Академичната библиотека е сред най-старите и богати научни библиотеки в страната. Тя е създадена през 1936 год. едновременно с откриването на Висшето училище и носи името на известния учен-библиограф академик Никола Михов.

Той взема ръководно участие в създаването й и работи близо 17 години в нея. Основа на библиотечния фонд е личната библиотека на дарителя Димитър Апостолов Ценов, която съдържа около 400 тома книги от различните отдели на знанието. По инициатива на първия ректор на Академията проф. Димитър Бъров и на проф. Тодор Владигеров се вземат мерки за изграждането на истинска научна библиотека, отговаряща на изискванията за творческа работа.

Това именно свързва академичната библиотека с името на най-големия български библиограф, който разработва и осъществява своя "план-скица" за изграждането на библиотеката, използвайки за начинанието си и помощта на своя ученик проф. Тодор Боров. Под вещото ръководство и указания на академик Никола Михов са набавени много книги по икономика на български, френски, немски, английски и руски езици, както и почти всички по-известни европейски справочници и енциклопедии.

Днес академичната библиотека е организирана като отраслова специализирана научна библиотека. Основната и задача е цялостно библиотечно - информационно обслужване на научните работници и студентите в тяхната научноизследователска и учебна дейност.

БИБЛИОТЕЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Академичната библиотека разполага с достатъчна база и оборудване. Намира се в югозападната част на факултетския корпус на Академията върху площ от 792, 42 кв. м. Разполага с книгохранилище на три етажа и шест депозиториума. Функционират четири читални : "Студентска", "Периодика" и две преподавателски, като едната от тях е модерна компютърна зала . Читателските места са общо 120 на брой.

БИБЛИОТЕЧНИ РЕСУРСИ

Бази от данни:
База от данни на набавената литература на български и чужди езици от 1992 г. и ретроспективно въвеждане на фонда на библиотеката.
Каталози на книгите на кирилица и латиница:
- Систематични
- Азбучни
Новопостъпила литература

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Ксерокопиране и сканиране на библиотечни документи

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН

Осъществяват се с библиотеки и ведомства от страната и чужбина.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Удовлетворяване на потребителското търсене чрез съвременно библиотечно-информационно обслужване и комуникационно-технологично обезпечаване с ресурси.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Директор на библиотеката:
АНКА ПЕТКОВА ТАНЕВА
E-mail: ataneva@uni-svishtov.bg

Отдели:
1. Комплектуване и книгообмен, обработка и каталози
Дейност: Комплектува фонда на библиотеката с книги, периодични издания и други библиотечни документи на български и чужди езици чрез покупка, книгопоща, дар, депозит и книгообмен.
Обработва библиотечните документи според правилата за работа на научните библиотеки и УДК. Поддържа систематични и азбучни каталози.
Създава база данни и поддържа електронен каталог на литературата от 1992 година.
Персонал:
Веска Борисова Върбанова
Емилия Борисова Александрова
Йорданка Симеонова Аврамова
Теодора Красимирова Владимирова
2. Справочно-информационен
Дейност: Създава и поддържа база данни в информационно-търсещата система от 1992 г., включваща аналитично описание на статиите на български и чужди езици. Осигурява научна информация за студенти и преподаватели както чрез традиционните, така и чрез новите информационни технологии – търсене в електронния каталог на библиотеката, в световни бази данни и Интернет. Изготвя писмени и устни библиографски справки за нуждите на учебния процес. Осъществява обучение на потребителите за ползване ресурсите на библиотеката и им съдейства при информационното търсене в Интернет.

Персонал:
Елена Генадиевна Мачева
Добринка Георгиева Костова

3. Заемна служба
Дейност: Обслужва читателите - преподаватели, студенти (редовни и задочни от СА "Д. А. Ценов" и Колежа по икономика и управление), служители и външни.

