З А П О В Е Д № 995 / 11.10.2017 г.

З А П О В Е Д

 

№  995 / 11.10.2017г.

 

 На основание чл. 89, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл. 16 ал.2 и вр. чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 ал.5 и §1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на изградената кабелна инфраструктура за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване на интернет и кабелна телевизия в обекти на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: Студентски общежития блок № 1 и учебна база „Север“ (блок № 2).

 

2. Определям срок за отдаване под наем – 5(пет) години, считано от датата на сключване на договора за наем.

 

3. Месечната наемна цена се определя  като произведение от броя на активните клиентски портове, установени ежемесечно с двустранен констативен протокол и цена за един активен порт. Началната тръжна цена за един активен порт е в размер на 2,50 лева (словом: два лева и петдесет стотинки) без ДДС месечно.

 

4. Търгът да се проведе на 14.11.2017 г. от 14.00 часа в офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

 

5. Определям депозит за участие в търга – в размер на 25.00 лв. /Двадесет и пет лева/, и се превежда от участника по банкова сметка на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов:

 

Общинска Банка АД – финансов център Свищов

 

BIC:SOMBBGSF

 

IBAN:BG02SOMB913033TSENOV01

 

6. Одобрявам приложената към настоящата заповед тръжна документация.

 

7. СА „Д. А. Ценов“ - Свищов предоставя безвъзмездно пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата раздел „Управление на академична собственост“ на официалния сайт на Академията, на следния интернет-адрес:

 

Екземпляр от документацията на хартиен и електронен носител може да бъде получена и лично, срещу заплащане на стойността ѝ в размер на 6.00 лв. (Шест лева) в касата на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов или чрез банков превод по сметка:

 

Общинска Банка АД – финансов център Свищов

 

BIC:SOMBBGSF

 

IBAN:BG78SOMB913031TSENOV00

 

8. Определям срок за закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. до 13.11.2017 г. в  офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

 

9. Определям срок за подаване на заявленията за участие в търгавсеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. до 13.11.2017 г. в  офис „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, в сграда разширение „Запад“ на СА „Д. А. Ценов“, ул. „Емануил Чакъров“ № 2 в град Свищов.

 

10. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на СА, след предварителна заявка. на тел. 0631/66-411, лице за контакти: Иван Петров Петров – Организатор обществени поръчки и управление на академична собственост, в присъствието на представител на организатора на търга.

 

11. Специални изисквания :

 

11.1. Предоставените под наем обекти следва да се използват само и единствено за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване  за доставяне на интернет и кабелна телевизия.

 

11.2. Наемателят е длъжен да допуска до наетата инфраструктура и други доставчици на телекомуникационни услуги, съгласно чл.158 от Закона за електронните съобщения. 

 

11.3. Наемната цена се плаща до 10-то число на текущия месец.

 

11.4. В 14 – дневен срок след влизане в сила на Заповедта за определяне на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на 300,00 (триста) лева без ДДС. Гаранционната вноска обезпечава изпълнението на договора.

 

12. Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се публикуват на официалния сайт на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, раздел „Управление на академична собственост“.

 

13. Да се изпратят покани за участие в търга до заинтересованите лица?.


                       Финансов директор на СА „Д. А. Ценов“:

                                                                                                           /Доц. д-р Иван Андреев/         

 


Заповед за откриване на процедура
Тръжна документация