ЗАПОВЕД № 988/30.09.2013г.

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 988/30.09.2013г.

Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти в град Свищов при съответна начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска както следва:

Недвижим имот (Терен №21) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 42 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект - 168 лв.
Недвижим имот (Терен №20-2) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 33 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект - 132 лв.
Недвижим имот (Терен №15) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 25 кв.м; Предназначение на имота - за разполагане на преместваем търговски обект - 100 лв.
Недвижим имот (Терен №12) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 30 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект - 120 лв.
Недвижим имот (Терен №11) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 38 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект - 152 лв.
Недвижим имот (терен) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 25 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект - 100 лв.
Недвижим имот (Терен №23) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 34 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект - 136 лв.
Недвижим имот (Терен №16) – ул. „П. Ангелов“ №17, площ 100 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект - 400 лв.
Недвижим имот – ул. „Трети март“, Блок №8 (студентски град), състоящ се от помещение – РЗП 75 кв.м - 427 лв. без ДДС, и терен с площ 60 кв.м - 173 лв.
Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок №6 (студентски град), РЗП 75 кв.м; Предназначение на имота – търговски обект - 330 лв. без ДДС.
Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок №6 (студентски град), РЗП 80 кв.м; Предназначение на имота – търговски обект – 320 лв. без ДДС.
Недвижим имот – ул. „Трети март“, Блок №3 (студентски град), РЗП 75 кв.м; Предназначение на имота – търговски обект - 275 лв. без ДДС.
Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок №4 (студентски град), РЗП 16 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект - 55 лв. без ДДС.
Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 18 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект – 22 лв. без ДДС.
Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 80 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект – 130 лв. без ДДС.
Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 33 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект – 50 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Търгът ще се проведе на 05.11.2013 г. в СА „Д.А. Ценов“ – Свищов, Административна сграда, втори етаж, от 11.00 часа по ред, начин и условия – съгласно чл. 13 ППЗДС и глава V ППЗДС.
2. Имотите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години.
3. В наемната цена не са включени консумативни разходи.
4. Допуска се участие за всички или за отделни обекти, които са предмет на търга.
5. Критерий за оценка на предложенията е най-високата предложена месечна наемна цена.
6. Цена на тръжната документация 5 (пет) лева и депозит за участие в търга 50 (петдесет) лева за всеки един отделен обект. Цената на тръжната документация и депозитът за участие се внасят на касата или по банкова сметка на Академията. Когато едно лице участва в търга за няколко обекта, закупува само един брой тръжни книжа.
7. Тръжната документация, както и заявленията за участие в търга, се получават от Каса №2 - Административна сграда на СА „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов, ул."Ем.Чакъров" №2.
8. Заявленията за участие в търга се подават по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или при Координатор/управление на академичната собственост всеки работен ден от 10 до 12 часа.
9. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - до изтичане на 30-ия ден от публикуването на заповедта.
10. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга.
11. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол.

Като документ - .doc файл

РЕКТОР:...........................
Проф. д-р В. Адамов