ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО/ЦСФО И ЦПО
Доц.  д-р  Христо Георгиев Сирашки
Директен тел:
0882552521

СЕКТОР "ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ"
СЕКРЕТАР/ЦСФО
София Дочева Цолова
Директен тел:
0882552520

   

Центърът за следдипломно и факултативно обучение (ЦСФО) е обслужващо звено към Стопанска академия „Д. А. Ценов”, което планира, организира и контролира обучението на специализанти във всички форми (редовна, задочна, дистанционна, индивидуална, групова, самостоятелна и др.) за повишаване квалификацията на специалисти, придобиване на професионална квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация.

Приоритетните задачи на ЦСФО са свързани с удовлетворяване потребностите на личността от знания, придобивани чрез непрекъснато обучение; проучване на пазара на образователни услуги в страната за асинхронно и/или синхронно обучение; създаване на технологични и организационни предпоставки за леснодостъпно продължаващо обучение; квалификационно сертифициране, обучение на място по заявка на възложител в съчетани форми, он-лайн курсове, семинари и кръгли маси; разработване на нови/адаптирани методики, IT-базирани образователни технологии, учебни и обучаващи програми; гъвкаво и проактивно оценяване и задоволяване на пазарните потребности от обучение в публичния и бизнес сектора; участие в национални и международни проекти.

В структурата на ЦСФО са обособени два сектора: