АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ

 

ЦЕЛ
Асоциацията се създава с цел насърчаване на ползотворното сътрудничество между Стопанска академия "Д. А. Ценов", нейните възпитаници и други представители на академичния и професионалния свят и на обществото като цяло.

СТРУКТУРА
Членовете на ръководството на Асоциацията се номинират и избират за срок от две години. Органи на Алумни асоциацията са:

Съвет на Асоциацията на възпитаниците
Съветът е висшият орган на Асоциацията. Той заседава на всеки две години и решава всички въпроси, свързани с функционирането и управлението на Асоциацията.

Изпълнителна комисия
Изпълнителната комисия е оперативният орган на Асоциацията. Заседава присъствено или чрез конферентна връзка най-малко три пъти в годината.

Временни комисии, създадени по решение на Изпълнителната комисия
Временните комисии се създават по решение на ИК с цел решаването на конкретни важни проблеми на Асоциацията като например промяна на Правилника, номиниране на кандидати за постове и други подобни.

Пълна информация за целите и задачите, структурата и дейността на Асоциацията можете да получите от нейния Правилник.