ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

    Конкурси за докторанти по плана за учебната 2017/2018 г.
 

Уведомяваме допуснатите катдидат-докторанти по плана за учебната 2017/2018 г., че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на
27 ноември 2017 г. (понеделник), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората, а по чужд език на 29 ноември 2017 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов. При явяване на изпита носете личната си карта.

    Конкурси за докторанти по плана за учебната 2016/2017 г.
 

Уведомяваме всички кандидат докторанти, по плана за учебната 2016/2017 г., че конкурсните изпити ще се проведат както следва:

по специалността - 6 ноември 2017 г. (понеделник), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректората;

по чужд език - 8 ноември 2017 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 9, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов.

При явяване на изпита носете личната си карта.

    Сектор "Факултативно обучение"
 

Уважаеми колеги,

 Уведомяваме Ви, че Сектор „Факултативно обучение“ започва прием за спец.“ Икономическа педагогика“ за уч. 2017/2018 год. в задочна и дистанционна форма на обучение. С цел постигане на висока удовлетвореност ви предлагаме специализирано обучение в рамките на една календарна година. Краен срок за записване – 26 октомври 2017 год.

Специалността „Икономическа педагогика“ подготвя учители по икономически дисциплини. Обучението е ориентирано към получаване на: психологически и педагогически знания; знания за съвременните технологии на обучение; знания по методика на преподаване на икономически дисциплини; знания в областта на методологията и методиката на педагогическите изследвания, за организацията и управлението на учебния процес; добра езикова култура и овладяване на научно-икономическия стил на речта.

На завършилите се издава документ за педагогическа правоспособност с приложение от положените изпити

 

    Семинар по "Методика на научните изследвания"
 

Уведомяваме всички докторанти, които не са успели да положат "Семинар по Методика на научните изследвания", заложен в Индивидуалния им план за учебната 2016/2017 г., да подадат молби в отдел "Докторантура и академично развитие". Краен срок - 22 септември 2017 г.

    Откриване на учебната година, преобявен прием 2016/2017
 

Уведомяваме всички докторанти, преобявен прием 2016/2017 г., че откриването на учебната година ще се състои на 12 юни 2017 г., от 10.00 ч., в Коктейл клуб Salve, до Ректората.

    Семинар по "Методика на научните изследвания" - III модул
 

Семинарът по "Методика на научните изследвания" - III модул, ще започне на 22 април 2017 г., от 9.00 ч., в блок 2, зала 3.

    Семинар по "Методика на научните изследвания"
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2016/2017 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молби в отдел "Докторантура и академично развитие". Краен срок за подаване на молби - 31 март 2017 г.

    Кандидат-докторантски изпити
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 26 април 2017 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректората, а по чужд език на 28 април 2017 г. (петък), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов. При явяване на изпита носете личната си карта.

    Сдружение "Институт Перспективи"
 

Сдружение „Институт Перспективи“ обявява процедура за подбор на представители за участие в младежки обмен на тема: “SHAKING THE TOWN“, организиран по програма „Еразъм+“ (Ключова дейност 1), сектор „Младеж“. Събитието ще се проведе в периода 07-15 април 2017 г. в гр. Молина, провинция Малага, Испания. Конкурсът е насочен към български граждани на възраст от 16 до 30 години. Разходите за транспорт на одобрените участници се възстановяват в размер на 270 евро. Настаняването и храната са за сметка на организацията-домакин. Кандидатите, желаещи да вземат участие в мероприятието и покриващи селекционните критерии, трябва да изпратят на имейл erasmuska1@institute-perspectives.com (тема на имейла SHAKING THE TOWN) до 19 февруари 2017 г. следната информация:

 • име (собствено, бащино, фамилно);
 • дата на раждане;
 • специалност и образователна степен;
 • професия/месторабота;
 • лично мнение относно ролята на ЕС спрямо България и младежите;
 • наличие на минал опит в други младежки обмени или тренинг курсове, базирани на методите на неформалното учене;
 • време, което са склонни да отделят в бъдеще за развитието на младежкия потенциал в града, в който живеят;
 • ниво на владеене на английски език;
 • телефон за връзка.

За по-подробна информация посетете следния уеб адрес: ТУК.
    ЦСФО
 

Уважаеми колеги,

 Уведомяваме Ви, че Сектор „Факултативно обучение“ започва мартенски прием за спец.“ Икономическа педагогика“ за уч. 2016/2017 год. С цел постигане на висока удовлетвореност ви предлагаме специализирано обучение в рамките на една календарна година. Краен срок за записване – 9 март 2017 год.

Специалността „Икономическа педагогика“ подготвя учители по икономически дисциплини. Обучението е ориентирано към получаване на: психологически и педагогически знания; знания за съвременните технологии на обучение; знания по методика на преподаване на икономически дисциплини; знания в областта на методологията и методиката на педагогическите изследвания, за организацията и управлението на учебния процес; добра езикова култура и овладяване на научно-икономическия стил на речта.

На завършилите се издава документ за педагогическа правоспособност с приложение от положените изпити

    Откриване на учебната година, прием 2016/2017
 

Уведомяваме всички докторанти, прием 2016/2017 г., че откриването на учебната година ще се състои на 9 януари 2017 г., от 10.00 ч., в Коктейл клуб Salve, до Ректората.

    Докторантска научна сесия 2016 г.
 

Докторантската научна сесия 2016 г. ще се проведе на 2 декември 2016 г., 13.00 часа, Конферентна зала на Корпус Юг.

    Конкурсни изпити по плана за учебната 2016/2017 г.
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити по плана за учебната 2016/2017 г., ще се проведат както следва:

- по специалността - 14 ноември 2016 г. (понеделник), от 8,00 ч., в аудитория № 10, Ректората;

- чужд език - 16 ноември 2016 г. (сряда), от 8,00 ч., в аудитория № 10, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов.

При явяване на изпита носете личната си карта.

    Семинар "Методика на научните изследвания" I и II модул
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2015/2016 г. в Индивидуалния си учебен план, но не са успели да го посетят през месец юни 2016 г., следва да подадат молби в отдел "Докторантура и академично развитие". Краен срок за подаване на молби - 22 септември 2016 г.

    ЦСФО
 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 29 август 2016 год. в Сектор „Факултативно обучение“ започва записване за спец.“ Икономическа педагогика“ за уч. 2016/2017 год. С цел постигане на висока удовлетвореност ви предлагаме специализирано обучение в рамките на една календарна година. Краен срок за записване – 12 октомври 2016 год.

Специалността „Икономическа педагогика“ подготвя учители по икономически дисциплини. Обучението е ориентирано към получаване на: психологически и педагогически знания; знания за съвременните технологии на обучение; знания по методика на преподаване на икономически дисциплини; знания в областта на методологията и методиката на педагогическите изследвания, за организацията и управлението на учебния процес; добра езикова култура и овладяване на научно-икономическия стил на речта.

На завършилите се издава документ за педагогическа правоспособност с приложение от положените изпити.

За контакти:

Директор ЦСФО – доц.д-р Христо Сирашки

0882552521; h.sirashki@uni-svishtov.bg

Секретар ФО – София Цолова

0882552520; s.tsolova@uni-svishtov.bg

 

    Докторантска научна сесия 2016 година
 

Редакционният съвет на Годишен алманах научни изследвания на докторанти кани всички докторанти за участие в поредната докторантска научна сесия, която ще се проведе в началото на м. декември 2016.

Срокът за подаване на статии и студии (със съпътстващите материали) е 15 ноември 2016 г.

Изискванията за публикуване в изданието са оповестени на сайта на Стопанска Академия в рубриката „Издания на СА”.

http://www.uni-svishtov.bg/?page=almanah-d

 

    Семинар "Приложна информатика"
 

Уведомяваме всички докторанти, че семинарът "Приложна информатика" ще започне на 1 юни 2016 г., от 9.00 ч., в ауд. 301.

    Семинар "Приложна информатика"
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Приложна информатика" за учебната 2015/2016 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молби за участие в отдел "Докторантура и академично развитие".

    Семинар "Методика на научните изследвания"
 

Семинарът по "Методика на научните изследвания" ще започне на 14 май 2016 г., от 9.00 ч., в блок 1, зала 1.

    Откриване на учебната година за прием 2015/2016 г.
 

Уведомяваме всички докторанти, прием 2015/2016 г., че откриването на учебната година ще се състои на 3 май 2016 г., от 10.00 ч., в Коктейл клуб Salve, до Ректората.