Персонал:
Елена Георгиева Колева
Светла Манева Наама


ДИРЕКТОР
Анка Петкова Танева
66-335
БИБЛИОГРАФ-ИНФОРМАТОР
Елена Геннадиевна Мачева
66-277
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА
Елена Георгиева Колева
66-277
БИБЛИОТЕКАР
Емилия Борисова Александрова
66-337
БИБЛИОТЕКАР
Йорданка Симеонова Аврамова
66-337
ИНФОРМАТОР ПРИЕМНА
Силвия Иванова Кънева
66-277
БИБЛИОТЕКАР
Теодора Красимирова Иванова
66-337

Електронния каталог може да намерите тук

Нови книги може да намерите тук

Нови статии може да намерите тук

ВЕСТНИЦИ
ЕЖЕДНЕВНИЦИ
1. 24 часа
2. Труд
3. Дума
4. Стандарт
5. Борба
6. Сега
7. Капитал Daily

ВЕСТНИЦИ С ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ
1. Аз Буки
2. Банкеръ
3. Български фермер
4. Дунавско дело
5. Държавен вестник
6. Експерт счетоводител
7. Застраховател
8. Капитал
9. Култура
10. CIO
11. 168 часа
12.Форум Север

СПИСАНИЯ

1. Агробизнесът
2. Актив
3. Банките в България
4. Библиотека
5. Библиотека “Български счетоводител
6. Бюджетът
7. Български законник
8. Вътрешен одитор
9. Доклади на БАН
10. Европа 2001
11. Земеделие плюс
12. Икономика
13. Икономическа мисъл
14. Икономически изследвания
15. Исторически преглед
16. Икономически преглед
17. Икономически и социални алтернативи
18. Логистика     
19. Лозарство и винарство
20. Математика и информатика
21. Медицински мениджмънт и здравна политика
22. Международни отношения
23. Мениджър
24. Новото данъчно законодателство през 2017 г.
25. Наръчник на икономиста
26. Образование 
27. Пазар на държавни ценни книжа
28. Педагогика   
29. Правна мисъл
30. Проблеми на географията
31. Собственост и право
32. Социално осигуряване – 2017 г.
33. Труд и право
34. Трудови отношения – 2017 г.
35. Социологически проблеми
36. Стратегии на образователната и научната политика
37. Търговско право
38. Търговско и облигационно право
39. Счетоводство, данъци и право
40. Хранително-вкусова промишленост
41. ХИ & Т (Хранителна индустрия и търговия)
42. Човешки ресурси
43. Ютилитис
44. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.
45. INFO свят
46. National Geographic Magazine
47. Геополитика & геостратегия
48. Регал
49. Счетоводство плюс
50. Списание на БАН
51. Философия
52. Чуждоезиково обучение
53. Спорт и Наука
54. Общество и право
55. Обществени поръчки
56. Националните счетоводни стандарти
57. Счетоводство 2017 г.
58. Информационен бюлетин на БНБ 
59. Известия. Списание на ИУ - Варна  

ИЗДАНИЯ НА НСИ

1. България 2017
2. Бюджети на домакинствата в Р България 2016
3. Енергийни баланси 2015
4. Заетост и безработица – годишни данни 2016
5. Здравеопазване 2016
6. Население и демографски процеси 2016
7. Образование в Р България 2017
8. Околна среда 2015
9. Основни макроикономически показатели 2016
10. Районите, областите и общините в Р България 2015
11. Сп. “Статистика”
12. Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки
13. Статистически годишник 2016
14. Статистически справочник 2017 (на бълг. език)

РУСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
1. Вопросы экономики
2. Мировая экономика и международные отношения
3. Проблемы теории и практики управления

ЗАПАДНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
1. Journal of Management
2. Journal of Marketing
3. Journal of Finance
4. Journal of Risk and insurance
5. The Quarterly Journal of Economics
6. Management Information Systems QuarterlyПроектът „НАБИС” (Национална академична библиотечно-информационна система) дава възможност за интегриране на българските академични и университетски библиотечно-информационни системи. Главната му цел е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който през общ портал да позволява: интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки, както и електронен достъп до библиографската информация за техните книжни фондове, електронни ресурси и предоставяни услуги. В основата на проекта: библиотеките на институциите учредителки: Централната библиотека на Българската академия на науките,Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”  и Библиотека „Паница” към Американския университет в България. Асоцииран член – Академична библиотека „Акад. Н. Михов” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов.

Справка за цитиранията на даден автор може да направите тук