За студенти в ОКС „Магистър” в Стопанска академия "Д. А. Ценов" могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават документ за завършено висше образование. Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обу­чение в СА по следните начини: в изпълнение на междуправителствени спогодби за обра­зователен, научен и културен обмен; съгласно актове на Министерския съвет; срещу заплащане на такси за обучение.
Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обу­чение и при условията и по реда за приемане на българските граждани в СА, ако: имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; имат статут на бежанци; са от българска народност, удостоверена по реда на ПМС №103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина.
Приемът на студенти, граждани на държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство в СА се осъществява по реда и условията по чл. 68 ал. 7 от ЗВО (Приемане­то на студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави- членки на Европейския съюз и Европейското икономическо простран­ство се извършва при условията и по реда, определен за българските граждани).
Задължително условие за чужденците, кандидатстващи в СА, е притежаването на документ за владеене на български език. Когато такъв документ не се притежава, чужденците преминават ези­кова и специализирана подготовка, която се организира на територия­та на Република България в департаментите на висшите училища. След обучението си по езикова подготовка чужденците трябва да имат успешно положен Стандартизиран тест по български език - ниво В2.
Кандидат-студентите по междуправителствени спогодби подават документи в Министерството на образованието, младежта и науката чрез компетентните институции в страната, от която канди­датстват. Кандидат-студентите се приемат при условията и по реда, определени в междуправителствените спогодби, след съгласуване със СА. Кандидат-студентите, желаещи да се обучават съгласно Постано­вления на МС, подават документите си в Министерството на образо­ванието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответния акт на Министерския съвет.
Чуждестранни граждани, които кандидатстват за сту­денти в ОКС „Магистър” със заплащане на такси за обучение, подават следните документи:

  • Формуляр или молба, съдържаща кратки биографични дан­ни, както и висшето училище и специалностите, в които желаят да се обучават, формата и срока на обучение (образователна степен). Към молбата кандидатите посочват документ за владеене на български език (Application form).
  • Заверена диплома/академична справка за завършена степен на висшето образование. Минималният среден успех от балообразуващите не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стой­ност по системата за оценяване в страната, в която е придобито сред­ното образование, т.е. от оценка "добър".
  • Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок пре­ди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи на страната, от която лицето кандидатства.
  • Дипломата и медицинското свидетелство трябва да бъдат преведени на български език.
  • Ксерокопие от документ за самоличност (паспорт). Лицата с двойно гражданство го удостоверяват с двата документа за самоличност (паспорти).
  • Декларация за финансовото обезпечаване на кандидатстудента по време на обучението му.
  • Копие от документа за самоличност с изписани на латиница името на кандидата, датата и мястото на раждане.
  • Снимки - 4 броя

Документите трябва да бъдат преведени и заверени в съот­ветствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Завършилите висше образование в чужбина чуждестранни граждани, които кандидатстват за обучение в магистърска степен след придобита ОКС "бакалавър" и "магистър" със заплащане на такси за обучение, представят диплома (включително приложението с оценки­те и хорариума), признаването на която се извършва от Академичес­кия съвет на СА.
Чуждестранните студенти заплащат такси за обучение съгласно Решение на Академичния съвет и Заповед на Ректора. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определената за чужденци такса, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда, определени за чуждестранни граждани.