    Семинар "Методика на научните изследвания"
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2015/2016 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молби за участие в отдел "Докторантура и академично развитие".

    Докторантска науча сесия
 

Докторантската научна сесия ще се проведе на 3 декември 2015 г., от 13.00 ч., в Конферентната зала на Корпус Юг.

    Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2015/2016 г.
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 1 декември 2015 г., от 8.00 ч., в ауд. №10, Ректората, а по чужд език на 3 декември 2015 г., от 8.00 ч., в ауд. № 10, Ректората, при СА "Д. А. Ценов" - Свищов.

    Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2014/2015 г. - преобявен прием
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 28 септември 2015 г. (понеделник), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректората, а по чужд език на 30 септември 2015 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректортарата при СА "Д. А. Ценов" - Свищов.

    Откриване на учебната година - преобявен прием 2014/2015 г.
 

Уведомяваме всички редовни докторанти, преобявен прием 2014/2015 г., че откриването на учебната година ще се състои на 4 май 2015 г., от 10.00 ч., в Коктейл клуб Salve, до Ректората.

    Семинар по "Приложна информатика"
 

Семинарът по "Приложна информатика" ще започне на 21 април 2015 г. (вторник), от 9.00 ч., в 202 ауд.

    Семинар по "Приложна информатика"
 

Уведомяваме всички докторанти, които имат заложен семинар по "Приложна информатика", за учебна 2014/2015 г., следва да подадат молби в отдел "Докторантура и академично развитие".

    Семинар по "Методика на научните изследвания" - II модул
 

Уведомяваме всички докторанти, че семинарът по "Методика на научните изследвания" - II модул, ще започне на 28 март 2015 г., от 9.00 ч., в База за обучение на докторанти (блок 2), зала 8.

    Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2014/2015 г.
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити по специалността ще се проведат на 7 април 2015 г., от 8.00 ч., в 10 ауд., Ректората, а по чужд език на 9 април 2015 г., от 8.00 ч., в 10 ауд., Ректората.

    Семинар "Методика на научните изследвания" - I модул
 

Уведомяваме всички докторанти, които имат заложен Семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2014/2015 г., че същият ще започне на 14 март 2015 г. от 9.00 ч. в База за обучение на докторанти (блок 2), зала 8.

    Семинар "Методика на научните изследвания"
 
    Семинар по "Методика на научните изследвания"
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2014/2015 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молби за участие в отдел "Докторантура и академично развитие".

    Семестриални такси
 

Напомняме на всички докторанти, че срокът за плащане на семестриалните такси е до 31 януари 2015 г. Вносните бележки да се представят в отдел "Докторантура и академично развитие".

    Откриване на учебната година
 

Уведомяваме всички редовни докторанти, прием 2014/2015 г., че откриването на учебната година ще се състои на 5 януари 2015 г., от 10.00 ч., в Коктейл клуб Salve, до Ректората.

    Докторантска науча сесия
 

Форумът "Докторантска научна сесия 2014", организиран от Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти" ще се проведе но 12.12.2014 г. (петък), 13.00 ч., ауд. 10.

    Докторантски минимуми
 

Уведомяваме всички докторанти, че молби за докторантски минимуми се подават от 1 до 10 число на всеки месец. Изпитите се провеждат от 11 до 20 число на същия месец. Инивидуалните протоколи се закупуват от книжарницата на Академията и се заверяват в отдел "Докторантура и академично развитие".

    Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2014/2015 г.
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити по специалността ще се проведат на 25 ноември 2014 г., от 8.00 ч., в 10 ауд., Ректората, а по чужд език на 27 ноември 2014 г., от 8.00 ч., в 10 ауд., Ректората, при СА "Д. А. Ценов".

    Стипендия за докторанти на финансова група Карол
 

Карол отново дава стипендия на докторант

Стипендия в размер на 800 лв. месечно за 10 месеца ще предостави отново финансова група Карол. Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение. Стипендията се предоставя на  редовен докторант в акредитирани висши училища.

Конкурсът е тристепенен – по документи, интервю и презентация на разработките пред жури. В него влизат представители на висшия мениджмънт на компаниите от групата на Карол, УС на „Асоциация на докторантите в България” и УС на Сдружение "Форум Наука", както и досегашните получатели на стипендията. Чуйте какво казват за стипендията двама от членовете на журито – издателите на сп. Българска Наукта – Росен и Петър Теодосиеви.

Победителят в първия конкурс, д-р Христо Илиев, е от катедра „Квантова електроника” в СУ „Св. Климент Охридски”, физически факултет. Темата на неговата дисертация беше „Генерация на къси лазерни импулси в близката инфрачервена област с дължина на вълната между 1 и 2 микрометра”. Работата му беше отличена от Физическия факултет на СУ като най-добра дисертация на 2012 г.

През 2014 г. стипендия получава Таня Славова, УАСГ, Геодезически факултет, катедра „Висша геодезия“, с тема Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи.

Какви са изискванията и как да кандидатствате?

Финансова група Карол има последователна и дългосрочна политика в подкрепа на образованието в България и развива собствени образователни проекти, структурирани в Корпоративен университет Карол. Само година след създаването си, проектът спечели престижна международна награда и влезе в топ 10 топ измежду 100 финалисти в категория Международна компания на 2014 Leadership Excellence 500 Awards. Емблематичната програма е Карол семестър, който се провежда всеки юли, а тази година за първи в портфолиото на корпоративния университет беше добавено и специално обучение за хора на изкуството – Арт семестър. Най-новият проект е с Националната търговско-банкова гимназия и дава възможност на учениците да придобият практически знания в различните компании на финансова група Карол.

 • За допълнителна информация:

Милена Петкова, мениджър Знание,
ръководител на проекта в Корпоративен Университет Карол

02/400 8 293
m_petkova@karoll.bg
education@karoll.bg

    Докторантска научна сесия
 

Във връзка с организиране на докторантска научна сесия и публикуване на научната продукция в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” – издание на СА „Д. А. Ценов”, в срок до 15.11.2014 г., докторантите към катедрата следва да депозират:

 • заявка за участие в докторантската научна сесия (Приложение 1);
 • екземпляр (на хартиен и електронен носител) от научното изследване (статия/студия), което ще бъде публикувано в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”;
 • презентация на научното изследване (PowerPoint), с която докторантът ще участва на Докторантската научна сесия
 • рецензия на представената разработка от научния ръководител на докторанта;
 • препис от протокол за проведено заседание на обучаващата катедра, на което е обсъдена, приета и предложена за публикуване разработката на докторанта.

Информация за срокове и изисквания за техническо оформление на разработките - http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=almanah-d.

Лице за контакт: г-жа Ралица Сирашка – технически секретар, тел. 66-238, ел. адрес: rsirashka@uni-svishtov.bg.

Заявката за участие в докторантската научна сесия можете да изтеглите от тук.

    Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2013/2014 г. - преобявен прием
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити по специалността ще се проведат на 7 октомври 2014 г. (вторник), от 8.00 ч. , в ауд. №13, Ректората, а по чужд език на 9 октомври 2014 г. (четвъртък), от 8.00 ч., в ауд. №13, Ректората, при СА "Д. А. Ценов" - Свищов.

    Годишен отпуск
 

Напомняме на всички редовни докторанти, че следва да си подадат молби за отпуски за убечната 2013/2014 г.

    Семестриални такси
 

Напомняме на всички докторанти, че семестриалните такси следва да бъдат внесени до 31 юли 2014 г. Вносните бележки да се представят в отдел "Докторантура и академично развитие".

    Откриване на учебната година
 

Уведомяваме всички редовни докторанти, преобявен прием 2013/2014 г., че откриването на учебната година ще се състои на 30 юни 2014 г. (понеделник), от 10.00 ч., в Коктейл-клуб Salve, до Ректората.

    Свидетелства за положени семинари
 

Отдел "Докторантура и академично развитие" започва раздаването на свидетелствата за положените задължителни и факултативни семинари.

    Семинар по "Приложна информатика"
 

Семинарът по "Приложна информатика" ще започне на 4 юни 2014 г. (сряда), от 9.00 ч., в 202 ауд.

    Семинар по "Приложна информатика"
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Приложна информатика", за учебната 2013/2014 г., в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молба в отдел "Докторантура и академично развитие" до 30 май 2014 г.

    Семинар по "Методика на научните изследвания" - II модул
 

Семинарът по "Методика на научните изследвания" - II модул ще започне на 10 май 2014 г. (събота), от 9,00 ч., в База за обучение на докторанти (блок 2), зала 8.

    Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2013/2014 г. - преобявен прием
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити по специалността ще се проведат на 13 май 2014 г. (вторник), от 8.00 ч., в ауд. №10, Ректората, а по чужд език на 15 май 2014 г. (четвъртък), от 8.00 ч., в ауд. №10, Ректората, при СА "Д. А. Ценов" - Свищов. 

    Семинар "Методика на научните изследвания"
 

Семинарът по "Методика на научните изследвания" - I модул ще започне на 5 април 2014 г. (събота), от 9.00 ч., в База за обучение на докторанти (бл. 2), зала 8.

    Семинар по "Методика на научните изследвания"
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2013/2014 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молба за участие в отдел "Докторантура и академично развитие".

    Семестриални такси
 

Всички докторанти следва да заплатят семистриалните си такси за учебната година до края на месец януари 2014 г. Вносните бележки да се представят в отдел "Докторантура и академично израстване"

    Откриване на учебната година
 

Уведомяваме всички редовни докторанти, прием 2013/2014 г. , че откриването на учебната година ще се състои на 6 януари 2014 г., от 10.00 ч., в Коктейл клуб "Salve".

    Докторантска науча сесия
 

Форумът "Докторантска научна сесия 2013", организиран от редколегията на Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти" ще се проведе на 13.12.2013 г. (петък) от 13.00 ч. в ауд. 10 (Ректорат)!

    Семинар по "Методика на научните изследвания"
 

Семинарът по "Методика на научните изследвания", I и II модул, ще започне на 30 ноември 2013 г., от 9.00 ч., в бл.1, зала 4.

    Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебната 2013/2014 г.
 

Отдел „Докторантура и академично израстване” уведомява всички кандидат- докторанти, че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 18 ноември 2013 г. (понеделник), от 8,00 ч., в зала №1, Блок 1 при СА „Д. А. Ценов” - Свищов, а по чужд език на 20 ноември 2013 г. (сряда), от 8,00 ч., в зала № 1, Блок 1 при СА “Д. А. Ценов” – Свищов.

    Докторантска научна сесия
 Във връзка с провеждане на ежегодна докторантска научна сесия и публикуване на научната продукция в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в срок до 11.11.2013 г., участниците-докторанти следва да депозират: заявка за участие в докторантската научна сесия;екземпляр от научното изследване (статия/студия) на хартиен и електронен носител;рецензия на представената разработка от научния ръководител на докторанта;препис от протокол за проведено заседание на обучаващата катедра, на което е обсъдена, приета и предложена за публикуване разработката на докторанта. Лице за контакт: г-жа Ралица Сирашка – технически секретар, тел. 66-238, ел. адрес: rsirashka@uni-svishtov.bg
    Информация за студентите от СА "Д. А. Ценов"
 Уважаеми студенти, Тези от Вас, които са семестриално завършили ОКС „Магистър”, но не са дипломирани (с предстояща защита на дипломна работа) и желаят да продължат обучението си в образователната и научна степен „Доктор” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, могат да се явят на индивидуална защита на дипломна работа в периода 1 септември – 25 септември 2013 г. Процедурна информация за явяване на индивидуална защита на дипломна работа можете да получите в Център за магистърско обучение, тел:0882 552506; 0882 552505; 0885 649849.
    Семестриални такси
 Всички докторанти следва да заплатят семестриалните си такси за учебната година. Вносните бележки да се представят в отдел "Докторантура и академично израстване".
    Семинар по "Методика на научните изследвания" - II модул
 Семинарът по “Методика на научните изследвания” - II модул ще започне на 13 април 2013 г. (събота), от 9.00 ч. в аудитория № 8 в База за обучение на докторанти (Блок 2).
    Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2012/2013 г. - преобявен прием
 Изпитите за докторанти, по плана за учебната 2012/2013 г., ще се проведат както следва:Конкурсен изпит по специалността - 8 май 2013 г. (сряда), от 8,00 ч., в бл. 1, зала №3 ;Конкурсен изпит по чужд език - 10 май 2013 г. (петък), от 8,00 ч., в бл.1 , зала №3.
    Семинар по "Методика на научните изследвания"
 

Семинарът по “Методика на научните изследвания” - I модул, ще започне на 30 март 2013 г.(събота) г., от 9.00 ч. в аудитория № 8 в База за обучение на докторанти (Блок 2).

    Свидетелства от положени семинари
 

Отдел "Докторантура и академично израстване" започна раздаването на свидетелствата за положените задължителни и факултативни семинари. Всички докторанти следва да се явят в отдела за получаването им.

    Семинар "Методика на научните изследвания"
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебна 2012/2013 г. в индивидуалния си учебен план, следва да подадат молба за участие в отдел "Докторантура и академично изсрастване" до 22 март 2013 г..

    Семинар по "Приложна информатика" - 2012/2013 г.
 

Семинарът по "Приложна информатика" ще започне на 7 февруари 2013 г. от 9.00 часа в аудитория № 401. Желаещите следва да подадат молба в отдел "ДАИ".

 

    Докторантска научна сесия
 

Ежегодната „Докторантска научна сесия”, организирана от Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” при СА „Д. А. Ценов” ще се проведе на 14.12.2012 г. (петък) от 13.00 ч. в ауд. 10 (Ректорат)!

    Докторантска научна сесия
 

Във връзка с провеждане на ежегодна докторантска научна сесия и публикуване на научната продукция в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в срок до 11.11.2012 г., участниците-докторанти следва да депозират:

 • заявка за участие в докторантската научна сесия;
 • екземпляр от научното изследване (статия/студия) на хартиен и електронен носител;
 • рецензия на представената разработка от научния ръководител на докторанта;
 • препис от протокол за проведено заседание на обучаващата катедра, на което е обсъдена, приета и предложена за публикуване разработката на докторанта.

Допълнителна информация: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=almanah-d.

Лице за контакт: г-жа Ралица Сирашка – технически секретар, тел. 66-238, ел. адрес: rsirashka@uni-svishtov.bg

 

    Конкурси за докторанти по плана за учебната 2012/2013 г.
 

Изпитите за докторанти, по плана за учебната 2012/2013 г., ще се проведат както следва:

Конкурсен изпит по специалността - 29 октомври 2012 г. (понеделник), от 8,00 ч., в бл. 1, зала №3 ;

Конкурсен изпит по чужд език - 31 октомври 2012 г. (сряда), от 8,00 ч., в бл.1 , зала №3.

    Преобявени конкурси за докторанти по плана за учебна 2011/2012 г.
 

Изпитите за докторанти, по плана за учебната 2011/2012 г., ще се проведат както следва:

Конкурсен изпит по специалността - 3 септември 2012 г. (понеделник), от 8,00 ч., в аудитория №2, Ректорат ;

Конкурсен изпит по чужд език - 5 септември 2012 г. (сряда), от 8,00 ч., аудитория №2, Ректорат.

    Годишен отпуск
 

Напомняме на всички редовни докторанти, че следва да си подадат молби за отпуски за учебната 2011/2012 г.

    Семинар по "Приложна информатика"
 

Уведомяваме всички докторанти, че семинарът по "Приложна информатика" ще се проведе в периода от 6 юни 2012 г. до 13 юни 2012 г. Всички докторанти, които го имат заложен в индивидуалния план за учебната 2011/2012 г. следва да подадат молби. Начало на семинара - 6 юни 2012 г. (сряда), от 8.00 ч., в ауд. 401.

    Среща с Експертна група на НАОА
 

Уведомяваме всички докторанти, че срещата с Експертната група на НАОА ще се проведе на 16 май 2012 г. (сряда), от 15,30 ч., в 10 аудитория.

    Семинар "Методика на научните изследвания"
 

Семинарът по “Методика на научните изследвания” ще започне на 31 март 2012 г.(събота) г., от 13.00 ч. в аудитория № 3 в База за обучение на докторанти (Блок 2).

    Модул "Методология и технология за проверка и оценка на знанията"
 

Уведомяваме всички докторанти, че модул "Методология и технология за проверка и оценка на знанията" ще се проведе на 25 март 2012 г., (неделя), от 9,00 ч., в ауд. 202.

 

    Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2011/2012 г.
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че преобявените конкурсните изпити по плана за учебната 2011/2012 г. ще се проведат както следва:

- 25 април 2012 г. (сряда) – по специалността, аудитория №10, Ректората, от 8.00 ч.;

- 27 април 2012 г. (петък) – по чужд език,  аудитория №10, Ректората, от 8.00 ч.

    Модул "Софтуерни и мултимедийни системи в преподаването"
 

Уведомяваме всички докторанти, че модул "Софтуерни и мултимедийни системи в преподаването" ще се проведе на 18 март 2012 г., (събота), от 9,30 ч., в ауд. 202. 

    Модул "Реторика, писмен текст и невербални комуникации"
 

Уведомяваме всички докторанти, че модул "Реторика, писмен текст и невербални комуникации" ще се проведе на 10 март 2012 г. (събота), от 8.30 ч. в зала 7, бл. 2.

    Семинар "Методика на научните изследвания"
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебна 2011/2012 г. в индивидуалния си учебен план, следва да подадат молба за участие в отдел "Докторантура и академично изсрастване" до 23 март 2012 г..

    
 

Съобщаваме на всички докторанти, че на 25.02.2012 г. (събота) няма да има занятия по курс "Дидактика и съвременни образователни технологии" 

    Семестриални такси
 

Всички докторанти следва да заплатят семестриалните си такси за учебната година. Вносните бележки да се представят в отдел "Докторантура и академично израстване"

    Курс по "Дидактика и съвременни образователни технологии"
 

Уведомяваме всички докторанти, че курсът по "Дидактика и съвременни образователни технологии" започва с модул по "Дидактика и методика на преподаването във висшето училище" на 18 февруари 2012 г., от 9.00 ч. в зала 7, бл. 2.

    Семинар "Дидактика и съвременни образователни технологии"
 

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Дидактика и съвременни образователни технологии" в индивидуалния си учебен план, следва да подадат молба за участие в отдел "Докторантура и академично изсрастване".

    Конкурсни изпити за докторанти
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че преобявените конкурсните изпити по плана за учебната 2010/2011 г. ще се проведат както следва:

- 2 ноември 2011 г. (сряда) – по специалността, блок 1, зала 3, от 8.00 ч.;

- 4 ноември 2011 г. (петък) – по чужд език, блок 1, зала 3, от 8.00 ч.

    Конкурсни изпити за докторанти
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че обявените конкурсните изпити по плана за учебната 2011/2012 г. ще се проведат както следва:

- 24 октомври 2011 г. (понеделник) – по специалността, блок 1, зала 3, от 8.00 ч.;

- 26 октомври 2011 г. (сряда) – по чужд език, блок 1, зала 3, от 8.00 ч.

    Докторантска научна сесия
 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” И Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” организират  докторантска научна сесия. Във форума могат участват докторанти с научни изследвания, свързани с тематиката на дисертационните им трудове. Разработките ще се публикуват в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” и ще се презентират от авторите-докторанти на предстоящия през м. Декември 2011 г. форум.

Форма на заявка за участие, информация по отношение срок за подаване на заявка за участие и провеждане на форума, изисквания за техническо оформление на разработките и депозиране може да намерите тук.

    Полагаема годишна отпуска
 

Напомняме на всички редовни докторанти, че следва да си подадат молби за отпуски за учебната 2010/2011 г.

    Конкурсни изпити за докторанти
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че преобявените конкурсните изпити по плана за учебната 2010/2011 г. ще се проведат както следва:

- 22 юни 2011 г. (сряда) – по специалността, аудитория №45, 8.00 ч.;

- 24 юни 2011 г. (петък) – по чужд език, аудитория №45, 8.00 ч.

    Семинар " Приложна информатика"
 

Съобщаваме на всички докторанти, че семинарът по “Приложна информатика” ще започне от 30 май 2011 г. (понеделник), от 9,00 ч. в 302 ауд.

    Информация за кандидат-докторанти
 

Във връзка с предстоящите Великденски празници офис "Докторантура и академично израстване" ще почива от 22 април 2011 г. до 1 май 2011 г. (включително). Документи по обявените конкурси за докторанти може да се изпращат по пощата.

    Работна среща-обучение
 

Работна среща-обучение на тема:"Съвременни средства и технологии за достъп, анализ и оценка на научни информационни ресурси" ще се проведе на 25 март 2011 г., в Конферентна зала на Корпус Юг, от 9.30 ч. до 14.00 ч.

Присъствието на редовните докторанти е задължително.

    Провеждане на семинар по "Методика на научните изследвания"
 

Семинарът по "Методика на научните изследвания" ще се проведе в зала 8 на База за обучение на докторанти (блок 2), както следва:

2 април 2011 г .(събота) -  от 9.00 до 12.30 и от 13.15 до 17.30 ч.

3 април 2001 г. (неделя) -  от 9.00 до 14.00 ч.

9 април 2011 г. (събота) -  от 9.00 до 12.30 и от 13.15 до 17.30 ч.

10 април 2011 г. (неделя) - от 9.00 до 14.00 ч.

Семинарът завършва със зачот, който ще бъде на 10 април 2011 г. (неделя) от 15.00 ч.

    Семинар "Методика на научните изследвания"
 

Съобщаваме на всички докторанти, че семинарът по “Методика на научните изследвания” ще започне от 2 април 2011 г. Всички докторанти, които ще посещават семинара следва да подадат молби в офис “Докторантура и научни съвети”. За справки - тел. 66-362.

    Семестриални такси
 

Напомняме на всички докторанти, че следва да си платят семестриалните такси до края на м. март 2011 г. Копие от вносната бележка да представят в офис "ДНС".

    Осигуряване на докторантите по КСО
 

От 1 януари 2011 г., съгл. чл. 4, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване всички докторанти (независимо от формата на обучение) могат да се осигуряват по свое желание за Държавно обществено осигуряване (ДОО), ако не са осигурени на друго основание. Осигурителните социални рискове, за които докторантите могат да се осигуряват са инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Осигуряването за горепосочените рискове е върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) – за 2011 г. – 420 лв. Осигурителните вноски за докторантите са изцяло за тяхна сметка и се внасят в размерите за фонд „Пенсии”. Съгласно чл. 19а, ал. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, осигурителните вноски за докторантите са в размера, определен за фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. към датата на внасяне на вноските, като същият през 2011 г. е 17,8 на сто.

    
 

jaune

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Инвестиране във Вашето бъдеще

esf

На 27 февруари 2011 г. приключва изпълнението на проект BG051PO001-3.3.04-0025 “Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, осъществяван от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, в партньорство с „Инфогард – Стефан Недков”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 (Инвестиране във Вашето бъдеще), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Република България. Проектът е с обща продължителност от 18 месеца и в размер на 181655,06 лв.

Основната цел на проекта е да се подпомогнат докторантите и младите учени на Стопанска академия „Д. Ценов” при разработването на научни трудове чрез развитие на компетенции за провеждане на самостоятелно емпирично изследване и за прилагане на съвременни аналитични методи за анализ, обработка и интерпретация на резултатите от него.

Най-важните резултати от реализацията на проекта са:

 1. Осигурен е двугодишен абонамент за двете икономически колекции на онлайн библиотека JSTOR.
 2. Осигурен е двугодишен лиценз за един от най-мощните аналитични софтуери обработка и анализ на данни SAS®.
 3. Изградена е виртуална библиотека Dlib.eacademy.bg, тематично структурирана в пет колекции и захранена с 55 докторски дисертации, 8 хабилитации, 40 монографии от библиотека „Стопански свят”, 432 статии от списание „Бизнес управление”, 401 статии от списание „Народностопански архив”, 138 студии от Алманах „Научни изследвания”, 130 студии от Годишник на Стопанска академия и 20 студии от сборник с научни изследвания на докторанти и млади учени „Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса”.
 4. Изградена е система за електронно обучение Bsmart.eacademy.bg, позволяваща синхронно и асинхронно обучение по дисциплините „Принципи на емпиричното изследване”, „Въведение в SAS и SPSS”, „SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни”, „SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни”, „Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS” и „Мултимедийни приложения за презентиране на резултатите от емпирични изследвания”.
 5. Разработени са 6 учебни пособия за съчетано обучение по дисциплините „Принципи на емпиричното изследване”, „Въведение в SAS и SPSS”, „SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни”, „SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни”, „Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS” и „Мултимедийни приложения за презентиране на резултатите от емпирични изследвания”.
 6. Проведено е съчетано обучение по „Методология на емпиричното изследване”, в чийто учебен план са включени курсове като: „Принципи на емпиричното изследване”, „Въведение в SAS и SPSS”, „SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни”, „SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни”, „Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS” и „Мултимедийни приложения за презентиране на резултатите от емпирични изследвания” с общ хорариум от 204 учебни часа. 
 7. Проведен е двудневен научен семинар „Методика на научното изследване” с гост-лектор проф. д-р Мартин Шпан от Университета „Лудвиг Максимилиан”, Мюнхен, Германия.
 8. Издаден е сборник с научни изследвания на докторанти и млади учени с тираж 200 броя.
 9. Проведена е двудневна научна сесия за докторанти и млади учени „Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса”.
 10.  Издадени са 20 Удостоверения за повишаване на квалификацията, по 20 сертификата на български и английски език за успешно завършено обучение по „Методология на емпиричното изследване”, по 20 сертификата на български и английски език за участие в научен семинар „Методика на научното изследване” и научна сесия „Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса” и по 20 уверения за успешно преминат курс на български и английски език за всеки от обучителните модули.
 11.  Разработен е и е внедрен инструментариум за текущо следене на удовлетвореността от обучението.

