ЗАПОВЕД № 464/18.06.2013

ЗАПОВЕД

№ 464/18.06.2013

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3, от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 12.06.2013 г. на тръжната комисия, назначена със заповед №347/25.04.2013 г. на Ректора на СА „Д.А. Ценов“ - Свищов

ОПРЕДЕЛЯМ

за наематели на имоти – публична/частна държавна собственост следните лица с месечна наемна вноска както следва:

  1. ЕТ „Техноселект – Л. Веселинов“, ЕИК 104591231 – за имот с пореден № 1 - недвижим имот, намиращ се в град Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк“ №74, РЗП 209 кв.м. Месечна наемна вноска в размер на 371 (триста седемдесет и един) лева без ДДС.
  2. „ЕНСИКО“ ООД, ЕИК 104538175 – за имоти с поредни номера №5 и №7, намиращи се на ул. „Трети Март“, Блок №8 (студ. град), съотв. с РЗП 12 кв.м и РЗП 32 кв. м. Месечни наемни вноски в размер съотв. 40 (четиридесет) лева и 130 (сто и тридесет) лева без ДДС.
  3. ЕТ „Санди – Александър Иванов“, ЕИК 814250947 - за имот с пореден № 8, намиращ се на ул. „33-ти Свищовски полк“ №80, РЗП 96 кв.м. Месечна наемна вноска в размер на 201,50 (двеста и един лева и петдесет стотинки) лева без ДДС.
  1. ЕТ „Рубикон – Румен Михайлов“, ЕИК 814228477 - за имот с пореден № 11, намиращ се на ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 26 кв. м. Месечна наемна вноска в размер на 61 (шестдесет и един) лева без ДДС.
  2. ЕТ „Преслав – Пепа Мариянова“, ЕИК 104506512 – за имот с пореден № 12, намиращ се на ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 22 кв. м. Месечна наемна вноска в размер на 88 (осемдесет и осем) лева без ДДС.
  3. ЕТ „Иван Иванов“, ЕИК 104023830 – за имот с пореден № 13, намиращ се на ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 27 кв. м. Месечна наемна вноска в размер на 41 (четиридесет и един) лева без ДДС.  

 

НАРЕЖДАМ

Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица в тридневен срок от издаването й, а копие от нея да се обяви на общодостъпно място в СА „Д.А. Ценов“, както и на интернет страницата на Академията.

Определените за наематели лица да заплатят в 14 дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед удвоения размер на съответната месечна наемна вноска, както и съответно дължимите местни данъци и такси за 2013 г.

Да бъдат възстановени внесените депозити за участие в търга на определените за наематели лица.

            Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица по реда на АПК.

 

18.06.2013 г.
Свищов                                                                                                                      Ректор на СА „Д.А. Ценов“


Като документ - .doc