1 2 3 4 5 6 7
19.10.2017   

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани всички преподаватели и служители на СА „Д. А. Ценов“ на информационен ден по програма „Еразъм+“, който ще се проведе на 23.10.2017 г. от 14:15 часа в Заседателна зала на Ректората. По време на срещата ще бъдат представени възможностите и предимствата, които програма „Еразъм+“ предлага на участниците в мобилност.

За контакти: erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.


19.10.2017   

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани всички студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“ на информационен ден по програма „Еразъм+“, който ще се проведе на 26.10.2017 г. от 10:30 часа в Заседателна зала на Ректората. По време на срещата ще бъдат представени възможностите и предимствата, които програма „Еразъм+“ предлага на участниците в мобилност.

За контакти: erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.


19.10.2017   

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност уведомява желаещите студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за студентска мобилност с цел обучение през летен семестър на академичната 2017/2018 г. или практика в чужбина през академичната 2017/2018 г., че изпитът за определяне на ниво на владеене на чужд език ще се проведе на 27 октомври (петък) 2017 г., от 10:30 до 12:00 часа, ауд. 4 на Ректората.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване: 27 октомври 2017 г. (петък), 10:00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Информационен ден по програма „Еразъм+“ със студенти и докторанти ще се проведе на 26.10.2017 г. от 10:30 часа в Заседателна зала на Ректората.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване: erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.


2.10.2017   

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение между програмни държави (КА103) и мобилност на персонал с цел преподаване между партниращи държави (КА107) през летен семестър на академичната 2017/2018. Списък с висшите училища от партниращи държави (КА107), за които можете да кандидатствате е на разположение ТУК.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас);
 • докладна записка на пряк ръководител;
 • декларация по ЗЗЛД;
 • споразумение за мобилност.

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

 

Краен срок за подаване на документи: 27 октомври 2017 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.


2.10.2017   

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани студентите и докторантите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за студентска мобилност с цел обучение през летен семестър на академичната 2017/2018 г. или практика в чужбина през академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • уверение от факултетска канцелария, доказващо статут на кандидата и успех от следването до момента;
 • декларация за гражданство и гражданско състояние (по образец);
 • декларация за участие в програма „Еразъм+“ (по образец);
 • декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас).

 

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 • да имат минимално ниво В1/В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00) или чрез международно признат езиков сертификат;
 • да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
 • лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;
 • лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.
 • да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;
 • да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:
 • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение); 
 • o    студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);
 • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“; 
 • докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността. 

Краен срок за подаване на документи: 27 октомври 2017 г. (петък), 10,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Очаквайте публикуването на информация за мястото, датата и часа на изпита за определяне на ниво на владеене на чужд език.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:

erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.


18.9.2017   

Уважаеми колеги,
В Центъра за международна дейност е получена покана от Германската служба за академичен обмен (DAAD) и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, които съвместно предоставят възможност за финансиране обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти във Федерална република Германия. Актуална информация за стипендиите, които DAAD предлага за академичната 2017/2018 година е публикувана в базата данни: www.funding-guide.de. Още подробности, включващи списък със стипендиите, условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване, са на разположение на интернет страницата на DAAD: https://www.daad.de. На български език информацията е налична на интернет страницата на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София: www.cmfnd.org

Информация за част от предлаганите стипендиите е достъпна тук


5.7.2017   

Уважаеми студенти,
Центърът за международна дейност/ Еразъм+ офис Ви информира за възможности за практика по програма „Еразъм+“ в Словакия. PlacementSlovakia е програма, управлявана от WorkSpace Europe – първият и единствен консорциум в Словакия, подпомагащ мобилностите с цел практика по програма Еразъм+ във висшето образование, акредитиран от Европейската комисия. Дейността на програмата е да подпомага студентите в организирането и провеждането на техните практики в Словакия. На студентите е осигурена безплатна квартира, работа в успешни компании, възможност за подобряване нивото на владеене на английски език. Повече информация относно свободните места за практика може да намерите на следните уебсайтове:

www.placementslovakia.com
www.workspaceeurope.sk
www.facebook.com/PlacementSlovakia

Активни обяви за практика може да намерите и тук.

Информация за кандидатстването за практика по програма „Еразъм+“ може да намерите на сайта на Стопанска академия, на място – в офиса на Центъра за международна дейност или да направите запитване на имейл: erasmus@uni-svishtov.bg или на телефони: 00359 631 66 376, 00359 631 66 440.

 

Център за международна дейност/ Еразъм+ офис


19.5.2017   

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване в чуждестранни висши училища извън ЕС и ЕИП (програма „Еразъм+“, КД 107) през зимен семестър на академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас);
 • докладна записка на пряк ръководител (с изходящ номер от ДАО);
 • декларация по ЗЗЛД (по образец);
 • споразумение за мобилност (образец MA for teaching - SI - KA107.docx)

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Краен срок за подаване на документи (електронно и на хартиен носител): 30 юни 2017 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Допълнителна информация за университетите, за които може да кандидатствате,
вижте
тук.

За повече информация относно регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.

 

Project No: 2016-1-BG01-KA203-023754
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


16.5.2017   

Уважаеми колеги,
В навечерието на 10-ата годишнина от присъединяването си към програма „Еразъм+“ Стопанска академия регистрира най-големия си успех. Проектното предложение на Академията по програма „Еразъм+“ за академична мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи страни е одобрено за финансиране. Бюджетът на проекта е в размер 204 740 евро. В допълнение към другите два по-рано спечелени проекти по КД 103 и КД 107 на програма „Еразъм+“, общият размер на безвъзмездното финансиране на Академията за академичната 2017/2018 г. се оценява на 329 906 евро.

През предстоящата 2017/2018 учебна година ще бъдат осъществени мобилности на студенти и персонал с 26 висши училища от Република Корея, Тайван, Виетнам, Южна Африка, Руска федерация, Украйна, Молдова, Армения, Узбекистан, Грузия, Сърбия, Черна Гора, Албания, Мароко, Палестина и Египет. Студентите, преподавателите и служителите могат да се възползват и от разширената партньорска мрежа на Академията с висши училища от програмни страни, които към м. май 2017 г. възлизат на 64. През академичната 2017/2018 година Стопанска академия очаква да бъде домакин на 29 студенти и 29 преподаватели по входяща мобилност. От възможностите за мобилност ще могат да се възползват 62 преподаватели и служители и 26 студенти и докторанти на Академията. Като член на консорциума АПАО, Стопанска академия осигурява и допълнителни 10 бройки за студентска мобилност с цел практика.

 

Център за международна дейност/ Еразъм+ офис


11.5.2017   

Уважаеми колеги,
"Асоциация за развитие на българския спорт" информира за актуални мобилности, по които могат да кандидатстват желаещи, съгласно условията на всяка мобилност. Предложенията са за осъществяване на младежки обмени, участия в проекти, международни семинари и обучения на различни теми в държави като Португалия, Полша, Словакия, Унгария, Испания, Холандия и др. Мобилностите допринасят за формирането на важни компетенции у участниците, получаване на нови знания и умения, обмен на добри практики.

Повече информация относно различните възможности за мобилност може да намерите ТУК.