 

Това съобщение се публикува с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и МОМН.

За контакти и информация:
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
доц. д-р Тодор Кръстевич – Ръководител проект
Адрес: България, 5250 Свищов
ул. „Ем. Чакъров” 2, п.к. 145
Тел: 00359 631 60662; 631 60756
Факс: 00359 631 60756
e-mail: cce@uni-svishtov.bg
web: http://eacademy.bg

    Конкурси за "асистент"
 

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за асистент по 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси) - един, със срок два месеца от датата на публикуване в Държавен вестник. Документи - в академията, офис “Докторантура и научни съвети”, тел. 66-362.

Краен срок - 14 март 2011 г.

    Конкурсни изпити за докторанти
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити по плана за учебната 2010/2011 г. ще се проведат както следва:

- 17 януари 2011 г. (понеделник) – по специалността, аудитория №61, 8.00 ч.;

- 19 януари 2011 г. (сряда) – по чужд език, аудитория №10, 8.00 ч.

    ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ
 

Редакционният съвет на “Годишен алманах научни изследвания на докторанти” има удоволствието да Ви покани на ЕЖЕГОДНАТА ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ.

Тя ще се проведе на 13 декември 2010 г. (понеделник) от 11,00 ч. в конферентната зала на Корпус Юг.

Целта на сесията е да се осъществи връзка между докторанти и научни ръководители, да се осигури възможност за изява на младите хора в научен форум.

    ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ
 

На основание Заповед на Ректора №921/15.10.2008 г. на 13 декември 2010 г. ще се проведе ежегодната ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ.

Всички желаещи докторанти от СА “Д. А. Ценов” (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка), следва да подадат своята заявка и разработка за участие до 10 ноември 2010 г. в офис “ДНС”.

Представянето на разработките ще бъде чрез презентации в деня на ДОКТОРАНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ – 13 декември 2010 г..

Изисквания при депозиране на материала, както и заявка за участие може да получите в офис “ДНС”.

    Заплащане на семестриални такси
 

Напомняме на всички докторанти, че следва да заплатят семестриалната си такса за обучение. Срок - 4 октомври 2010 г.

    
 

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че поради възникнали обективни причини, конкурсният изпит на 27 септември 2010 г. ще се проведе в аудитория №26, от 8.00 часа.

    Конкурсни изпити за докторанти
 

Уведомяваме всички докторанти, допуснати до участие в преобявения конкурс за учебната 2009/2010 г., че изпитите ще се проведат както следва:

- по специалността - 27 септември 2010 г. (понеделник), от 8,00 ч., в ауд. №6, Ректорат;

-  по чужд език на 29 септември 2010 г. (сряда), от 8,00 ч., в ауд. №6, Ректорат.

При явяване на изпита носете личната си карта.

 

    Полагаема годишна отпуска
 

Напомняме на всички редовни докторанти, че следва да си подадат молби за отпуски за учебната 2009/2010 г.

    Изпити за докторанти
 Поради настъпили обективни трудности при провеждане на изпитите за докторанти, обявени за 7 и 9 април 2010 г., същите ще се проведат както следва: 13 април 2010 г. (вторник), от 8,00 ч., в блок №2, зала 8 – по специалността; 15 април 2010 г. (четвъртък), от 8,00 ч., в блок №2, зала 8 - по чужд език.
    семестриални такси
 Напомняме на всички докторанти, че следва да си платят семестриалните такси до края на м. март 2010 г. Копие от вносната бележка да представят в офис "ДНС".
    Семинар по “Методика на научните изследвания”
 Съобщаваме на всички докторанти, че семинарът по “Методика на научните изследвания” ще започне на 6 март 2010 г., от 8:00 ч., в аудитория №2, Ректорат. Всички желаещи следва да подадат молби в офис “Докторантура и научни съвети”. За справки - тел. 66-362.
    
 

jaune

esf

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2007 – 2013

Bulgaria_l

обучение на 20 млади учени и докторанти
от Стопанска академия

по проект на МОМН BG051РО001.3.3-04/25/28.08.2009 „Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Кой може да кандидатства?

 • Ако сте млад учен или докторант на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на възраст до 35 години, записан в редовна, задочна или свободна докторантура;
 • ако разработването на избраната от Вас дисертационна тема предполага използването на съвременни изследователски техники, свързани с обработка и анализ на данни и/или иконометрични методи;
 • ако чувствате дефицит от знания за съвременните изследователски методи;
 • ако Ви липсват достатъчно компетенции за работа със съвременни софтуерни решения в изследователския процес;
 • ако сте високо мотивиран/-на да придобиете нови знания и умения за работа със SPSS Statistics 18, SAS 9.2 и SAS Enterprise Miner 5.3,

то Вие можете да кандидатствате за допускане в обучението.

Как се кандидатства?
І тур – оценка по документи
Кандидатите подават:

 • писмено заявление за участие (по образец);
 • европейски формат на автобиография (по образец);
 • копие от диплома за завършена ОКС „магистър”;
 • мотивационно писмо, обосноваващо ползите за кандидата от обучението;
 • кратко представяне на изследователските намерения на кандидата;
 • списък на публикуваните резултати от изследователския процес (ако е приложимо);
 • декларация за одобрение (по образец).

Документите за участие се подават до 13 март 2010 г. (включително) на хартиен носител, подписани собственоръчно:

 • лично в офиса на ЦСФО, ет. 2
 • чрез имейл (cce@uni-svishtov.bg) (СКАНИРАНО КОПИЕ)
 • на факс 0631/60-756
 • по пощата/куриер на адрес: 5250 Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, ул. Ем. Чакъров №2, ЦСФО, ет. 2, п.к. 145

ІІ тур – интервю с одобрените кандидати на първи тур.
Интервюто ще се проведе под формата на събеседване, в рамките на което членовете на комисията по подбора ще задават въпроси и преценяват качествата и мотивацията на кандидатите.

Какви са изискванията към кандидатите?
Всеки обучаем подписва договор и декларация за участие в:

 • Квалификационен курс „Методология на емпиричното изследване”от шест модула на присъствено и онлайн обучение в специално разработена електронна система:

І - Принципи на емпиричното изследване
ІІ – Въведение в SAS и SPSS
ІІІ - SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни
ІV - SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни
V – Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS
VІ – Мултимедийни приложения за презентиране на резултатите от емпирични изследвания

Всеки  обучаем получава печатни учебни материали и пълен достъп до системата за електронно обучение  (Bsmart.eAcademy.bg) и електронната система за достъп, управление и съхранение на научни трудове (DLib.eAcademy.bg).

 • Двудневен семинар на тема „Методика на научното изследване” с лектор проф. Мартин Шпан от университета в Пасау, Германия.
 • Двудневна научна сесия за представяне на самостоятелно проведени научни изследвания, които се публикуват в рецензиран сборник.

Как приключва обучението?
При успешно приключване на обучението по проекта всеки участник получава:

 • Еднократна стипендия в размер на 1200 лв.
 • Документ за успешно преминат курс на обучение.

 

За допълнителна информация и записвания
Център за следдипломно и факултативно обучение, ет. 2
тел.: 0631/66-376
тел./факс: 0631/60-756
e-mail: cce@uni-svishtov.bg
http://eAcademy.bg

 

Това съобщение се публикува с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на образованието, младежта и науката.

    Дидактика и съвременни образователни технологии
 

Г р а ф и к
за провеждане на факултативен курс с докторанти на Стопанска академия
„Дидактика и съвременни образователни технологии”

Период на провеждане: 30.01.2010 г. – 28.02.2010 г.
Място на провеждане: Общежитие за докторанти, зала 2


Модул

Лектор

График за провеждане на обучението

30.1

31.1

06.2

07.2

20.2 

21.2 

27.2

28.2

събота

неделя

събота

неделя

събота

неделя

събота

неделя

1.

Дидактика и методика на преподаването във висшето училище

проф. Снежана Найденова

10:00 - 16:45

10:00 - 16:45

-

-

-

-

-

-

2.

Реторика, писмен текст и невербални комуникации

Анка Танева

-

-

10:00 - 16:45

10:00 - 16:45

-

-

-

-

3.

Софтуерни и мултимедийни системи в преподаването

гл. ас. д-р Александър Ганчев

-

-

-

-

10:00 - 16:45

10:00 - 16:45

-

-

4.

Методология и технология за проверка и оценка на знанията

гл. ас. д-р Маруся Смокова

-

-

-

-

-

-

10:00 - 16:45

10:00 - 16:45

    Kонкурси за прием на редовни и задочни докторанти
 На основание Решение №361 от 16 май 2009 г. на Министерския съвет, Писмо №9104-46 от 21 май 2009 г. на Министерство на образованието и науката и Решение №2 на Академичния съвет от 16 декември 2009 г., Заповед № 1166 от 28 декември 2009 г. на Ректора на СА “Д. А. Ценов”- Свищов и съгласно чл. 9(3), т.6 и
чл. 21 (4) от Закона за висшето образование

П Р Е О Б Я В Я В А
конкурсите за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата и платено обучение, за учебната 2009/2010 година в СА “Д. А. Ценов” – Свищов по следните научни специалности:       

Шифър Научни специалности Обучение финансирано от държавата Платено обучение
    редовно задочно задочно
05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)
(Икономика и управление на социалното осигуряване)
(Застраховане)


2

1
-


-

-
1


-

-
-
05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност) 1 - -
05.02.17 Планиране(Териториално планиране) 2 - -
05.02.18 Икономика и управление
(Аграрна икономика)
1 - -
05.02.20 Социално управление 1 1 -
05.02.26 Маркетинг 1 - 1
  Всичко: 9 2 1


За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър”. В периода от 4 януари 2010 г. до 30 януари 2010 г. кандидатите, желаещи да участват в конкурсните изпити за докторанти, подават молба до Ректора на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, към която прилагат:

 • Автобиография.
 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” (с приложението)  или нотариално заверено копие от нея.
 • Ксерокопие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
 • Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 • Списък на публикации в съответната научна област (ако има такива).
 • Документ за платена такса за кандидатстване.

            Кандидатите за докторанти полагат конкурсен изпит по специалността и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски, испански). Програмите, по които ще се проведат конкурсните изпити, се получат от съответните катедри. Изпитите по специалността и избрания чужд език ще се проведат в периода от 1 до 15 април 2010 г. Със заповед на Ректора на СА “Д. А. Ценов”, въз основа на решения на съответните факултетни съвети, класираните кандидати се записват в докторантура в срок до 1 юни 2010 г.
           Документи се подават в офис “Докторантура и научни съвети”,
тел. 0631/66-362.

    
 Изпитите за докторанти, прием 2009/2010 г. за всички специалности ще се проведат както следва: 16 декември 2009 г.(сряда) – по специалността - 8:00 ч., аудитория №4, Ректорат; 18 декември 2009 г. (петък) – по чужд език - 8.00 ч., аудитория №10, Ректорат.
    Нови конкурси
 Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за:
 • професор по 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Застраховане) - един, със срок три месеца от датата на публикуване в Държавен вестник;
 • доцент по 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Социално осигуряване) – един, със срок три месеца от датата на публикуване в Държавен вестник;
 • доцент по 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Застраховане) – един, със срок три месеца от датата на публикуване в Държавен вестник;

Краен срок: 13 февруари 2010 г.

 • асистент по 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси) – трима, със срок един месец от датата на публикуване в Държавен вестник;
 • асистент по 05.02.18 Икономика и управление (Търговия) – един, със срок един месеца от датата на публикуване в Държавен вестник.

Краен срок: 13 декември 2009 г.

Документи - в академията, офис “Докторантура и научни съвети”, тел. 66-362.

    Докторантска научна сесия
 На основание Заповед на Ректора №921/15.10.2008 г. на 11 декември 2009 г. ще се проведе ежегодната ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ.

Във връзка с това, всички желаещи докторанти от СА “Д. А. Ценов” (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка), следва да подадат своята заявка и разработка за участие до 1 ноември 2009 г. в офис “ДНС”.

Участието ще бъде със статии или студии на собствено научно изследване, в областта на дисертацията, в размер до 30 стандартни страници (вж. Изисквания при депозиране на материал).

Представянето на разработките ще бъде чрез презентации в деня на ДОКТОРАНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ – 11 декември 2009 г.

Научната продукция ще се публикува в ГОДИШНИЯ АЛМАНАХ “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ” на СА “Д. А. ЦЕНОВ”, с назначения Редакционен съвет на сесията и Алманаха.

Изисквания при депозиране на материала:

  Обем - до 30 страници
Депозиране на материалите:
 • една разпечатки (на хартиен носител) и в електронен вид (CD);
 • резюме в обем от половин страница;
 • визитка на автора (авторите) с E-mail и GSM.
 • Рецензия от научния ръководител на докторанта, за представения материал;

Технически характеристики
    
 
jaune
Bulgaria_l
untitled_transparent
От 28 август 2009 г. Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, в партньорство с ЕТ „Инфогард – Стефан Недков”, стартира изпълнението на проект по договор BG051PO001.3.3-04/25/28.08.2009 “Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението” към Министерството на образованието, младежта и науката. Целевата група на проекта включва 20 докторанти и млади учени от СА „Д. Ценов”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността му е 18 месеца и е в размер на 181655,06 лв.
Основната цел на проекта е да се подпомогнат докторантите и младите учени на СА „Д. Ценов” при разработването на научни трудове чрез развитие на компетенции за провеждане на самостоятелно емпирично изследване и за прилагане на съвременни аналитични методи за анализ, обработка и интерпретация на резултатите от него.
Специфичните цели на проекта са:
 1. Да се изгради широка база от теоретични познания в областта на съвременния иконометричен и статистически инструментариум.
 2. Да се изградят и развият у докторантите и младите учени компетенции и умения за практическо приложение на съвременния аналитичен инструментариум за решаване на практически и теоретични проблеми и инкорпориране на резултатите в научни трудове.
 3. Да се трансферират добри изследователски практики чрез привличане на доказани учени от Европа.
 4. Да се създадат умения за самостоятелно доразвиване на натрупаните познания в областта на аналитичните методи.
 5. Да се създадат инфраструктурни, методологични и технологични предпоставки за разпространение на натрупаните знания.
 6. Да се разработи и внедри инструментариум за текущо следене на удовлетвореността от проведеното теоретично и практическо обучение в областта на съвременните аналитични методи.

На успешно завършилите курса на обучение ще бъде издадено Удостоверение за повишаване на квалификацията, съгласно последните изменения в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Това съобщение се публикува с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на образованието, младежта и науката.
    семестриални такси
 Напомняме на всички докторанти, че следва да си платят семестриалните такси до края на м. септември 2009 г. Копие от вносната бележка да представят в офис "ДНС".
    Конкурси за прием на редовни и задочни докторанти
 На основание Решение №298 от 12 май 2008 г. на Министерския съвет, Писмо №9104-29 от 14 май 2008 г. на Министерство на образованието и науката, Решение №6 на Академичния съвет от 10 юни 2009 г., Заповед № 394 от 11 юни 2009 г. на Ректора на СА “Д. А. Ценов”- Свищов и съгласно чл. 9(3), т.6 и чл. 21 (4) от Закона за висшето образование
П Р Е О Б Я В Я В А

конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2008/2009 година в СА “Д. А. Ценов” – Свищов по следните научни специалности:

Шифър Научни специалности Обучение финансирано
от държавата
    редовно задочно
05.02.05  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)
2 1
(Здравен мениджмънт) - 1
05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство) 1 -
05.02.18 Икономика и управление (Търговия)  1  -
05.02.26 Социално управление 2 -
  Всичко: 6 2


За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър”. В периода от 17 юни до 30 юли 2009 г. кандидатите, желаещи да участват в конкурсните изпити за докторанти, подават молба до Ректора на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, към която прилагат:

 • Автобиография.
 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” (с приложението)  или нотариално заверено копие от нея.
 • Ксерокопие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
 • Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 • Списък на публикации в съответната научна област (ако има такива).
 • Документ за платена такса за кандидатстване.

            Кандидатите за докторанти полагат конкурсен изпит по специалността и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски, испански). Програмите, по които ще се проведат конкурсните изпити, се получат от съответните катедри. Изпитите по специалността и избрания чужд език ще се проведат в периода от 1 до 15 октомври 2009 г. Със заповед на Ректора на СА “Д. А. Ценов”, въз основа на решения на съответните факултетни съвети, класираните кандидати се записват в докторантура в срок до 15 ноември 2009 г.
            Документи се подават в офис “Докторантура и научни съвети”,
тел. 0631/66-362.

    Семинар "Методика на научните изследвания"
 Семинарът ще се проведе както следва:
- 4 април 2009 (събота) 08:00 ч. - 14:00 ч. - аудитория №2 - Ректорат
- 5 април 2009 (неделя) 14:00 ч. - 20:00 ч. - аудитория №2 - Ректорат
- 11 април 2009 (събота) 14:00 ч. - 20:00 ч. - аудитория №2 - Ректорат
- 12 април 2009 (неделя) 08:00 ч. - 14:00 ч. - аудитория №2 - Ректорат
За посещение на Семинара следва да бъде подадено заявление до Ректора на СА "Д. А. Ценов" в срок до 1 април 2009 г.
    ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ
 На основание Заповед на Ректора №921/15 октомври 2008 г. се организира ежегодна ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – 11 декември 2008 г..
Във връзка с това, всички желаещи докторанти от СА “Д. А. Ценов” (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка), следва да подадат своята заявка и разработка за участие до 15 ноември 2008 г. в офис “ДНС”.
Участието ще бъде със статии или студии на собствено научно изследване, в областта на дисертацията, в размер до 30 стандартни страници (вж. Изисквания при депозиране на материал).
Представянето на разработките ще бъде чрез презентации в деня на ДОКТОРАНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ.
Научната продукция ще се публикува в ГОДИШЕН АЛМАНАХ “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ” на СА “Д. А. ЦЕНОВ”, с назначен Редакционен съвет на сесията и алманаха.Изисквания при депозиране на материала:
 • Обем - до 30 страници

 • Депозиране на материалите:
 • една разпечатки (на хартиен носител) и в електронен вид (CD);
 • резюме в обем от половин страница;
 • визитка на автора (авторите) с E-mail и GSM.

 • Технически характеристики:
 • изпълнение Word 7.0 (минимум);
 • размер на страницата А4,29-31 реда и 60-65 знака в ред;
 • шрифт - Times New Roman 13 pt;
 • полета - стандартни (Top - 1"; Bottom- 1"; Left- 1,25"; Right- 1,25"
  или Top-2.54 см.; Bottom-2.54 см; Left-3.17 см; Right-3.17 см);
 • номерация на страницата - долу вдясно;
 • текст под линия - размер 10 pt;
 • графики и фигури - Power Point.

 • Оформление
 • наименование на статията (студията) - шрифт Times New Roman 14pt, c големи букви
  Bold - центрирано;
 • име на автора (пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име) - шрифт
  Times New Roman 13pt c големи букви Bold - изравнено вдясно;
 • на нов ред - наименованията на катедрата и факултета;
 • адрес, телефони за контакти и E-mail;
 • след два празни реда се помества резюме на български език /Abstract/ в обем до 15 реда,
  като се прилагат общите изисквания към текста и наклонен шрифт /Italic/.
 • на нов ред се излагат ключовите думи на български и английски език на отделни редове
  /Key words/ - дескриптори според основните правила за текста с наклонен шрифт.
 • след един празен ред следва текстът на изложението.
 • таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста;
 • между текста на статията (студията) и таблиците (съответно фигурите, графиките и
  формулите) се оставя един празен интервал. Текстът под тях се центрира и след един
  празен интервал се изписва с размер на шрифта Times New Roman 13 pt. Цифрите и
  текстът вътре в тях се изписват с шрифт Times New Roman 12pt. формулите се създават
  с Equation  Editor или се вграждат като обекти, ако са създадени със специални
  програми.

 • Правилата за цитиране под линия са (съгл. „Нов правописен речник на българския
  език". БАН, 2002): при цитиране от книги -

 • Иванов, П. Макроикономика. София, 2007, с. 15.
 • Иванов, П., Г. Петрунов. Макроикономика. София, 2007, с. 15.
 • Иванов, П., Г. Петрунов и др. Макроикономика. София, 2007, с. 15.
 • Вж. Иванов, П. Макроикономика. София, 2007, с. 15.
 • Иванов, П. Цит. съч., с. 15.
 • Пак там, с. 15.
 • при цитиране от списания -
  • Иванов, П. Относно външния дълг на България. - Икономическа мисъл, бр. 5, 2007,с.15.

      Семинар "Методика на научните изследвания"
   Семинарът по "Методика на научните изследвания" ще се проведе както следва:

  15 март 2008 г. - 08:00-14:00 ч. - 18 зала, Блок 1

  16 март 2008 г. - 08:00-14:00 ч. - 18 зала, Блок 1

  22 март 2008 г. - 08:00-14:00 ч. - 18 зала, Блок 1

  23 март 2008 г. - 08:00-14:00 ч. - 18 зала, Блок 1
      Конкурс за професори
   Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за професори по:

  05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Социално дело)един, със срок три месеца от обнародването в Държавен вестник. Краен срок – 24 ноември 2007 г.;

  05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Банково и бюджетно счетоводство) – един, със срок три месеца от обнародването в Държавен вестник. Краен срок – 17 ноември 2007 г.;


  Документи - в академията, офис “Докторантура и научни съвети”, тел. 66-362.
      КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТИ
   Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за доцент  по 05.02.18 Икономика и управление (Търговия) – един, със срок три месеца от обнародването в Държавен вестник. Краен срок 24 ноември 2007 г.

  Документи - в академията, офис “Докторантура и научни съвети”, тел. 66-362.
      КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТИ
   Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за асистенти по:

  05.02.01 Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика) – един, със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Краен срок 17 септември 2007 г.

  05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Социално осигуряване) – един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”.  Краен срок 24 октомври 2007 г.

  05.02.18 Икономика и управление (Търговия) – двама, със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Краен срок 24 септември 2007 г.


  Документи - в академията, офис “Докторантура и научни съвети”, тел. 66-362.
      Полагаема годишна отпуска.
   Напомняме на всички редовни докторанти, че следва да си подадат молби за отпуски в офис "ДНС".
      Учебно разписание на СМНИ за 19 май (събота).
   Семинарът по Методика на научните изследвания на 19 май 2007 г. (събота) ще се проведе в 73 аудитория от 8.00 ч.
      Уточнение на учебното разписание за СМНИ през м. Май
   Провеждането на Семинар "Методика на научните изследвания" ще продължи на 12 май 2007 г., от 8.00 ч. в аудитория 64.
      Промяна в учебно разписание за СМНИ
   Поради провеждане на предварителните кандидат-студентски изпити, семинарът по Методика на нучните изследвания ще се проведе както следва: на 21 април от 14 ч. в ауд. 62 и на 28 април от 14 ч. в ауд. 62.
      Такси за задочна докторантура.
   Напомняме на всички задочни докторанти, записани за обучение на 1 март 2006 г., че следва да платят семестриална такса за ІІ учебна година, ІІ семестър, в размер на 80 лв. Краен срок за внасяне – 20.03.2007 г. Документът за внесената такса да се представи в офис “Докторантура и научни съвети”.
      Семинар по "Методика на икомономическите учения"
   Уведомяваме всички докторанти, че Семинарът по "Методика на икомономическите учения" ще се проведе както следва:

  21 април 2007 г., 8.00 ч., 64 аудитория

  29 април 2007 г., 8.00 ч., 64 аудитория

  5 май 2007 г. , 8.00 ч. , 64 аудитория

  12 май 2007 г., 8.00 ч., 64 аудитория.
      Декларация за здварно осигуряване
   Всички редовни докторанти следва да попълнят декларация за здравно осигуряване в срок до 13.10.2006 г. и да я предадат в Офис "Студентска политика".
      Срок за внасяне на докторантска семестриална такса
   Семестриалната такса за зимния семестър на учебната 2005/2006 г. е 155 лв. за редовните докторанти и 80 лв. за задочните докторанти. Краен срок за внасяне – 10.10.2006 г. Документът за внесената такса да се представи в офис “Докторантура и научни съвети”.
      рафик за провеждане на изпитите за докторанти и асистенти
   График за провеждане на изпитите за докторанти и асистенти през м. септември, вкл. информация за началния час и мястото на провеждане:


