Заповед № 359 / 05.05.2016г

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ

 

 

З А П О В Е Д

№  359 / 05.05.2016г 

 

На основание чл. 89, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл. 16 ал.2 и вр. чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 ал.5 и §1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 

1.  Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот на две нива с площ 234 кв. м., находящ се в град Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №7 (Студентски общежития - Блок 1).

2. Определям срок за отдаване под наем от 3 (три) години., считано от датата на сключване на договора за наем.

3. Определям първоначална месечна наемна цена на обекта в размер на 1200.00 лв. /словом: Хиляда и двеста лева/ без ДДС.

4. Търгът да се проведе на 30.05.2016 г. от 13.30 часа в офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

5. Одобрявам приложената към настоящата заповед тръжна документация.

6. СА „Д. А. Ценов“ - Свищов предоставя безвъзмездно пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата раздел „Управление на академична собственост“ на официалния сайт на Академията, на интернет-адрес:http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=545&vid=1 , от който може да бъде свалена безплатно.

Екземпляр от документацията на хартиен носител може да бъде получена и лично, срещу заплащане на стойността ѝ в размер на 6.00 лв. (Шест лева) в касата на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов или чрез банков превод по сметка:

Общинска Банка АД – финансов център Свищов

BIC:SOMBBGSF

IBAN:BG78SOMB913031TSENOV00

7. Определям срок за закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. до 27.05.2016 г. в  офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

8. Определям срок за подаване на заявленията за участие в търга – всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч . до 27.05.2015г. в  офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

9. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на СА, след предварителна заявка. на тел. 0631/66411, лице за контакти: Иван Петров Петров – Организатор обществени поръчки и управление на академична собственост, в присъствието на представител на организатора на търга.

10. Специални изисквания :

10.1. Предоставеният под наем помещение следва да се използва само и единствено като търговски обект.

10.2. Наемната цена се плаща до 10-то число на текущия месец.

10.3. В 14 – дневен срок след влизане в сила на Заповедта за определяне на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на  двумесечна наемна цена без ДДС, предложена от него. Гаранционната вноска обезпечава изпълнението на договора.

11. Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се публикуват на официалния сайт на СА „Д.А.Ценов” – Свищов, раздел „Управление на академична собственост“.

 

                                       Финансов директор на СА „Д. А. Ценов“:

 

                                                                                         /Проф. д-р Георги Баташки/

 


Заповед за откриване на процедура

 

Документация