Обслужване на студенти
Отдел "Студентска политика"
Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение"
Отдел "Фронт офис Магистърско обучение"
Отдел "Докторантура и академично развитие"
Локален офис "Дистанционно и продължаващо обучение" - гр. София
Локален офис "Дистанционно и продължаващо обучение" - гр. Бургас
Счетоводство
Финансово-счетоводен отдел
Финансово управление и контрол
Отдел "Инфраструктура и домакинство"
Вътрешно-административни звена
Отдел "Човешки ресурси"
Административно обслужване
Снабдяване и транспорт
Издателска и научна дейност
Академична библиотека "акад. Н. Михов"
Академично издателство "Ценов"
Книжарница
Културна дейност
Студентски дом на културата
Информационни услуги
Академичен компютърен център
Студентски общежития и столове
Отдел "Студентски столове и общежития"
Стол 1
Блок 1
Блок 8
Изнесени звена
Отдел "Обществено хранене"
Учебен корпус "Юг"
Спортен комплекс
Учебна база "Север"
Дом на научния работник
Бази за обучение и отдих
Други
Фондация "Ценов"
Отдел "Ремонт и поддръжка"