ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

Дата на публикуване: 13 Октомври 2017 г.
Конкурс за академична длъжност "асистент"

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с решения на АС № 1/ 3.10.2017 г., обявява конкурс за академичната длъжност „асистент”по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)” - един, за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело”.

Документи се подават в отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362. Краен срок - 13 декември 2017 г.


Към главната страница на Отдел "Докторантура и академично развитие"