Център за професионално обучение


ДИРЕКТОР
Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
0882552521
СЕКРЕТАР
 Татяна Кирилова Друмева
0882552507

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия "Д. А. Ценов" (ЦПО) е създаден по Решение № 3 на АС от 9 февруари 2005 г. и на основание чл. 22, ал. 6 от ЗПОО. Дейността на Центъра е в съответствие с Лисабонската стратегия и концепцията за учене през целия живот, Стратегията за икономическо и социално обновление на Европа, Националната стратегия за продължаващо професионално обучение, Европейската стратегия по заетостта, Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, Европейската езикова рамка, Европейската референтна рамка за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение (EQAVET), EUROPASS, Държавните образователни стандарти и Правилника за устройството и дейността на ЦПО към Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов.

Лицензия за професионално обучение
С Протокол № 5 на УС на НАПОО от 15 юни 2005 г. Центърът е лицензиран за извършване и удостоверяване на начално професионално обучение (придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия) и за продължаващо професионално обучение (актуализиране, разширяване или надграждане на придобитата квалификация по професия или по част от професия) по 31 професии и 39 специалности (ЛИЦЕНЗИЯ 200512256). В съответствие с измененията в Списъка на професиите, Лицензията е актуализирана с Удостоверение №236/25.09.2008 г.; №721/22.04.2009 г., № 719/22.07.2010 г.; № 744/21.11.2011 г. и Заповед № ИЦПО-58/13.07.2016 г.
Като член на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение, Центърът за професионално обучение към Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов притежава Удостоверение № 036 от 12.05.2011 г.

Доставчик на обучение срещу ваучери

От 15.12.2016 година в съответствие с чл. 7, ал. 2 на ПМС 280 от 15.10.2016 г., Центърът предлага на заети и безработни лица обучения по професионална квалификация и/или ключови компетентности по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетна ос 1 на ОП „РЧР” за програмния период 2014-2020 година.

Процедури по валидиране
В съответствие с чл. 40 от ЗПОО и Наредба № 2 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, Центърът осъществява процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности по лицензирани от НАПОО професии (част от професии), получени чрез неформално обучение или информално учене.

Присъждане на квалификационни кредити

В съответствие с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН за прилагане на Държавните образователни стандарти за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в Центъра се извършват обучения за придобиване на административни, организационни и комуникационни компетентности с присъждане на квалификационни кредити от Висшето училище.

Учебна база

Учебният процес в ЦПО се осъществява в лицензирани от НАПОО и АЗ бази за обучение:
А. Собствена база:

 • Лицензирана база 1 – Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, ул. „Ем. Чакъров“ № 2
 • Лицензирана база 2 (Учебна база „Север”) – гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ 11-Б
 • Лицензирана база 3 (Учебна база „Бъров“) – гр. Свищов, ул. Цар Борис I, № 1, Център за професионално обучение
 • Лицензирана база 4 (Учебен корпус „Юг”) – гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий” 105
 • Лицензирана база 5 (Дом на научния работник) - гр. Свищов, ул. „Димитър Шишманов” № 12
 • Лицензирана база 6 (Учебна база Орешак), с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч
 • Лицензирана база 7 (Учебна база Кранево), с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич

Б. Наета база:

 • Лицензирана база № 8, Дневен център за деца с увреждания, гр. Свищов, ул. Княз Борис I № 36 (първа база) и гр. Свищов, ул. 33-ти Свищовски полк” № 67 (втора база)
 • Лицензирана база № 9, Дом за стари хора „Мария Луиза”, гр. Свищов, местността „Паметниците”
 • Лицензирана база № 10, СУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Бургас, ж.к. Славейков (до бл. 44)

За контакти:

Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Център за професионално обучение
5250 Свищов, ул. „Цар Борис I”, № 1, Учебна база „Проф. Бъров”
cpo@uni-svishtov.bg
Тел. 0882552507
Тел. 0882552521

Локален офис „Дистанционно и продължаващо обучение”
1504 София, ул. „Младен Павлов” № 1, ет. 5, офис 22
v.ivanov@uni-svishtov.bg; k.petrova@uni-svishtov.bg
Тел.: 0884970654
Тел.: 0885233624

Локален офис „Дистанционно и продължаващо обучение”
8010 Бургас, ж.к. „Славейков” (до бл. 44), СУ „Епископ Константин Преславски”
r.iliev@uni-svishtov.bg
Тел.: 0889597554

Такси – в зависимост от конкретния вид обучението.
Продължителноств зависимост от конкретния вид и форма на обучението.
Издавани документи

Центърът за професионално обучение издава документи с национална и европейска валидност. Те удостоверяват придобитите професионални знания и умения по лицензирани професии, част от професии (вкл. валидиране), квалификационни курсове или ключови компетентности.

При успешно завършване на обучение по професия, част от професия или квалификационен курс (в т.ч. при валидиране или обучение срещу ваучери), курсистът получава:

 • Свидетелство за професионална квалификация/Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – образец на МОН;
 • Удостоверение за професионално обучение/Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия – образец на МОН;
 • Europass приложение към сертификат на български и съответен чужд език – по инициатива на НАПОО, Центъра за развитие на човешките ресурси и Стопанска академия „Д. А. Ценов” (ЦПО).

Придобитите знания по ключови компетентности КК:1, КК:2, КК:3, КК:4, КК:5, КК:6 и КК:7 се удостоверяват със:

 • Сертификат, образец на ЦПО към Стопанска академия „Д. А. Ценов”, одобрен от Агенцията по заетостта.

За придобитите организационни, комуникационни или административни компетентности на учители, директори и други педагогически специалисти се издава:

 • Удостоверение (образец на МОН - Приложение № 14 от Наредба № 12/2016 г.), като в удостоверението Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” гр. Свищов вписва придобитите квалификационни кредити (КК) за конкретното обучение.