Untitled document

Стопанска Академия “Д.А.Ценов“
Съюз на икономистите в България

Организират
Научно практическа конференция с международно участие на тема:

Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи
Свищов, 9-10 ноември 2017г.


ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

 1. Доц. д-р Иван Марчевски
  Ректор наСА „Д. А. Ценов”
 2. Проф. д-р Татяна Хубенова – Делисивкова
  Председател на УС на СИБ
 3. Проф. д-р Борислав Борисов
  Председател на ОС на СА „Д. А. Ценов”
 4. Проф. д-р ик- н. Нено Павлов
  Зам.председател на УС на СИБ
 5. Доц. д-р Тодор Кръстевич
  Зам.ректор „НИПД“ на СА“Д.А.Ценов“
 6. Проф. д-р Марияна Божинова
  Зам.ректор „УД“ на СА“Д.А.Ценов“
 7. Проф. д-р Йордан Василев
  Декан на факултет „Финанси“
 8. Проф. д-р Андрей Захариев
  Ръководител Катедра “Финанси и кредит“
 9. Проф. д-р Искра Христова  - Балканска
  Ръководител секция “Международна икономика“ на ИИИ при БАН
 10. Доц. д-р Галина Захариева
  Ръководител Катедра “Международни икономически отношения“
 11.  Доц .д-р Людмил Несторов
  Ръководител Катедра “Обща теория на икономиката“
 12. Доц. д-р Йоана Панагорец
  Университет Валахия-Търговище/Румъния/

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Людмил Несторов
 Гл. д-р Милен Митков
 Ас. д-р Петя Георгиева
 Ст. преп. д-р Петър Тодоров
 Докторант Наталия Алексиева
Студент Антонио Славков

 


 1. 1. Членството на България в ЕС – десет години по-късно: реалности и очаквания
 2. 2. Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието
 3. 3. Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие  
 4. 4. Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж
 1. По-важни срокове:
  01 септември 2017 г. – приемане на заявката за участие на e-mail: confeu10@uni-svishtov.bg
  01 октомври 2017 г. – краен срок за изпращане на доклада на e-mail: confeu10@uni-svishtov.bg
 2. Такса за правоучастие/само за външни участници/: 50 лв. за сборник с доклади, материали за конференцията и за коктейл.
  Банкова сметка за превеждане на таксата:
        Общинска банка АД - финансов център Свищов
        BIC: SOMBBGSF
        IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00 – BGN
        Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на СА и СИБ
 3. Изисквания  за оформяне на докладите:
  Максимален обем на доклада: до 6 страници, включително таблици и
  графики.
  Формат на страниците: Paper size А4; Margins: Top – 6 cm , Botton – 4
  cm, Left – 4 cm, Right – 4,50 cm. Номерация на страниците – не се
  изисква.
  Шрифт на основен текст: Times New Roman 11 pt, разстояние между
  редовете: Single
  Заглавие: Главни букви, Bold, центрирано, 14 pt
  Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: след
  един празен ред под заглавието, шрифт Bold, центрирани, 11 pt
  Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора,
  шрифт Italic, центрирано, 11 pt
  Основен текст: след един празен ред под местоработата – Justified, 11
  pt, разстояние между редовете: Single, First line – 1,25 cm
  Таблици: вмъкнати на съответното място в текста. Над таблицата номер
  и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
  Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под
  фигурата – номер и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
  Цитирана литература: под линия, по стандарт с номера от 1 до n, 10 pt,
  First line – 1,25 cm. Спазват се изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
  Наименование на файла на доклада: в съответствие с номера на
  тематичното направление, името и фамилията на автора, например:
  1_doklad_Mira_Popova

Представените на Конференцията доклади ще бъдат реферирани и публикувани на хартиен носител в сборник с редколегия и предоставени на участниците при регистрацията

Регистрация на участниците: 09 ноември 2017 г. от 9:00 ч. в Ректората на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Официално откриване на Конференцията: 10 ч. на 09 ноември 2017 г. в Зала «Булстрад» на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Официални работни езици: български, руски, английски
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците в деня на регистрацията им.
Настаняване на участниците:  след 12 ч. на 08.11.2017 г. и  на  09.11.2017 г. хотел на Учебен корпус «ЮГ»
Резервация за нощувки: Хотел "Корпус Юг", ул. "Патриарх Евтимий" 105, гр. Свищов, рецепция - тел. 0882 552510

 

АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

5250 Свищов
Ул. „Емануил Чакъров“ № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Сашка Георгиева- инспектор
Катедра "Застраховане и социално дело”
Телефон: 0631/66-252  Е-mail: confeu10@uni-svishtov.bg

 

Покана Заявка за участие Макет за доклад

„Депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна Северна България и алтернативния туризъм като фактор за нейното ограничаване“

Уважаеми колеги,
Най-учтиво Ви каним да присъствате на кръгла маса: „Депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна Северна България и алтернативния туризъм като фактор за нейното ограничаване“, на която ще бъдат представени резултати от изпълнението на научноизследователски проект № 10-2017 г., финансиран в рамките на Института за научни изследвания.

Събитието ще се състои на 30.10.2017 г. от 14:00 ч. в Заседателна зала – Ректорат.

 


„Проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България“

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в кръгла маса на тема: „Проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България“, която ще се проведе на 26 октомври 2017г. от 14:00ч. в Заседателна зала – Ректорат.

 
Untitled document

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“

П О К А Н А
за
Научен семинар на тема
„Съвременни аспекти на процесуалния данъчен контрол“

Свищов, 21 октомври 2017 г.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Проф. д-р Георги Иванов - председател
Доц. д-р Пепа Стойкова – зам. председател
Проф. д-р Емилиян Тананеев
Проф. д-р Красимир Йорданов
Доц. д-р Антон Маринов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Доц. д-р Пепа Стойкова - председател
Проф. д-р Емилиян Тананеев – зам. председател
Ас. Жельо Желев
Докторант Гергана Николова
Докторант Бойков Николов
Гергана Бауренска

Янислава Александрова – организационен секретар

 • Участието в научната сесия се потвърждава по електронен път чрез изпращане на заявка на e-mail: p.stoykova@uni-svishtov.bg
 • В рамките на научната сесия се предвижда изнасяне на пленарни доклади и дискусия по обявения тематичен обхват
 • При заявено участие, докладите ще бъдат публикувани в сборник, записан на електронен носител (диск) и всеки участник ще получи по един брой компакт диск.
 • Информация за научната сесия и за техническото оформление на докладите може да намерите на интернет страницата на Стопанска академия, раздел „Конференции / Организирани от СА“.
 • Програмата на научната сесия и съпътстващите материали ще се предоставят при регистрация на участниците.
 • На участниците се предоставя възможност за настаняване в хотелската база на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов на преференциална цена.
 • Такса за правоучастие: 30 лева. Студентите, които желаят да участват са освободени от такса за правоучастие.

Банкова сметка за превеждане на таксите на участниците:
Общинска банка АД – финансов център, Свищов,
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00 – BGN
Титуляр: СА „Д. А. Ценов“ - Свищов
Основание: Такса за участие на (имена на участника) в научен семинар по Проект №18 на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“

 • до 09 октомври 2017 г. – изпращане на заявка за участие и резюме на доклад на e-mail
 • до 17 октомври 2017 г. – изпращане на доклада на e-mail: p.stoykova@uni-svishtov.bg
 • регистрация на участниците – 21 октомври 2017 г. от 8:30 часа
 • откриване на научната сесия – 09:00 ч. на 21 октомври 2017 г. в аудитория №10, Ректорат, етаж 3

Максимален обем на доклада – до 5 страници, включително графики и таблици;

 • Формат на страниците – формат А4; шрифт: Times New Roman, 14 pt;  полета: горе – 2.5 см, долу – 2.5 см, ляво – 2.5 см, дясно – 2.5 см; Междуредие – 1.5 Lines;
 • Заглавие – Главни букви, центрирано, Bold. 15 pt;
 • Академична длъжност, научна степен и имена на автора/авторите – центрирани, шрифт Bold, 14 pt;
 • Месторабота – шрифт Italic, центрирано, 14 pt;
 • Основен текст – Justified, 14 pt, междуредие – Single, First Line – 1.25 см;
 • Фигури и таблици – вмъкнати на съответното място в текста, над фигурите и таблиците – номер и наименование;
 • Цитирана литература – спазват се изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style
 • Наименование на файла на доклада: име и фамилия на автора/авторите на латиница, например: Ivan_Petrov.doc
 • Последователност при оформянето на доклада:
  - Резюме – до 250 думи на български език и на английски език, шрифт: Times New Roman, 12 pt.; Italic;
  - Ключови думи – до пет думи на български език и на английски език, шрифт: Times New Roman, 12 pt., Italic, Bold;
  - Изложение;
  - Библиография.

АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“
ул. „Ем. Чакъров” 2, 5250 Свищов
е-mail:
p.stoykova@uni-svishtov.bg, тел. 0631/66306;
zh.zhelev@uni-svishtov.bg, тел. 0631/66282

Лица за контакт:
доц. д-р Пепа Стойкова
ас. Жельо Желев

Макет за доклад

Untitled document

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“

П О К А Н А

Юбилейна научна сесия,
посветена на 25 години от създаването на
специалност „Стопански и финансов контрол“
Професионалната компетентност –
гарант за обществено доверие към контрола
20 – 21 октомври 2017 г.
11:00 часа

гр. Свищов

Организационен комитет
Проф. д-р Георги Иванов
Доц. д-р Росица Колева
Доц. д-р Пепа Стойкова
Доц. д-р Силвия Костова
Доц. д-р Крум Крумов
Гл. ас. д-р Момчил Антов
Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

Технически секретар – г-жа Янислава Александрова

 


1. Рамки за професионална компетентност
2. Професионална компетентност и ефективност на контрола
3. Сътрудничество между контролните институции и висшите училища за повишаване на професионалната компетентност

 

 • Участието в научната сесия се потвърждава по електронен път чрез изпращане на заявка на адрес: https://goo.gl/WBQFBK.
 • В рамките на научната сесия се предвижда изнасяне на пленарни доклади и дискусия по обявените тематични направления.
 • При заявено участие с доклад, изпратените материали ще бъдат публикувани в сборник след рецензиране.
 • Информация за научната сесия и за техническото оформление на докладите може да намерите на интернет страницата на Стопанска академия, раздел „Конференции / Организирани от СА“.
 • Програмата на научната сесия и съпътстващите материали ще се предоставят при регистрация на участниците.
 • На участниците се предоставя възможност за настаняване в хотелската база на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов на преференциална цена.
 • до 04 септември 2017 г. – изпращане на електронна заявка за участие в научната сесия
 • до 20 септември 2017 г. – изпращане на доклада на e-mail: control@uni-svishtov.bg
 • регистрация на участниците – 20 октомври 2017 г. от 10:00 часа
 • откриване на научната сесия – 11:00 ч. на 20 октомври 2017 г. в Конферентна зала, Корпус „Юг“

Заглавие – центрирано, с главни букви; под него центрирано – академична длъжност, научна степен с наклонен шрифт, собствено име, фамилия; организация, текст;

Технически параметри:
Текстов редактор MS Word 97-2003 минимум;
Format – Letter; Разстояние между редовете - Single;
Шрифт – Times New Roman, font size – 11 pt;
Page Setup – Margins: Top – 2.2”; Bottom – 1.3”;  Left – 1.7”; Right – 1.7”
(или Top – 5.59 cm.; Bottom – 3.3 cm;  Left – 4.32 cm; Right – 4.32 cm);
Текст под линия - Times New Roman, font size – 9 pt;
Табулация: 0,5” (или 1.27 cm);
Обем до 6 страници, вкл. графики (MS Power Point или MS Excel), таблици, библиография;
Име на файла: № на тематичното направление_Име_Фамилия на автора, напр. 1_Ivan_Ivanov.doc

 

АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“
ул. „Ем. Чакъров” 2, 5250 Свищов
е-mail: control@uni-svishtov.bg, тел. 0631/66266; 0889718074
Лице за контакти: г-жа Янислава Александрова

 
„Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“
гр. Свищов, 20.10.2017 г.

Untitled document

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим за участие в научно-практическа конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“ (80 години преподаване на статистика в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов). Конференцията ще се проведе на 20 октомври 2017 г. в гр. Свищов.  

