ЗАПОВЕД № 173/27.02.2014г.

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ
ЗАПОВЕД № 173/27.02.2014г. /ИЗВЛЕЧЕНИЕ/
Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти в град Свищов при съответна начална тръжна цена на едномесечната наемна вноска както следва:

 1. Недвижим имот (Терен №21) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 42 кв.м; 168 лв.
 2. Недвижим имот (Терен №20-2) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 33 кв.м; 132 лв.
 3. Недвижим имот (Терен №15) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 25 кв.м; 100 лв.
 4. Недвижим имот (Терен №12) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 30 кв.м; 120 лв.
 5. Недвижим имот (Терен №11) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 38 кв.м; 152 лв.
 6. Недвижим имот (терен) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 25 кв.м; 100 лв.
 7. Недвижим имот (Терен №23) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 34 кв.м; 136 лв.
 8. Недвижим имот (Терен №16) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 100 кв.м; 400 лв.
 9. Недвижим имот (Терен) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 65 кв.м; 260 лв.
 10. Недвижим имот (Терен) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 89 кв.м; 356 лв.
 11. Недвижим имот – ул. „Трети март“, Блок 8, включващ помещение – РЗП 75 кв.м, 427 лв. без ДДС, и терен - 60 кв.м, 173 лв.
 12. Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок 6, РЗП 75 кв.м; 330 лв. без ДДС.
 13. Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок 6, РЗП 80 кв.м; 320 лв. без ДДС.
 14. Недвижим имот – ул. „Трети март“, Блок 3, РЗП  75 кв.м; 275 лв. без ДДС.
 15. Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок 4, РЗП 16 кв. м; 55 лв. без ДДС.
 16. Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ 17, РЗП 18 кв. м; 22 лв. без ДДС.
 17. Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ 17, РЗП 80 кв. м; 130 лв. без ДДС.

Имотите се отдават под наем със следното предназначение: За имоти с поредни номера от 1 до 10 – за разполагане на преместваеми търговски обекти. За имоти с поредни номера от 11 до 17 – за търговски обекти.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Търгът ще се проведе на 08.04.2014 г. в СА „Д.А. Ценов“ – Свищов, Административна сграда, втори етаж, от 11.00 часа по ред, начин и условия – съгласно чл. 13 ППЗДС и глава V ППЗДС.
2. Имотите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години.
3. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, застраховка, местни данъци и такси, и други, които се заплащат отделно.
4. Допуска се участие за всички или за отделни обекти, които са предмет на търга.
5. Критерий за оценка на предложенията е най-високата предложена месечна наемна цена.
6. Цена на тръжната документация 5 (пет) лева и депозит за участие в търга 50 (петдесет) лева за всеки един отделен обект. Цената на тръжната документация и депозитът за участие се внасят на касата или по банкова сметка на Академията (IBAN - BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00). Когато едно лице участва в търга за няколко обекта, закупува само един брой тръжни книжа.  
7. Тръжната документация, както и заявленията за участие в търга, се получават от Каса №2 - Административна сграда на СА „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов, ул."Ем. Чакъров" №2.
8. Заявленията за участие в търга се подават по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или при Координатор/управление на академичната собственост всеки работен ден от 10 до 12 часа.
9. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – 06.04.2014г.
10. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга.
11. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол.

РЕКТОР:...........................
Проф. д-р В. Адамов