпращане на заявка за участие и резюме на доклада на български и английски в размер до 1 страница
  Заявка за участие
  Резюме

      Срок: 30 март 2013 година
      Одобрените заявки ще бъдат потвърдени от организаторите по ел. поща.
      Резюметата ще бъдат публикувани в сборник и ще бъдат предоставени на участниците в деня на откриване на конференцията.

2.Изпращане на докладите по ел. поща
    Изисквания към докладите
      Срок: 10 май 2013 година

3.Регистрация на участниците:    9 май 2013 година, 17.00 - 18.00 часа
                                                  10 май 2013 година, 9.00 - 10.00 часа
    Ректорат, Ауд. 10 "Акад. Ив. Стефанов”

4.Откриване на конференцията: 10 май 2013 година, 10.00 часа

     Ректорат, Ауд. 10 "Акад. Ив. Стефанов”

Работни езици: български, руски и английски език.
Такса за правоучастие:                     50 лв.

Заплащане такса за правоучастие  
Срок: 10 май 2013 година

Банкова сметка за превеждане на таксите за участие:
Общинска банка АД - финансов център Свищов
BIC:              SOMB BGSF
IBAN:           BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 - BGN
Основание:  Конференция на катедра „Стратегическо планиране”

Таксата включва: участие в работните заседания; кафе-паузи и коктейл; сборник с доклади и материали от конференцията

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Презентираните доклади ще бъдат публикувани в рецензиран сборник след конференцията.
 • Настаняване на участниците: хотел на учебен „Корпус Юг”, тел. 0882 552 517

5250 Свищов
ул. „Емануил Чакъров” № 2
СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Стратегическо планиране”

Ралица Иванова - инспектор катедра
Телефони: (0631) 66 296, 66 406
E-mail: pa20_conference@uni-svishtov.bg

Програмата в .PDF


10  МАЙ 2013 г.

08:30 – 09:45 ч.
Регистрация на участниците в конференцията
РЕКТОРАТ, Ет. 1

10:00 – 11:00 ч.
Откриване на конференцията с поднасяне на приветствия и адреси
Ректорат Ауд. 10„Акад. Ив. Стефанов“

11:00 – 12:00 ч.
Юбилейна международна конференция „стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ххі век“ (Пленарни доклади)
Ректорат Ауд. 10„Акад. Ив. Стефанов“

12:00 ч.
Обща снимка на участниците в конференцията пред Ректората на СА „Д. А. Ценов”

12:00 – 13:30 ч.
Обедна почивка

13:30 – 15:00 ч.
Секционни заседания
Секция 1. 
Тематични направления:

 • Стандарти и предизвикателства пред обучението по публична администрация
 • Публични политики за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Ректорат Ауд. 10„Акад. Ив. Стефанов“

Секция 2. 
Тематични направления:

 • Иновативни модели и инструменти в публичния сектор
 • Е-правителство и е-администрация

Ректорат, ауд. 1 „Проф. Д. Бъров”

15:00 – 15:30 ч.
Кафе пауза
Коктейл клуб „Salve”

15:30 – 18:30 ч. (продължение)
Секционни заседания
Секция 1. 
Тематични направления:

 • Стандарти и предизвикателства пред обучението по публична администрация
 • Публични политики за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Ректорат Ауд. 10„Акад. Ив. Стефанов“

Секция 2. 
Тематични направления:

 • Иновативни модели и инструменти в публичния сектор
 • Е-правителство и е-администрация

Ректорат, ауд. 1 „Проф. Д. Бъров”

19:30 ч.
Официален прием за гостите и участниците в конференцията
Корпус „Юг”  – ресторант


11  МАЙ 2013 г.

10:30 – 12:30 ч. (продължение)
Секционни заседания
Секция 2. 
Тематични направления:

 • Иновативни модели и инструменти в публичния сектор
 • Е-правителство и е-администрация

Факултетски КОРПУС, ауд. 14 

12.30 ч.
Закриване на конференцията
Ректорат Ауд. 10„Акад. Ив. Стефанов“


Пленарни доклади

Ректорат, ауд. 1 „Проф. Д. Бъров”
11:00 – 12:00 ч.

Политика, администрация, демокрация
Проф. д-р Борислав Борисов

Етичната задлъжнялост на образованието по публична администрация
Проф. д-р Людмил Георгиев

Финансово осигуряване на общинските планове за развитие (2014-2020)
Проф. д-р Андрей Захариев

Секция 1

13:30 – 15:00 ч.
Ректорат, ауд. 10 „Акад. Ив. Стефанов“

Модератор: Доц. д-р Красимира Славева
Научен секретар: Ас. Миглена Вачевска

 

Sergei Ohrimenco, Prof. Doctor of Science, Eduard Hirbu, Assoc. Prof., PhD
Strategic planning of activities of local government in Moldova - challenges, problems and solutions

Никола Янков, проф. д-р    
Интегриране на действия за създаване на "умни" градове

Roxana Sârbuprof. PhD, Marieta Olaru, prof. PhD, Anca Gabriela Ilie, Senior Lecturer, Raluca Daniela Rizea, PhD Student  
Excellence - the main way of a future sustainable development in higher education

Николай Арабаджийски, проф. д-р        
Стандарти в обучението по публична администрация

Jadranka Denkova, Assist. Prof. PhD,   Suzana Gamtovska-Zdravkovska, Assist. Prof. PhD,   Jovan Ananiev, Prof., PhD     
Necessity of standards and procedures for training and professional development of the Administration in the Republic of Macedonia

Valentina Tolpinschi, Assoc. Prof., PhD    
Problems and inequality in living standards in the country's regions

Маргарита Богданова, проф. д-р
Предизвикателства пред обучението по „Публична администрация“

Христо Иванов, проф. д-р  
Предизвикателствата на образователния процес през ХХІ век

Анастасия Марчева, доц. д-р       
Борбата с бедността в обучението на студентите от специалност „Публична администрация“

Веселина Григорова, доц. д-р      
Енергийна политика за устойчив растеж

Емил Инджов, доц. д-р        
Първите законодателни регламентации за административните служители в България

Красимира Славева, доц. д-р      
Развитие на научноизследователската и развойната дейност в България в контекста стратегия „Европа 2020”

Лиляна Русанова, доц. д-р  
Необходимост от преосмисляне на публичните политики в областта на бедността и социалното изключване

Любомир Тодоров, доц. д-р
Изучаването на НСИ "Статистика на предприятията" - възможност за оценка

Маруся Линкова, доц. д-р  
Предизвикателствата пред публичната администрация и европейското финансиране на земеделието

Пенка Горанова, доц. д-р    
Обучение в публичната администрация

 

15:30 – 18:30 ч. (продължение)

Модератор: Доц. д-р Любомир Тодоров
Научен секретар: Ас. Евгени Тодоров

Тихомир Личев, доц. д-р     
Актуално състояние на административно-териториалнито делене на Северозападна България и възможности за неговото оптимизиране

Тодор Тодоров, доц. д-р      
Мотивацията на служителите в публичната администрация
Антон Антонов, гл. ас. д-р  
Емиграцията като опит за възходяща социална мобилност

Антон Антонов, гл. ас. д-р  
Специфични ефекти от корупцията при обществените поръчки и митниците

Таня Тодорова, гл. ас. д-р   
Фискална политика за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Юлияна Гълъбинова, гл. ас. д-р 
Регионални аспекти на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Ваня Ганева, гл. ас.              
Социални проблеми и публични политики

Елена Йорданова, гл. ас.     
Проблеми и значение на административната етика при управлението на общинската администрация

Елка Цонева, гл. ас.             
Образованието като възможност за по-добра трудова реализация

Живка Тананеева, гл. ас.    
Маркетингови стратегии в публичната  сфера

Красимира Ангелова, гл. ас.        
Публични политики и устойчиво развитие на обществото
Галина Чиприянова, ас.      
Мотивационни аспекти за обучението по счетоводство в „Публична администрация“

Петя Георгиева, ас.              
Предприемачеството – производствен фактор и в публичния сектор

Петя Миланова, ас.              
Особености в отношенията държава-домакинства по повод формирането и разпределението на разполагаемия доход

Галина Тодорова, докт.       
Устойчив растеж чрез конкурентно развитие на възобновяемите енергийни източници за екологосъобразна икономика на България

Даниел Илиев                        
Лобизъм и лобистки политики- корупция или антикорупция

 

Секция 2

13:30 – 15:00 ч.
Ректорат, ауд. 1 „Проф. Д. Бъров”

Модератор: Доц. д-р Христо Сирашки
Научен секретар: Ас. Елица Линкова

Георги Манолов, проф. д.п.н.  
България: административна или политическа реформа?

Красимир Шишманов, проф. д-р           
Електронното здравеопазване – неразделна част от електронното правителство на Република България

Валентин Василев, доц. д-р,   Стефан Новоселски, докт.       
Иновативни методи в управлението на човешките ресурси в публичната администрация

Aleksandar Kostadinovski, Assist. Prof PhD, Drasko Atanasoski, Assist.Prof. PhD
Determinants of a healthcare information system

Grigori Borta, PhD Student  
The Issues of Personal Data Protection

Ирена Емилова, доц. д-р          
Поведенчески аспекти на комуникационните процеси в общинската администрация

Поля Ангелова, доц. д-р           
Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) – иновативен инструмент за информационно осигуряване

Христо Сирашки, доц. д-р       
Влияние и възможности на мотивацията за преодоляване на административната недостатъчност

Венцислав Перков, гл. ас. д-р 
Предприемачеството в публичния сектор

Вяра Славянска, гл. ас. д-р     
Системата за управление на човешките ресурси като предпоставка за повишаване качеството на административните услуги (на примера на НАП Бургас)

Ева Цветанова, гл. ас. д-р        
Маркетиране на териториалните единици в контекста на устойчивото регионално развитие

Иван Андреев, гл. ас. д-р         
Модел за счетоводна политика на предприятията от публичния сектор

Надежда Веселинова, гл. ас. д-р  
Възможности на концепцията „Е-правителство“ за подобряване на административната ефективност в контекста на стратегия „Европа 2020“

Стела Касабова, гл. ас. д-р      
Статистически мерки за разсейване посредством среднохармоничния начин на осредняване

15:30 – 18:30 ч. (продължение)

Модератор: Доц. д-р Ирена Емилова
Научен секретар: Ас. Евелина Парашкевова

Емил Цанов, гл. ас., Асен Божиков, ас. 
Концепцията облачен компютинг в технологиите за е-управление

Маргарита Дакова, гл. ас.  
Опит за разглеждане на някои електронни услуги в България и Франция

Петър Дачев, гл. ас.              
Новата информационна система „Матеус“ в МДТ – състояние и насоки за развитие

Милен Динков, хон. ас. д-р 
Особености на иновациите в публичния сектор

Десислава Алексиева, ас.    
Управленските компетенции – детерминанта на властта в публичната администрация

Евелина Парашкевова, ас.
Функционален анализ в администрациите – възможности и предизвикателства

Галина Чиприянова, ас., Полина Андонова, студ.      
Приложение на интегрираната счетоводна информационна система в публичния сектор

Мария Петкова, докт.          
Електронната администрация като средство за борба с недостатъците на административната система в Република България

Marian Stan, Superior lector 
Sport events support by Public authorities in Republic of Moldova

 


11  МАЙ 2013 г.

10:30 – 12:30 ч. (продължение)
Факултетски КОРПУС, ауд. 14 

Модератор: Доц. д-р Пенка Горанова
Научен секретар: Ас. д-р Юлиян Господинов

Riste Temjanovski, Assoc. Prof., PhD,  Vesna Svrtinov, Assist.Prof., PhD
Strengthening culture, knowledge and innovation as drivers of economy growth

Slavoljub Milovanovic, prof. PhD  
Electronic government implementation in Serbia – the case of e-government web portal

Victor Zavgorodniy, Assoc. Prof., PhD,  Alexander Tsvetkov, Graduate Student
Selection of the technological base of buildinge-government

Manuel Godoy Ochoa            
Quality aspects of public administration education

Михаил Чиприянов, доц. д-р       
Акценти при обучението по „Методи за стратегически изследвания”

Юлиян Господинов, ас. д-р 
Ефектът от кохезионната политика на ЕС (2007-2013 г.) върху регионалното развитие в България

Евгени Тодоров, ас.              
Предизвикателства при разкриването на “зелени работни места” пред публичната администрация
Цветелина Кабакчиева, aс. 
Аграрна политика за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Даниела Илиева, докт.
Иновационен индекс за измерване на регионална конкурентоспособност