Начало

Студентският съвет е единственият  законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” съгласно чл. 72 от Закона за висшето образование. Дейността на Студентския съвет се определя от Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет.

Студентския съвет  има за цел да изявява и защитава общите интереси на студентите и докторантите от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи  на висшето училище.


Васил Илианов Филев
Председател на Студентски съвет

Цветелин Тодоров Борисов
Заместник-председател на Студентски съвет

Емил Тошков Дачков
Заместник-председател на Студентски съвет

Александра Петрова Петрова
Председател Комисия по учебно-планова и международна дейност

Антонио Румянов Първанов 
Председател Комисия по културно-масова дейност и реклама

Борислав Емилов Боянов 
Председател Комисия по социално-битови въпроси на учащите

Владимир Иванов Белев 
Председател Комисия по „Спорт”

Членове
Александра Петрова Петрова
Антоанета Деянова Кулаксъзова
Антонио Румянов Първанов
Борислав Емилов Боянов
Васил Илианов Филев
Владимир Иванов Белев
Владислав Любомиров Любенов
Габриела Илиева Георгиева
Георги Стефанов Димитров
Екатерина Миленова Ангелова
Елена Колева Райкова
Емил Тошков Дачков
Златин Борисов Викторов
Калоян Ангелов Петков
Кристияна Валентинова Милинова
Людмила Бориславова Петрова
Пламена Павлова Колева
Теодора Станчева Цвяткова
Цветан Александров Цаков
Цветелин Тодоров Борисов

Комисии

Комисия по учебно-планова и международна дейност.

Комисията по учебно-планова и международна дейност осъществява връзката между Студентски съвет и Академичното ръководство. Целта на комисията е да подпомага студентите при възникнали проблеми с администрацията.

Комисия по културно-масова дейност и реклама.

Комисията по културно-масова дейност и реклама има за цел да популяризира извън-аудиторни, културни, спортни и социални мероприятия. Основната цел на комисията е популяризирането на дейностите извършвани от студентите и Академичното ръководство. Организира и провежда различни мероприятия, свързани с интересите и желанията на студентското общество.

Комисия по социално-битови въпроси на учащите.

Комисията по социално-битови въпроси на учащите се към Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов”  се състои от пет членове от списъчният състав на Студентски съвет. В ресора на това звено на Студентски съвет се работи за доброто битуване на студентите на територията на Стопанска Академия. За целта членовете на комисията спомагат за добрата организация в студентски столове и общежития.

Комисия по „Спорт”

Дейността на комисията се съсредоточава върху организирането на спортни мероприятия, както и подпомагане участието на представителните отбори на Академията в междууниверситетските спортни събития. За целта комисията се стреми да осъществява турнирни срещи в областта на футбола, волейбола, баскетбола и пр.

Основната цел на комисията е подпомагане на масовия и индивидуалния спорт в СА “Д.А. Ценов”.

Контакти:

гр. Свищов
ул. Цанко Церковски 11А в Студентско общежитие №1
Е-mail: ssavet@uni-svishtov.bg

 Официален профил на Студентски съвет

 Официална страница на Студентски съвет