  График
      Съобщение
   Напомняме на всички докторанти, че следва да си подадат молба за отпуска от 01.08.2006 г. до 31.08.2006 г.
      Удостоверенията за успешно издържания курс по “Методика на научните изследвания”
   Уведомяваме всички докторанти, че удостоверенията за успешно издържания курс по “Методика на научните изследвания” се раздават в офис “Докторантура и научни съвети”.
      График за провеждане на занятията по семинара "Методика на научните изследвания"
   На 07.04.2006 г. започва провеждането на занятия по семинара "Методика на научните изследвания" за всички докторанти на СА.
  График
  за провеждане на занятията по семинара "Методика на научните изследвания"
  7 и 8 април 2006 г. (петък и събота) 8:30 - 13ч. ауд 25
  14 април 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25
  15 април 2006 г. (събота) 8:30 - 13ч. ауд 64
  21 април 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25
  5 май 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25
  12 май 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25
  13 май 2006 г. (събота) 8:30 - 13ч. ауд 64
  19 май 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25
      акса за зимния семестър на учебната 2005/2006 г.
   Семестриалната такса за зимния семестър на учебната 2005/2006 г. е 150 лв. за редовните докторанти и 75 лв. за задочните докторанти. Краен срок за внасяне – 10.10.2005 г. Документът за внесената такса да се представи в офис “Докторантура и научни съвети”.
      Удостоверения
   Уведомяваме всички докторанти, че удостоверенията за успешно издържания семинар по "Методика на научните изследвания" и курса "Съвременни информационни технологии" се получават в офис "Докторантура и научни съвети".
      Австрийски стипендии
   Информация за датите на представяне на отпусканите от Федералното министерство за образование, наука и култура на Република Австрия стипендии за учебната 2005/2006 година. Това са стипендии за специализация в Австрия на редовни български докторанти на възраст до 35 г. Само за миналата година са отпуснати австрийски стипендии на 21 докторанти за общо 114 месеца.

  Austrian Science and Research Liaison Office Sofia (ASO Sofia) представя:

  АВСТРИЙСКИ СТИПЕНДИИ

  Заповядайте на презентациите!

  София
  13.12.2004, 11 ч., Големия салон на БАН, ул. 15 ноември №1

  Пловдив
  15.12.2004, 17 ч., Заседателна зала на Пловдивския университет, Ректорат, ул. Цар Асен № 24, ет.1

  за млади редовни докторанти, доктори на науките от всички научни области и университетски преподаватели по немски език до 35 години.

  Консултации:
  Австрийска библиотека, Ректората на СУ "Св.Климент Охридски", северно крило, партер, бул. Цар Освободител 15,
  точно в 10 часа на 22.12.2004, 12.01.2005, 26.01., 9.02. и 16.02.2005
  Подаване на документите: 23.02. и 1.03.2005

  Информацията е публикувана и в Интернет на адрес:
  www.aso-sofia.zsi.at/stipbg.html
  Вашете въпроси задавайте на адрес: stipbg@zsi.at
      Обявени конкурси
   Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов обявява конкурси за:

  - професор по 05.02.01 Политическа икономия (микроикономика и макроикономика), със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (Д.В. бр. 39 от 10 май 2005 г.);

  - доцент по 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси), със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (Д.В. бр. 32 от 12 април 2005 г.);

  - доценти: по 05.02.01 Политическа икономия (микроикономика и макроикономика) - един, със срок 3 месеца; по 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане) – един, със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (Д.В. бр.39 от 10 май 2005 г.);

  - асистенти: по 05.02.01 Политическа икономия (микроиконо-мика и макроикономика) – един, със срок 2 месеца, и по Основи на правото – един, със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (Д.В. бр. 39 от 10 май 2005 г.).

  Документи - в академията, тел. 66-362.
      Специализиран научен съвет по информатика и математическо моделиране
   С решение на Президиума на ВАК от 05.05.2004 г., протокол № 9, от м. октомври 2004 г. функционира Специализиран научен съвет по информатика и математическо моделиране. Съветът може да дава научни степени и научни звания по следните специалности:
  Шифър - Научна специалност
  01.01.09 - Изчислителна математика
  01.01.10 -Теория на вероятностите и математическа статистика
  01.01.11 - Изследване на операциите
  01.01.12 – Информатика
  01.01.13 - Математическо моделиране и приложение на математиката
  01.02.02 - Приложна механика
  01.01.02 - Алгебра и теория на числата
  01.03.01 - Теоретична и математическа физика
  01.02.01 - Теоретична механика
  01.02.05 - Механика на флуидите
  01.01.05 - Диференциални уравнения
  01.01.04 - Математически анализ
  01.01.01 - Математическа логика
  Седалище на СНС по информатика и математическо моделиране е Института по математика и информатика. За връзка: 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.8, ет.3, каб. 330, тел. 73-98-08, 979-3819, e-mail: snsimm@math.bas.bg, Петър Бърнев – тел. 979-3808, факс: 739-808; Георги Глухчев – тел. 979-3941; Красимир Атанасов – тел. 979-3602

  Информацията е предоставена на Ректора на СА с любезното съдействие на Проф. Петър Бърнев в писмо с изх. №. 197 от 25.10.2004 г. на ВАК към МС.
      Такси за обучение на докторантите
   Семестриалната такса за зимния семестър на учебната 2004/2005 г. е 145 лв. за редовните докторанти и 70 лв. за задочните докторанти. Краен срок за внасяне – 10.10.2004 г. Документът за внесената такса да се представи в офис “Докторантура и научни съвети”.
      ІІ и ІІІ модул по английски език.
   Уведомяваме всички докторанти, че от 16 юни 2004 г. започва ІІ и ІІІ модул по английски език. Желаещите следва да се запишат в канцеларията на офис "Факултативно обучение".
      Удостоверения по “Методика на научните изследвания”.
   Уведомяваме всички докторанти, че удостоверенията за успешно издържания курс по “Методика на научните изследвания” се раздават в офис “Докторантура и научни съвети”.
      Семинар "Методика на научните изследвания"
   Уведомяваме всички докторанти, че лекцията и зачота по "Методика на научните изследвания" се отлагат за 30 април 2004 г. (петък). За информация - катедра "ОТИ", тел. 256.
      Семинар по “Методика на научните изследвания”
   Съобщаваме на всички докторанти, че семинарът по “Методика на научните изследвания” ще започне на 12 март 2004 г. от 8:00 ч. в аудитория 62. За справки: офис “ДНС”, тел. 66-362.
      Конкурс за асистент по счетоводство и преподавател по английски език.
   Напомняме на заинтересованите, че срокът за прием на документи за обявените конкурси за един редовен асистент по 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство) и един редовен преподавател по английски език изтича на 10 март 2004 г.
      Дати на докторантските конкурсни изпити.
   Съобщаваме на всички допуснати до участие в обявения конкурс за докторанти, че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 29 март 2004 г. (понеделник), от 8,00 ч., в ауд. “Акад. Иван Стефанов” (ауд. № 10) при СА “Д. А. Ценов”-Свищов, а по чужд език – на 31 март 2004 г. (сряда), от 8,00 ч., в ауд.”Акад. Ив. Стефанов”.
  При явяване на изпита носете личната си карта.
      Удължаване срока на обучение
   Публикуваме правилата за удължаване срока на обучение в образователната и научна степен “доктор”:
  1. Становище нa катедрата относно причините за неизпълнение на индивидуалния план на докторанта по позиции и срокове (поради следните обективни причини: отпуск по болест повече от 60 дни; отпуск по майчинство; платен отпуск за гледане на малко дете до 2 годишна възраст; командировка в чужбина за работа по дисертационен труд (до 6 месеца).
  2. Решение на Факултетния съвет, по докладна записка на ръководителя на съответната катедра, за удължаване срока на обучение на докторанта до 6 месеца, по обективни причини, съгласно т.1.
  3. Заповед на Ректора за удължаване срока на обучение, съгласно изброените в решението на Факултетния съвет обективни причини.
  4. По едни и същи обективни причини докторантът не може едновременно да прекъсва и удължава срока на курса на обучение.

  Начало