КТ “Подкрепа” е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, създаден на принципите на свободното конфедериране на синдикални организации, изградени съответно на регионално и национално-професионално ниво. Има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в Конфедерацията. В момента КТ "Подкрепа" наброява над 150 000 члена, обединени в 36 регионални синдикални съюза, 30 федерации и национални синдикати и 4 асоциирани организации.
КТ "Подкрепа" е първата синдикална организация на България, приобщена към Международната Конфедерация на Свободните профсъюзи от 1991 г., а от 1995 г. е приета и за пълноправен член на Европейската Конфедерация на Профсъюзите.
Oт 2007 година Синдикалната секция на работещите в Стопанска академия принадлежи към Конфедерация на труда „Подкрепа”, регистрирана е като пълноправен колективен член  и придобива всички права и задължения на представителна синдикална организация по Кодекса на труда, действащото законодателство и договореностите на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Ръководен орган на Синдикалната секция на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов” е Синдикалният комитет, който се състои от председател и по един  представител от всяка категория работещи в СА – преподаватели, служители и обслужващ персонал. При своето управление се придържа към следните основни принципи:

  • Доброволност на членството;
  • Пълна демократичност, откритост и гласност в синдикалната дейност;
  • Осигуряване на условия за плурализъм на идеи, становища, предложения и свобода на дискусии;
  • Пряк избор на синдикалните ръководства при спазване на мандатния принцип за всички изборни длъжности;
  • Толерантност и преговори с работодателя с цел поддържане на социален мир и търсене на консенсус по съответните проблеми.

Основна цел: Постигане на висок социален статус и обществен престиж на членовете на Синдикалната секция на работещите в СА “Д. А. Ценов”-Свищов, непрекъснато подобряване условията на труд на работното място и ангажираност с дейности по превенция на риска; поддържане и развитие на отношения на взаимно зачитане и уважение, добронамерено уреждане на проблеми от взаимен интерес и предотвратяване на спорове и конфликти по пътя на социален диалог, основан на принципа на равнопоставеност на социалните партньори.

Състав на синдикалния комитет:

  • Проф. д-р Божидар Божинов – председател
  • Доц. д-р Валентин Милинов - член
  • Валентина Монева - член
  • Красимир Цолов – член.

            Контакти:
            Телефони за връзка: 66 237
            e-mail: Проф. д-р Б. Божинов