Следдипломно обучение

ЗА НАС
Следдипломното обучение е регламентирано в съответствие със Закона за висше образование (посл. изм. ДВ. бр. 60 от 7 Август 2012 г.) и Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (посл. изм. ДВ бр. 33 от 26 април 2011 г.).

Следдипломно обучение

Такси - в зависимост от конкретния вид специализация
Продължителностот 6 месеца до 1 календарна година
Издавани документи
Успешно приключилите обучението получават в съответствие със ЗВО (ДВ бр. 99/16.12.2011 г. и ПМС №215/12.08.2004 г.( посл.изм.. ДВ БР.33 от 26.04.2011 г.)
Свидетелство за професионална квалификация.

 

Следдипломно обучение

Контакти
Център за следдипломно и факултативно обучение
Сектор „Следдипломно обучение”
5250 Свищов,
ул. „Цар Борис I”  №1, ет. 2
п.к. 145
E-mail: cce@uni-svishtov.bg
Тел.: 0882552508
Тел.: 0882552521