З А П О В Е Д № 463 / 13.06.2017 г.

 

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ

 

З А П О В Е Д

 

463

 

Гр. Свищов, 13.06.2017 г.

 

На основание чл. 16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, вр. чл.43 от   Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

НАРЕЖДАМ:

 

            Да се проведе процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов:

 

1.                  Недвижим имот (Терен №9) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 25 кв. м.; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 100,00 (сто) лева без ДДС.

 

2.                  Недвижим имот (Терен №10) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 25 кв. м.; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 100,00 (сто) лева без ДДС.

 

3.                  Недвижим имот (Терен №11) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 25 кв. м.; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 100,00 (сто) лева без ДДС.

 

4.                  Недвижим имот (Терен №12) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 25 кв. м.; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 100,00 (сто) лева без ДДС.

 

5.                  Недвижим имот (Терен №13 – постройка – собственост на СА) – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 22 кв. м.; Предназначение на имота – за разполагане на търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 70,00 (седемдесет) лева

 

6.                  Недвижим имот (Терен №18) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 89 кв. м.; Предназначение на имота – за разполагане на търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 356,00 (триста петдесет и шест) лева без ДДС.

 

7.                  Недвижим имот – вътрешно обособена част на десет етажна жилищна сграда с идентификатор 65766.702.4825.1.40. по к.к. на град Свищов, намиращ се на ул. „33-ти Свищовски полк“ №76, РЗП 96 кв. м.; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 250,00 (двеста и петдесет) лева без ДДС.

 

8.                  Недвижим имот – вътрешно обособена част от жилищна сграда с две тела – на три и шест етажа, намиращ се на ул. „Трети март“, РЗП 18 кв. м.; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 70,00 (седемдесет) лева без ДДС.

 

9.                  Недвижим имот – вътрешно обособена част от жилищна сграда с две тела – на три и шест етажа, намиращ се на ул. „Трети март“, РЗП 12 кв. м.; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 40,00 (четиридесет) лева без ДДС.

 

10.               Недвижим имот – вътрешно обособена част от жилищна сграда с две тела – на три и шест етажа, намиращ се на ул. „Трети март“, РЗП 8 кв. м.; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 30,00 (тридесет) лева без ДДС.

 

11.               Недвижим имот – вътрешно обособена част от жилищна сграда с две тела – на три и шест етажа, намиращ се на ул. „Трети март“, РЗП 70 кв. м.; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 270,00 (двеста и седемдесет) лева без ДДС.

 

12.               Недвижим имот – вътрешно обособена част от жилищна сграда с две тела – на три и шест етажа, намиращ се на ул. „Трети март“, РЗП 70 кв. м.; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 260,00 (двеста и шестдесет) лева без ДДС.

 

13.               Недвижим имот – вътрешно обособена част от жилищна сграда с две тела – на три и шест етажа, намиращ се на ул. „Трети март“, РЗП 32 кв. м.; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 125,00 (сто двадесет и пет) лева без ДДС.

 

14.               Недвижим имот – вътрешно обособена част от жилищна сграда с две тела – на три и шест етажа, намиращ се на ул. „Трети март“, РЗП 75 кв. м.; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 290,00 (двеста и деветдесет) лева без ДДС.

 

15.               Недвижим имот – „Бивше помощно стопанство“, намиращо се на 32-място, извън строителните граници на град Свищов в местността „Павловлията“, площ 2000 кв. м.; Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 30,00 (тридесет) лева без ДДС.

 

Участник в търга може да бъде всяко физическо и юридическо лице.

 

 Търгът да се проведе при следните условия:

 

1.                  Обектите, за които се открива процедурата за отдаване под наем, да се използват по предназначение, без това да се възпрепятства осъществяването на дейността на СА „Д. А. Ценов“.

 

2.                  Търгът да се проведе на 14.07.2017 г. в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Ректорат – разширение „Запад“, отдел „Финансово управление и контрол, и обществени поръчки“, от 13.30 часа.

 

3.                  Имотите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за наем. Възможно е удължаване на срока на договора за наем според клаузите в него.

 

4.                  В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, застраховка и други, които се заплащат от наемателите.

 

5.                  Допуска се участие за всички или за отделни обекти, които са предмет на търга.

 

6.                  Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:                                                                                                                                       6.1. В 14-дневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за определяне на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на двумесечната наемна цена без ДДС, предложена от него, на касата или по сметка на Академията (IBAN – BG02SOMB913033TSENOV01) в „Общинска банка“ АД. Гаранционната вноска обезпечава изпълнението на договора. Наемната цена се заплаща за всеки месец на касата или по сметка на Академията (IBAN – BG78SOMB913031TSENOV00) до 10-то число на текущия месец, за който се дължи наемната вноска.

 

6.1.            Консумативните разходи за ел. енергия, вода, телефон и др., свързани с ползването на имота се заплащат от наемателя по горепосочената банкова сметка или на касата. Разходите за електроенергия и вода се определят чрез съответните контролни измервателни уреди, а разходът за топлоенергия (ако има такава) се изчислява на база процентно съотношение с кубатурата на наетия обект.

 

7.                  Критерий за оценка на предложенията е най-високата предложена месечна наемна цена.

 

8.                  Определям цена на тръжната документация 6 (шест) лева. Когато едно лице участва в търга за няколко обекта закупува само един брой тръжни книжа.

 

9.                  Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се публикуват на интернет страницата на СА „Д.А.Ценов” , където се предоставя безвъзмездно пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата .

 

Екземпляр от документацията на хартиен носител може да бъде получена и лично, срещу заплащане на стойността в размер на 6,00 (шест) лева в касата на СА „Д.А. Ценов“, или чрез банков превод по сметка:

 

Общинска Банка АД – финансов център Свищов

 

BIC: SOMBBGSF

 

IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00

 

10.              Заявленията за участие в търга се подават по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или при организатор обществени поръчки и управление на академична собственост – Иван Петров, в офиса на звено „Финансово управление и контрол и обществени поръчки“ в гр. Свищов, ул. „Ем. Чакъров“ №2 (Западен корпус), всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 16 часа

 

11.              Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 10 до 16 часа до 30-я ден, считано от датата на публикуване на обявата, само след закупуване на тръжната документация и след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с г-н Иван Петров, тел. 0631/ 66-411

 

12.              Определям краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – 13.06.2017 г. до 16,00 часа.

 

13.              В седемдневен срок от провеждане на търга, въз основа на резултатите от търга да се изготви и представи проект на Заповед по реда на чл. 13, ал. 3 от правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат, наемна цена и условия на плащане.

 

14.              Одобрявам приложената към настоящата заповед тръжна документация..

 

 

 

 

 

 

 

РЕКТОР:...............................

    

 


Заповед за откриване на процедура
Тръжна документация