Факултативно обучение

Сектор „Факултативно обучение” е звено за учебно-административно обслужване на обучаемите в съответствие със Закона за висшето образование (посл. изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012 г.); Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (посл. изм. ДВ бр. 33 от 26 април 2011 г.); Постановление на МС №162 от 17 април 1997 г. За приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” ( ДВ, бр.34 от 25 април 1997 г.).

Факултативно обучение

Такси за обучение
за учебната 2017/2018 год.

Вид обучение
Сем.такса
за студенти
Сем.такса
за дипломирани бакалаври и магистри
Редовно обучение
Икономическа педагогика
175 лв.
215 лв.
Задочно обучение
Икономическа педагогика
165 лв.
205 лв.
Дистанционно обучение
Икономическа педагогика
215 лв.
255 лв.
Редовно обучение
Останалите професионални направления
155 лв.
205 лв.
Задочно обучение
Останалите професионални направления
145 лв.
195 лв.
Дистанционно обучение
Останалите професионални направления
195 лв.
245 лв.

Продължителностчетири семестъра (две учебни години). В определени специализации съществува възможност и за съкратен срок на обучение.

Издавани документи
Успешно приключилите обучението получават в съответствие със ЗВО (ДВ бр. 99/16.12.2011 г. и ПМС №215/12.08.2004 г.( посл.изм.. ДВ БР.33 от 26.04.2011 г.) Свидетелство за професионална квалификация.

 

Факултативно обучение

 КОНТАКТИ

Център за следдипломно и факултативно обучение,
Сектор “Факултативно обучение”
5250 Свищов, ул. “Цар Борис  I” № 1, ет. 2
E-mail: cfe@uni-svishtov.bg
Тел.: 0882552520
Тел.: 0882552521