Академичният съвет е орган за ръководене на учебната, научната и стопанската дейност на висшето училище. За членове на Академичния съвет се избират само членове на Общото събрание. Академичният съвет включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в Академията, студенти, докторанти и служители. Броят на членовете на Академичния съвет се определя от Общото събрание. Академичният съвет се свиква от Ректора или след писмено искане на най-малко 1/4 от списъчния му състав.
 

С П И С Ъ К
на членовете на Академичния съвет, мандат 2016-2020 г.

А) от състава на хабилитираните преподаватели:

 1. Проф. д-р Андрей Боянов Захариев
 2. Проф. д-р Анета Георгиева Денева
 3. Проф. д-р Борислав Димитров Борисов
 4. Проф. д-р Виолета Флорева Краева
 5. Проф. д-р Георги Стефанов Иванов
 6. Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
 7. Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
 8. Проф. д-р Марияна Върбанова Божинова
 9. Проф. д-р Пенка Димитрова Шишманова
 10. Доц. д-р Валентин Иванов Милинов
 11. Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев
 12. Доц. д-р Веселин Димитров Попов
 13. Доц. д-р Диана Карамфилова Ималова
 14. Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
 15. Доц. д-р Жельо Вътев Вътев
 16. Доц. д-р Иван Йорданов Андреев
 17. Доц. д-р Иван Рашков Марчевски
 18. Доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
 19. Доц. д-р Маруся Иванова Смокова
 20. Доц. д-р Николай Благоев Нинов
 21. Доц. д-р Пенка Вълчева Горанова
 22. Доц. д-р Росица Христова Колева
 23. Доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
 24. Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич
 25. Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки

Б) от състава на нехабилитираните преподаватели:

 1. Ас. Асен Петров Божиков
 2. Ас. Петър Каменов Личев

В) от състава на докторантите и студентите:

 1. Александра Петрова Петрова
 2. Антонио Румянов Първанов
 3. Владислав Любомиров Любенов
 4. Георги Стефанов Димитров
 5. Калоян Ангелов Петков

Г) от състава на административния персонал:

 1. Валерий Атанасов Александров