Катедра „Търговски бизнес“ организира докторантска сесия под надслов: „Моята докторантска теза“, която се проведе на 7 ноември 2017 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов. Проявата е част от научния календар на катедрата и в нея взеха участие преподаватели и докторанти, обучавани в редовна и задочна форма. Интерес към проявата проявиха студенти от магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност“, редовна и дистанционна форма на обучение.

Научният секретар откри докторантската сесия и изрази очакванията на академичния състав на катедрата под ръководството на доц. д-р Светослав Илийчовски, че „амбицията и упоритостта на младите изследователи, каквито са докторантите, обучавани по докторска програма „Икономика и управление (търговия)“, трябва да прерастват в осъществяване на  актуални теоретико-методологични и емпирични изследвания на търговската теория и практика в съчетание с проява на постоянство и неотстъпчивост в отстояването и доказването на изследователски идеи, тези и виждания“.


Докторантската сесия се превърна в подходяща платформа, в рамките на която обучаващите се към катедра „Търговски бизнес“ докторанти в редовна и задочна форма презентираха своите виждания относно формулирането и интерпретирането на значими части на дисертационния труд, каквито са: обектът и предметът на изследването; критическият анализ на степента на разработеност на избраната тема; теоретико-методологичната рамка на проучвания проблем; подборът на икономически инструменти на емпиричното изследване, анализиране и оценяване; обобщаващото заключение, включващо постигнатите резултати от проведеното проучване и насочващо към по-нататъшни изследвания на търговската наука или практика.

Докторантите изразиха личното си отношение към трудностите по дефинирането на изследователската теза, както и по нейното представяне и доказване в изложението на дисертационната разработка. Младите изследователи представиха изследователската теза като синоним и основно послание на дисертацията. Като главна идея на дисертацията, както откроиха докторантите, тезата трябва постоянно да присъства в дисертационния труд, като в последователност се аргументират нейните отделни елементи или аспекти.


Развилата се дискусия провокира участващите преподаватели и  студенти да поставят свои въпроси, свързани с: какви умения и опит трябва да притежава младият изследовател; какви аргументи се следват при избора на изследователската теза; как се набират емпирични данни за състоянието и изменението на изследваните икономически проблеми, проявяващи се в търговската теория и практика; как се демонстрира информираност пред представители на търговската практика; каква степен на находчивост е необходима и какви изследователски подходи следва да се прилагат.


В края на научния форум организаторите обобщиха, че полезните резултати от проведеното мероприятие намират израз в насочването и фокусирането на докторантското внимание към необходимата прецизност на формулиране, аргументиране и защитаване на изследователската теза на дисертацията, публично защитавана за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития