Писмо от НАОА за решението на ПКСНУ по програмна акредитация на професионално направление 3.8. Икономика
 Писмо от НАОА за решението на ПКСНУ по програмна акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление

Справки за специалностите, получили програмна акредитация за ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ от Националната агенция за оценяване и акредитация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8. ИКОНОМИКА

Специалност

ОКС „бакалавър“
форми на обучение

ОКС
„магистър“
форми на обучение

Протокол на НАОА

Акредитация валидна до

1.

Финанси

редовна, задочна

редовна,
дистанционна

№ 32/
15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

2.

Застраховане и социално дело

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/
15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

3.

Приложна макроикономика

редовна, задочна

 

№ 32/
15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

4.

Счетоводство и контрол

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/
15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

5.

Стопански и финансов контрол

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

6.

Статистика и иконометрия

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

7.

Маркетинг

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

8.

Стратегическо и бизнес планиране

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

9.

Бизнес информатика

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

10.

Международни икономически отношения

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

11.

Индустриална бизнес икономика

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

12.

Аграрна икономика

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

13.

Икономика на търговията

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

14.

Икономика на туризма

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 32/ 15.10.2013 г.

15.10.2019 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Специалност

ОКС „бакалавър“
форми на обучение

ОКС
„магис­тър“
форми на обучение

Протокол на НАОА

Акредитация валидна до

1.

Стопанско управление

редовна, задочна

редовна,
дистан­ционна

№ 11/ 15.04.2015 г.

15.04.2020 г.

2.

Екомениджмънт

редовна, задочна

редовна,
дистан­ционна

№ 11/ 15.04.2015 г.

15.04.2020 г.

3.

Публична администрация

редовна, задочна

редовна,
дистан­ционна

№ 11/ 15.04.2015 г.

15.04.2020 г.

 

Докторски програми в СА "Д. А. Ценов",
получили програмна акредитация

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
ПРОТОКОЛ НА ПКСНУ
АКРЕДИТАЦИЯ
ВАЛИДНА ДО
Професионално направление 3.8. Икономика
Политическа икономия
№ 7/
30.03.2016 г.
30.03.2021 г.
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)
№ 7/
30.03.2016 г.
30.03.2021 г.
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
№ 7/
30.03.2016 г.
30.03.2022 г.
Статистика и демография
№ 19/
05.10.2016 г.
05.10.2021 г.
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)
№ 7/
30.03.2016 г.
30.03.2021 г.
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
№ 7/
30.03.2016 г.
30.03.2021 г.
Приложение на изчислителната техника в икономиката
№ 19/
05.10.2016 г.
05.10.2021 г.
Световно стопанство и международни икономически отношения
№ 16/
20.07.2016 г.
20.07.2021 г.
Планиране
№ 16/
20.07.2016 г.
20.07.2021 г.
Икономика и управление (аграрна икономика)
№ 32/
15.10.2013 г.
15.10.2018 г.
Икономика и управление (индустрия)
№ 19/
05.10.2016 г.
05.10.2021 г.
Икономика и управление (туризъм)
№ 32/
15.10.2013 г.
15.10.2018 г.
Икономика и управление (търговия)
№ 19/
05.10.2016 г.
05.10.2021 г.
Маркетинг
№ 16/
20.07.2016 г.
20.07.2022 г.
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Социално управление
№ 16/
20.07.2016 г.
20.07.2021 г.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
№ 16/
20.07.2016 г.
20.07.2021 г.