Студентите в СА „Д. А. Ценов“ в зависимост от успеваемостта и социалния им статус имат право да получават:

  • стипендии за постигнат висок успех;
  • евростипендии;
  • стипендии от държавни институции, частни фирми и фондации;
  • социални стипендии и помощи.

Фондация „Д. А. Ценов” е надежден гарант за успешното изпълнение на новите функции на висшето образование и за реализиране иновационните програми на СА “Д. А. Ценов”. Целите на тринадесетте програми на фондацията са ориентирани към финансиране и подпомагане на научните изследвания, педагогическата подготовка и научното израстване на кадровия персонал, развитие на материалната база, организиране на студентски изяви, подпомагане на социално слаби студенти и др.

По специална програма фондацията отпуска академични стипендии на името на дарителя Димитър Апостолов Ценов, на името на професор Гаврийски и на името на Игнат Канев – дарител от Канада, на социално слаби и талантливи студенти.

Студентите от всички курсове и специалности могат да кандидатстват и за социални помощи. Отпускат се и целеви стипендии, съобразени с волята на дарителите от страната и чужбина.

  1. 1.Стипендии и награди :

Студентски стипендии и награди (евростипендии)
Цели:
Целта на програмата е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския социален фонд. Ще бъдат предоставени стипендии за повишаване на мотивацията за по-добри резултати.
Едновременно с това ще бъдат осигурени допълнителни материални стимули за изявени студенти, обучаващи се в области, определени като приоритетни в националните документи.
Какви дейности се финансират?

  • Дейност 1 – Предоставяне на студентски стипендии, които ще обхванат до 8% от студентите в редовна форма на обучение в съответното висше училище, класирани по успех.
  • Дейност 2 – Предоставяне на награди на студенти за добри резултати в обучението. Дейността ще обхване до 10% от студентите в избраните области на висшето образование.

Общ бюджет: 46 799 600 лева
Размер на стипендията: 120 лева на месец
Размер на наградата: 200 лева
Целева група: студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища