Институтът за научни изследвания развива своята дейност в съответствие с Правилника за дейността на ИНИ:

Институтът за научни изследвания:

 • осъществява фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните научни области на Академията и в съответствие с тенденциите в развитието на световната наука и осигурява условия за трансфер на на­учните резултати в практиката.
 • създава предпоставки за насърчаване научноизследователските усилия, творческата инициа­тив­ност и предприемчивост на академичния състав, изследователите, докторантите и студентите за съз­да­ване на научни продукти и педагогически иновации.
 • работи за издигане социалната значимост на икономическата и управленската наука и авторитета на Академията като изследователски център с национално и меж­ду­на­род­но значение.
 • изпълнява дейности по международни и национални програми и проекти за насърчаване на научните изследвания и технологичен трансфер.

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИНСТИТУТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 ПРИ СА “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

Съвет на ИНИ е колективен орган за управление, който:
1. Определя научната политика на ИНИ и контролира нейното изпълне­ние.
2. Обсъжда и приема стратегически перспективни направления за работата на ИНИ и за усъвършенстване на неговата дейност.
3. Взема решения за асоцииране и сътрудничество с външни организации и ин­сти­туции и участие в национални и международни изследователски мрежи.
4. Обсъжда и приема годишния план (годишната научноизследователска про­грама) за дейността на института.
5. Приема годишния научен отчет на ИНИ.
6. Инициира промени в Правилника на ИНИ.
7. Осъществява и други специфични дейности и взема решения в обхвата на своя­та компетентност.
Състав на Съвета на ИНИ, определен със заповед на Ректора на СА №608/18.07.2017 г:

 1. 1. Председател ­ Доц. д-р Анелия Радулова – Директор на ИНИ
 2. 2. Членове:
  1.  2.1 доц. д-р Тодор Кръстевич – Зам.-ректор НИПД
  2.  2.2 д-р Александрина Александрова – Изследовател/ИНИ
  3.  2.3 д-р Цветомира Ценова – Изследовател/ИНИ
  4.  2.4 гл. ас. д-р Цветан Павлов – научен секретар катедра „ФК”
  5.  2.5 гл. ас. д-р Милен Митков – научен секретар катедра „ЗСД”
  6.  2.6 гл. ас. д-р Таня Тодорова – научен секретар катедра „ОТИ”
  7.  2.7 ст. преп. д-р Петър Тодоров – научен секретар катедра „ЧЕО”
  8.  2.8 доц. д-р Галина Чиприянова – научен секретар катедра „СК”
  9.  2.9 доц. д-р Силвия Костова – научен секретар катедра „КАСД”
  10. 2.10 доц. д-р Красимира Славева – научен секретар катедра „МС”
  11. 2.11 ст. преп. д-р Асен Атанасов  – научен секретар катедра „ФВС”
  12. 2.12 гл. ас. д-р Милен Динков – научен секретар катедра „Мениджмънт”
  13. 2.13 доц. д-р Маруся Смокова – научен секретар катедра „Маркетинг”
  14. 2.14 гл. ас. д-р Юлиян Господинов – научен секретар катедра „СП”
  15. 2.15 гл. ас. д-р Галин Стефанов – научен секретар катедра „МИО”
  16. 2.16 гл. ас. д-р Кремена Маринова – научен секретар катедра „БИ”
  17. 2.17 гл. ас. д-.р Зоя Иванова – научен секретар катедра „ИБП”
  18. 2.18 доц. д-р Маруся Линкова – научен секретар катедра „АИ”
  19. 2.19 доц. д-р Симеонка Петрова – научен секретар катедра „ТБ”
  20. 2.20 гл. ас. д-р Ваня Ганева – научен секретар катедра „СПН”
  21. 2.21 ас. д-р Любомира Тодорова – научен секретар катедра „ИУТ”.

Заседание 06-02-2017
Заседание 13-03-2017

Академична експертна комисия организира провеждането и отчитането на конкурсите, включително и окончателното класиране на проектите, финансирани със средства от държавната субсидия за научноизследователска дейност.

Членове:
доц. д-р Анелия Радулова – председател
проф. д-р Анета Денева
проф. д-р Виолета Краева
проф. д-р Румяна Лилова
проф. д-р Атанас Атанасов
доц. д-р Маруся Иванова
доц. д-р Петя Иванова
доц. д-р Любомир Иванов
доц. д-р Огнян Марков

ДИРЕКТОР
Доц. д-р Любомир Иванов Тодоров
Тел: 66-370
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
Х. Преп. д-р Александрина Борисова Александрова
Тел: 66-247
ЕКСПЕРТ "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
 Антоанета Василева Христова
Тел: 66-364
ЕКСПЕРТ "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
д-р Кристина Георгиева Георгиева
Тел: 66-364

Адрес за кореспонденция:

Институт за научни изследвания

5250, гр. Свищов, ул. "Ем. Чакъров" 2А
e-mail: ini@uni-svishtov.bg
0631/66-370; 0631/66-364

Проекти, финансирани по Наредба на МОН (бр. 73 от 16.09.2017 г.) през 2017 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
Екипи с основни участници от катедри
1.
Изследване потенциала на облачните изчисления за развитие на ИТ инфраструктурата на големите предприятия в България– ръководител на екипа: доц. д-р Петя Емилова, ф-т ММ, к-ра Бизнес информатика
БИ
2.
Приоритети, политики и  предизвикателства пред посредническата дейност и застрахователният пазар в условията на нови регулации – ръководител на екипа: гл.ас.д-р Милен Митковф-т Финанси, к-ра ЗСД
ЗСД
3.
Системите за финансово управление и контрол в общините – 10 години след приемането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – ръководител на екипа: проф. д-р Борислав Борисов, ф-т ММ, к-ра СП
СП
4.
Докладване на корпоративната социална отговорност – ръководител на екипа: гл. ас. д-р Емил Николов, ф-т ПТБ, к-ра ИБП
ИБП
5.
Възможности и модели за функциониране на регионални фермерски пазари – ръководител на екипа: доц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ
АИ
6.
Проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България – ръководител на екипа: проф. д-р Марияна Божиноваф-т ПТБ, к-ра ИУТ
ИУТ
7.
Депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна Северна България и алтернативният туризъм като фактор за нейното ограничаване – ръководител на екипа: доц. д-р Тихомир Личевф-т ПТБ, к-ра ИУТ
ИУТ
8.
Изследване влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирмения растеж и прилагане на резултатите в учебния процес – ръководител на екипа: доц. д-р Искра Пантелееваф-т ПТБ, к-ра ИБП
ИБП
9.
Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване – ръководител на екипа: Проф. д-р Красимир Шишмановф-т ММ, к-ра БИ
БИ
10.
Младежта, университетите и бизнесът – ключови партньори в постигане на Глобалните цели за устойчивото развитие – ръководител на екипа: доц. д-р Анастасия Марчеваф-т ММ, к-ра СП
СП
11.
Механизми за управление и контрол на публично-частните партньорства – ръководител на екипа: доц. д-р Силвия Костоваф-т СО, к-ра КАСД
КАСД
12.
Атрибутиране на конверсии в многоканална онлайн среда (модел за прилагане в образователни институции) – ръководител на екипа: гл. ас. д-р Радослав Йордановф-т ММ, к-ра Маркетинг
Маркетинг
13.
Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите  за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски)– ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Горановаф-т ММ, к-ра Маркетинг
Маркетинг
14.
Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България – ръководител на екипа: доц. д-р Наталия Мариноваф-т ММ, к-ра БИ
БИ
15.
Изследване на процесуалния данъчен контрол за ограничаване на административните нарушения – ръководител на екипа: доц. д-р Пепа Стойковаф-т СО, к-ра КАСД
КАСД
16.
Обучение на студенти от специалност „Икономика на туризма” на английски език чрез използване на мобилно приложение – ръководител на екипа: ст. преп. Петър Тодоровф-т Финанси, к-ра ЧО
ЧО
17.
Изследване на административния капацитет на изпълнителната власт – ръководител на екипа: проф. д-р Маргарита Богдановаф-т ММ, к-ра СП
СП
18.
Финансово-икономическата интеграция на България и ЕС за 10 години членство – предизвикателства и перспективи – ръководител на екипа: доц. д-р Людмил Несторовф-т Финанси, к-ра ОТИ
ОТИ
19.
Мениджмънтът – реалност и бъдеще – ръководител на екипа: доц. д-р Ирена Емиловаф-т ММ, к-ра Мениджмънт
Мениджмънт

НАУЧНИ ПРОЯВИ
Екипи с основни участници от катедри
1.
65 години Свищовска финансова школа - ръководител на екипа: проф. д-р Андрей Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК
ФК
2.
Научно-практическа конференция на тема „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“ (80 години обучение по статистика в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов) – ръководител на екипа: доц. д-р Пламен Петков, ф-т СО, к-ра МС
МС
2.
Професионалната компетентност – гарант за обществено доверие към контрола – ръководител на екипа: проф. д-р Георги Иванов, ф-т СО, к-ра КАСД
КАСД

 

Проекти, финансирани по Наредба № 3 с начало през 2016 г.

