ЗАПОВЕД № 347/25.04.2013 год.

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ

ЗАПОВЕД
№. 347
гр. Свищов, 25.04.2013 год.

Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти в град Свищов:

 1. 1. Недвижим имот – ул. „33-ти Свищовски полк“ №74, РЗП 209 кв.м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 350 лв. (триста и петдесет лева) без ДДС.
 2. 2. Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок №6 (студентски град), РЗП 75 кв.м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 330 лв. (триста и тридесет лева) без ДДС.
 3. 3. Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок №6 (студентски град), РЗП 80 кв.м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 320 лв. (триста и двадесет лева) без ДДС.
 4. 4. Недвижим имот – ул. „Трети март“, Блок №3 (студентски град), РЗП  75 кв.м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 275 лв. (двеста седемдесет и пет лева) без ДДС.
 5. 5. Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок №8 (студентски град), РЗП 12 кв.м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 40 лв. (четиридесет лева) без ДДС.
 6. 6. Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок №4 (студентски град), РЗП 16 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 55 лв. (петдесет и пет лева) без ДДС.
 7. 7. Недвижим имот – ул. „Трети Март“, Блок №8, РЗП 32 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 130 лв. (сто и тридесет лева) без ДДС.
 8. 8. Недвижим имот – ул. „33-ти Свищовски полк“ №80, РЗП 96 кв.м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска - 200 лв. (двеста лева) без ДДС.
 9. 9. Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 18 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 22 лв. (двадесет и два лева) без ДДС.
 10. 10. Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 80 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 130 лв. (сто и тридесет лева) без ДДС.
 11. 11. Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 26 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 55 лв. (петдесет и пет лева) без ДДС.
 12. 12. Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 22 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 88 лв. (осемдесет и осем лева) без ДДС.
 13. 13. Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 27 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 41 лв. (четиридесет и един лева) без ДДС.
 14. 14. Недвижим имот – ул. „П. Ангелов“ №17, РЗП 33 кв. м; Предназначение на имота – търговски обект. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 50 лв. (петдесет лева) без ДДС.

 

Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Търгът ще се проведе на 12.06.2013 г. в СА „Д.А. Ценов“ – Свищов, Административна сграда, втори етаж, от 11.00 часа по ред, начин и условия – съгласно чл. 13 ППЗДС и глава V ППЗДС.
2. Имотите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за наем.
3. В наемната цена не са включени консумативни разходи.
4. Допуска се участие за всички или за отделни обекти, които са предмет на търга.
5. Критерий за оценка на предложенията е най-високата предложена месечна наемна цена.
6. Определям цена на тръжната документация 5 (пет) лева и депозит за участие в търга 50 (петдесет) лева за всеки един отделен обект. Цената на тръжната документация и депозитът за участие се внасят на касата или по банкова сметка на Академията. Когато едно лице участва в търга за няколко обекта, закупува само един брой тръжни книжа.
7. Тръжната документация, както и заявленията за участие в търга, се получават от Каса №2 - Административна сграда на СА „Д,А. Ценов“ в гр. Свищов, ул."Ем.Чакъров" №2.
8. Заявленията за участие в търга се подават по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или при Координатор/управление на академичната собственост всеки работен ден от 10 до 12 часа.
9. Определям краен срок за приемане на заявленията за участие в търга до 11.00 часа на 30-ия ден, считано от датата на публикуване на обявата.
10. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга.
11. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол.

РЕКТОР:
Проф.д-р В. Адамов


Като документ