ЗАПОВЕД №1157/11.11.2013

ЗАПОВЕД
№1157/11.11.2013

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3, от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 05.11.2013 г. на тръжната комисия, назначена със заповед №988/30.09.2013 г. на Ректора на СА „Д.А. Ценов“ - Свищов

ОПРЕДЕЛЯМ

за наематели на имоти – публична/частна държавна собственост следните лица с месечна наемна вноска както следва:

  1. 1. Ангел Георгиев Ангелов, ЕГН 6010141408 – за имот с пореден № 16 - недвижим имот, намиращ се в град Свищов, ул. „П. Ангелов“ №17 и с площ 33 кв. м. Месечна наемна вноска в размер на 50 лв. (петдесет) лева без ДДС.

НАРЕЖДАМ

Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица в тридневен срок от издаването й, а копие от нея да се обяви на общодостъпно място в СА „Д.А. Ценов“, както и на интернет страницата на Академията.

Определените за наематели лица да заплатят в 14 дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед удвоения размер на съответната месечна наемна вноска, представляващ наемната цена за два поредни месеца, както и съответно дължимите местни данъци и такси за 2013 г. за времето след сключване на договорите за наем.

Да бъдат възстановени внесените депозити за участие в търга на определените за наематели лица.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица по реда на АПК.

11.11.2013 г.
Свищов                                                                                                           Ректор на СА „Д.А. Ценов“


Като документ - .doc файл