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2015 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2014 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2013 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2012 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2011 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2010 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2009 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2008 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2007 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2006 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2005 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2004 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2003 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2002 г.

 

Съгласно Заповед № 260/10.04.2017 г. на Ректора на СА “Димитър А. Ценов”
се обявява

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ '2017

В съответствие с Наредба за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.) в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ще бъдат финансирани  ЕКИПНИ проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА „Д. А. Ценов” подготвя студенти и докторанти

През 2017 г. тематиката на тези проекти следва да се съобрази със следните приоритети:

Приоритет I. Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието
Приоритет II. Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие
 Приоритет III. Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж

Хоризонтален принцип: Засилване участието на студенти и докторанти в научноизследователските проекти. Участието следва да бъде планирано както в реализирането на дейности и задачи по проектите, така и в публикациите след тяхното приключване.


Условия за участие в конкурса:

 • Тематиката на проектите не бива да съвпада с тематиката на вече разработени проекти в рамките на ИНИ. За целта може да се направи справка на сайта на Академията в секцията “Звена в СА/Институт за научни изследвания”, етикет „Проекти по Наредба №3 на МОН”.
 • Ръководителите на проекти имат право да ръководят само един проект от всяка група.
 • Членовете на АЕК нямат право да участват в проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност на СА „Д. А. Ценов”.

Кой може да участва?
Екипи от преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от Кодекса на труда, докторанти и студенти.

Съгласно Наредбата на МОН (чл. 11, ал. 1) и чл. 9 от  Вътрешните правила ръководител на научноизследователския екип може да бъде преподавател от СА „Д. А. Ценов” с образователна и научна степен „доктор” на основен безсрочен трудов договор, който притежава доказана научна компетенция и опит, съответстващи на целите на проекта.

Документи за участие в конкурса
 Пълният набор от документи за подаване на проектни предложения може да изтеглите: ТУК

Важни срокове:


Краен срок за подаване на проектните предложения
25 април 2017 г.
до 16:00 ч.
Краен срок за извършване на разходи по проектите
10 ноември 2017 г.
Краен срок за предаване на научните и финансови отчети от проектите
1 декември 2017 г.
Краен срок за предаване на студиите с резултатите научните изследвания
1 декември 2017 г.

 

Класиране
Класирането на проектните предложения ще се извърши по Системата от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от научните изследвания, Приложение 1 от Вътрешните правила (Приети от АС с Решения №6/15.02.2017 г.).

Подаване на документи за участие в конкурса
Попълнените документи за участие в конкурса следва да се представят:
1. В два екземпляра на хартиен носител в Института за научни изследвания.
2. В електронен вид на адрес ini@uni-svishtov.bg като файл със стандартизирано име “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2017-Име на ръководителя на екипа”
Например: “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2017-
A.Stefanova”.

Институт за научни изследвания при СА “Димитър А. Ценов”

Ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов отпуска целево собствени средства за подпомагане на научноизследователската дейност на докторанти (Решения на АС №6 от 15 февруари 2017 г.).

Кой може да участва?

Право да кандидатстват за целеви средства за подпомагане на научноизследова­телската дейност имат всички докторанти, зачислени в редовна форма на обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, обучаващи се в първа, втора и трета година на обучение по съответната докторска програма, но не по-късно от три месеца до приключване на срока на докторантурата.

Условия за участие
Целевите средства са предназначени за:

1. участие в научни форуми (национални и международни научни конференции, кръгли маси, публични лекции и др. в областта на докторската програма); 
2. закупуване на научна литература за целите на научноизследователската дейност на докторанта;
3. закупуване на достъп до специализирана информация в областта на научните изследвания на докторанта;
4. закупуване на специализиран софтуер, спомагащ обработката на информация за целите на научните изследвания на докторанта;
5. обучения в областта на докторската програма от сертифицирани институции;
6. следдипломни и факултативни обучения за придобиване на ключови знания и компетентности

Начин на кандидатстване
Формуляри за кандидатстване (Приложение 8) за целеви средства за подпомагане на научноизследователската дейност на докторанти могат да се подават до 10-то число на месеца (с изключение на месеците: юли и август) в Института за научни изследвания, в 1 оригинален екземпляр на хартия и в електронен формат на
ini@uni-svishtov.bg.
Потвърждение за предоставяне на целеви средства за подпомагане на научните изследвания на докторанти се получава след заседание на Академична експертна комисия в срок до 20 работни дни от датата на подаване на формуляра.

