ЗАПОВЕД №. 447/07.06.2013 год.

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" – СВИЩОВ

ЗАПОВЕД

№. 447
гр. Свищов, 07.06.2013 год.

Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти в град Свищов:

 1. Недвижим имот (Терен №26) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 93 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 372 лв.
 2. Недвижим имот (Терен №25) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 20 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 80 лв.
 3. Недвижим имот (Терен №21) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 42 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 168 лв.
 4. Недвижим имот (Терен №20-1) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 33 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 132 лв.
 5. Недвижим имот (Терен №20-2) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 33 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 132 лв.
 6. Недвижим имот (Терен №13) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 29 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 116 лв.
 7. Недвижим имот (Терен №14) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 25 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 100 лв.
 8. Недвижим имот (Терен №15) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 25 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 100 лв.
 9. Недвижим имот (Терен №12) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 30 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 120 лв.
 10.  Недвижим имот (Терен №11) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 38 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 152 лв.
 11.  Недвижим имот (Терен №10) – ул. „П. Ангелов“ 10, площ 54 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 216 лв.
 12.  Недвижим имот (Терен №9) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 16 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 54 лв.
 13.  Недвижим имот (терен) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 25 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 100 лв.
 14.  Недвижим имот (Терен №23) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 34 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 136 лв.
 15.  Недвижим имот (Терен №24) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 49 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 196 лв.
 16.  Недвижим имот (Терен №16) – ул. „П. Ангелов“ 17, площ 100 кв.м; Предназначение на имота – за разполагане на преместваем търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 400 лв.
 17.  Недвижим имот – ул. „Трети март“, Блок №8 (студентски град), състоящ се от помещение – РЗП 75 кв.м с начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 427 лв. без ДДС, и терен с площ 60 кв.м. с начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 173 лв.

Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Търгът ще се проведе на 17.07.2013 г. в СА „Д.А. Ценов“ – Свищов, Административна сграда, втори етаж, от 11.00 часа по ред, начин и условия – съгласно чл. 13 ППЗДС и глава V ППЗДС.
2. Имотите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за наем.
3. В наемната цена не са включени консумативни разходи.
4. Допуска се участие за всички или за отделни обекти, които са предмет на търга.
5. Критерий за оценка на предложенията е най-високата предложена месечна наемна цена.
6. Определям цена на тръжната документация 5 (пет) лева и депозит за участие в търга 50 (петдесет) лева за всеки един отделен обект. Цената на тръжната документация и депозитът за участие се внасят на касата или по банкова сметка на Академията. Когато едно лице участва в търга за няколко обекта, закупува само един брой тръжни книжа.
7. Тръжната документация, както и заявленията за участие в търга, се получават от Каса №2 - Административна сграда на СА „Д,А. Ценов“ в гр. Свищов, ул."Ем.Чакъров" №2.
8. Заявленията за участие в търга се подават по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или при Координатор/управление на академичната собственост всеки работен ден от 10 до 12 часа.
9. Определям краен срок за приемане на заявленията за участие в търга до 17.00 часа на 15.07.2013г.
10. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга.
11. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол.

                                                                                                                    РЕКТОР:...........................
                                                                                                                               Проф.д-р В. Адамов


Като документ - .doc