Начин на отчитане
Получилите целеви средства за подпомагане на научноизследователската дейност докторанти в СА “Д. А. Ценов“ се задължават не по-късно от един месец след усвояването им да подадат Формуляр за отчитане на постигнатите резултати (Приложение 9) в Института за научни изследванияq в 1 оригинален екземпляр на хартия и в електронен формат на ini@uni-svishtov.bg.

Документи: ТУКЗа допълнителна информация:
Институт за научни изследвания
0631/66-364; 66-370

Подадени проектни предложения - Втори допълнителен конкурс - Кампания 2017

Код
Дата на
подаване на заявка
Час на
подаване на заявка
Проект
Ръководител
Катедра
Заявена сума
1 21-2017 19.4.2017 15:00 Изследване на административния капацитет на
изпълнителната власт
проф. д-р Маргарита Богданова СП 5050,74
2 22-2017 24.4.2017 15:40 Финансово-икономическата интеграция на
България и ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи
доц. д-р Людмил Несторов ОТИ 4111,2
3 23-2017 25.4.2017 15:30 Мениджмънт - реалност и бъдеще доц. д-р Ирена Емилова Мениджмънт 4305,09


Подадени проектни предложения - Допълнителен конкурс - Кампания 2017

Код
Дата на
подаване на заявка
Час на
подаване на заявка
Проект
Ръководител
Катедра
Заявена сума
1 16-2017 17.3.2017 15:00 Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Доц. д-р Пенка Горанова Маркетинг 4002,91
2 17-2017 23.3.2017 13:30 Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България Доц. д-р Наталия Маринова Бизнес информатика 2275,09
3 18-2017 24.3.2017 10:45 Изследване на процесуалния данъчен контрол за ограничаване на административните нарушения доц. д-р Пепа Стойкова КАСД 1848,72
4 19-2017 27.3.2017 13:00 Модел за социално-икономическо развитие на българското Придунавие доц. д-р Росица Колева   2923,15
5 20-2017 27.3.2017 14:30 Обучение на студенти от специалност "Икономика на туризма" на английски език чрез използване на мобилно приложение ст. преп. д-р Петър Тодоров ЧЕО 3403,33


Подадени проектни предложения - Кампания 2017

Код
Дата на
подаване на заявка
Час на
подаване на заявка
Проект
Ръководител
Катедра
Заявена сума
1 1-2017 01.03.2017 15:15 Изследване на състоянието и тенденциите
в развитието на мобилния бизнес
в хотелиерския бранш в България
доц. д-р Наталия Маринова Бизнес информатика 2852,12
2 2-2017 02.03.2017 11:00 Изследване потенциала на облачните изчисления за развитие на ИТ инфраструктурата на големите предприятия в България доц. д-р Петя Емилова Бизнес информатика 2833,35
3 3-2017 02.03.2017 16:30 Управленски проблеми и перспективи на социалната отговорност доц. д-р Анатолий Асенов Мениджмънт 4251,25
4 K1-2017 06.03.2017 9:10 Ежегодна студентска научно-практическа
конференция: Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения
доц. д-р Здравко Любенов Международни
икономически
отношения
1358,70
5 К2-2017 06.03.2017 9:30 Юбилейна научно-практическа конференция по повод 50-годишнината на катедра "Мениджмънт" на тема: "Мениджмънтът - реалност и бъдеще" доц. д-р Ирена Емилова Мениджмънт 3186,00
6 4-2017 06.03.2017 10:30 Приоритети, политики и предизвикателства пред посредническата дейност и застрахователния
пазар в условията на нови регулации
гл. ас. д-р Милен Митков Застраховане
и социално дело
4373,57
7 5-2017 06.03.2017 10:40 Системите за финансово управление и контрол
в общините - 10 години след приемането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор"
проф. д-р Борислав Борисов Стратегическо планиране
и Математика и статистика
6108,67
8 К3-2017 06.03.2017 10:40 Кръгла маса "Съвременни планови практики
в България"
проф. д-р Маргарита Богданова Стратегическо планиране 3239,13
9 К4-2017 06.03.2017 11:00 Кръгла маса "Финансово-икономическата
интеграция на България и ЕС за 10 години членство"
проф. д-р Йордан Василев   2500,00
10 6-2017 06.03.2017 10:50 Докладване на корпоративната социална
отговорност
гл. ас. д-р Емил Николов Индустриален бизнес
и предприемачество
2230,87
11 К5-2017 06.03.2017 11:10 Научен форум "Устойчиво развитие
на застрахователния и осигурителния пазар в условията на нови регулации"
доц. д-р Румен Ерусалимов Застраховане
и социално дело
597,83
12 К6-2017 06.03.2017 11:10 Научен форум "65 години Свищовска
финансова школа"
проф. д-р Андрей Захариев Финанси и кредит 7728,26
13 7-2017 06.03.2017 13:00 Обучение чрез мобилно приложение в специалност "Икономика на туризма" ст. преп. Петър Тодоров Чуждоезиково обучение и Икономика и управление на туризма 5690,49
14 8-2017 06.03.2017 13:10 Възможности и модели за функциониране
на регионални фермерски пазари
доц. д-р Марина Николова Аграрна икономика 5115,17
15 К7-2017 06.03.2017 13:30 Четвърта национална студентска научна конференция "Финансиада` 2017" гл. ас. д-р Димитър Костов Финанси и кредит 1413,04
16 К8-2017 6.3.2017 13:45 Научно-практическа конференция "Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения" доц. д-р Пламен Петков Математика и статистика 3260,87
17 9-2017 06.03.2017 14:10 Проблеми и перспективи пред предприемачеството
в сферата на туризма в България
проф. д-р Марияна Божинова Икономика и управление на туризма
4996,99
18 10-2017 06.03.2017 14:30 Депопулацията в планинската и полупланинска
част на Централна Северна България и алтернативният туризъм като фактор за нейното ограничаване
доц. д-р Тихомир Личев Икономика и управление на туризма
2454,93
19 11-2017 06.03.2017 14:50 Възможности за фирмен растеж чрез иновации и
интелектуална собственост
доц. д-р Искра Пантелеева Индустриален бизнес
и предприемачество
5706,18
20 12-2017 06.03.2017 15:30 Информационно обслужване чрез
предоставянето на услуги
проф. д-р Красимир Шишманов Бизнес информатика 2845,3
21 13-2017 06.03.2017 15:40 Младежта, университетите и бизнесът - ключови
партньори в постигане на Глобалните цели за устойчивото развитие
доц. д-р Анастасия Марчева Стратегическо планиране 2819,00
22 14-2017 6.3.2017 15:45 Механизми за управление и контрол на
публично-частни партньорства
доц. д-р Силвия Костова Контрол  анализ на
стопанската дейност
2000,00
23 К9-2017 6.3.2017 15:50 Юбилейна научна сесия "Професионаната
компетентност - гарант за обществено доверие към контрола
проф. д-р Георги Иванов Контрол  анализ на
стопанската дейност
2391,3
24 15-2017 6.3.2017 15:55 Атрибутиране на конверсии в
многоканална онлайн среда (модел за прилагане в облазователни институции)
гл. ас. д-р Радослав Йорданов Маркетинг 5360,24

Алманах “Научни изследвания” е специализирано издание на Института за научни изследвания.
Идеята за издаването му възниква през 1996 г. като отговор на потребността да се отбележат 60 години от създаването на СА “Димитър А. Ценов” с подходящ научен продукт. От 2002 г. в Алманаха всяка година се публикуват студии върху резултатите от проекти, финансирани от държавния бюджет за присъщата на Стопанска академия „Д. А. Ценов” научна дейност До днес са издадени 36 тома с публикации.
           
Тематиката на изданието отразява научните търсения на изследователите на протичащите социално-икономически процеси в българското и световното стопанство и са подчинени на утвърдените академични приоритети области:
Първи приоритет: Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието;
Втори приоритет: Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие;
Трети приоритет: Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж.

Мисията на изданието е в създаването на платформа за представяне на резултати от теоретични, приложни и практико–приложни изследвания на представители на академичната общност и специалисти с експертно–аналитичен профил в областта на икономическата теория и практика, администрацията и управлението.
           
Целите, които се поставят пред изданието:

 • Да се осигури публикуване на фундаментални и практически значими научни и учебно–методични достижения на академични преподаватели, изследователи, представители на практиката, докторанти и студенти.
 • Да се популяризират резултатите от проведените научни изследвания в рамките на научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия;            ? 
 • Да се представят различни научни теории, изследвания и позиции като се поощрява плурализма в науката;
 • Да се следват кодексите за етично поведение и защита на авторските права;
 • Да способства за сближаването на науката и практиката за търсене на възможности за използване на резултатите от научните изследвания в икономическата теория и практика;
 • Да осигурява публичност на научната продукция на авторите посредством включване в електронната библиотека DLib, осигуряваща „видимост“ на научните постижения на авторите в Google Scholar и  Publish or  Perish.

Алманах “Научни изследвания”

За популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност, финансирана със средства от целева субсидия по Наредба на МОН, ежегодно се организира научна сесия за представяне на научните търсения на изследователския състав на СА «Д. А. Ценов» Свищов.