Програмен комитет

Доц. д-р Иван Марчевски
Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Георги Иванов
Зам.-ректор „Акредитация и управление на качеството” на СА „Д. А. Ценов”
Доц. д-р Тодор Кръстевич
Зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност” на СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Поля Ангелова
Ръководител катедра „Математика и статистика” в СА „Д. А. Ценов”
Сергей Цветарски
Председател на Национален статистически институт
Д-р Богдан Богданов
Заместник-председател на Национален статистически институт
Диана Атанасова
Министерство на земеделието и храните - Агростатистика
Проф. д-р Валентин Гоев
Зам.-ректор „Научноизследователска дейност” в УНСС, София
Проф. д-р Веселин Хаджиев
Зам.-ректор „Научноизследователска дейност” в Икономически университет, Варна
Проф. д-р Веселка Павлова
Ръководител катедра „Статистика и иконометрия” в УНСС, София

 

Организационен комитет

Доц. д-р Пламен Петков
Доц. д-р Красимира Славева
Доц. д-р Любомир Иванов
Доц. д-р Стела Касабова
Гл. ас. д-р Маргарита Шопова
Ас. д-р Тихомир Върбанов
Докт. Евгени Овчинников
Докт. Галя Статева

 

1. Методологични и организационни аспекти на статистиката като наука и практика
2. Приложни аспекти на статистиката в икономиката и управлението
Официални работни езици: български, английски, руски

Указания за авторите:

Докладите трябва да бъдат изготвени чрез използване на приложения макет в MS Word формат (изпълнение MS Word 97-2003 минимум).
Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичните направления на конференцията. Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.
Обемът на доклада е ограничен до 8 издателски страници.

Технически характеристики в издателски страници:

 • Формат A4.
 • Разстояние между редовете – Single.
 • Шрифт – Times New Roman 11 pt.
 • Полета: Top – 6 cm (2,36”); Bottom – 4 cm (1,58”);  Left – 4 cm (1,58”); Right – 4,5 cm (1,77”).
 • Текст под линия – размер Times New Roman 9 pt, Single.
 • Табулация - 1,25 см (0,49”).
 • Формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста.
 • Между текста на доклада и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен ред.
 • Формулите се създават с Equation Editor.
 • За създаването на графики и фигури да се използва MS Excel или друг софтуерен продукт като текстът, описващ заглавието, се центрира под тях и се изписва Фиг. и нейният пореден номер.
 • Заглавието на таблиците се центрира като над него вдясно се изписва Таблица и нейният пореден номер.
 • Цитирана литература - спазват се изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
 • Наименование на файла – номер на тематичното направление, име и фамилия на автора, например: 1_Ivan_Petrov.doc.

1. Срок за изпращане на заявка за участие – 15 юли 2017 г.
        e-mail: department.ms@uni-svishtov.bg
2. Срок за представяне на докладите – 15 септември  2017 г.
        e-mail: department.ms@uni-svishtov.bgg
3. Срок за заплащане на такса за правоучастие – 15 септември  2017 г.
        e-mail: department.ms@uni-svishtov.bg
4. Такса за правоучастие: 30 лв. за сборник с доклади, материали за конференцията, за кафе-паузи и за коктейл.

Банкова сметка за превеждане на таксата:
      Общинска банка АД - финансов център Свищов
      BIC: SOMBBGSF
      IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00 – BGN
      Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра „Математика и статистика”

5. Регистрация на участниците – от 09:00 до 10:00 часа на 20 октомври 2017 г., Ректорат.
Официално откриване на конференцията – 10:00 часа на 20 октомври 2017 г. в аудитория № 10 „Академик Иван Стефанов”.
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците при регистрацията.
Настаняване на участниците – хотел на учебен „Корпус Юг”
(телефони за връзка – 0882552517)

СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Математика и статистика”
ул. „Емануил Чакъров” № 2
5250 гр. Свищов

Лице за контакти:
 гл. ас. д-р Маргарита Шопова
Тел.: (0631) 66 311
email: department.ms@uni-svishtov.bg

Предварителна програма

9:00 – 10:00 ч. 
Регистрация на участниците в конференцията

10:00 – 11:00 ч.
Тържествено откриване на конференцията, поднасяне на приветствия и адреси

11:00 – 12:00 ч.
Научно-практическа конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“ (Пленарни доклади)
12:00 ч. 
Обща снимка на участниците в конференцията пред Ректората на СА „Д. А. Ценов”

12:00 – 13:00 ч.
Обедна почивка

13:00 – 13:30 ч.
Откриване на експозиция по повод 80 години преподаване на статистика в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (Академична библиотека „Акад. Никола Михов“)

13:30 – 15:30 ч.
Заседания по секции

15:30 – 16:00 ч.
Кафе пауза

16:00 – 18:00 ч.  
Заседания по секции

18.00
Закриване на конференцията

19:30 ч. 
Коктейл за гостите и участниците в конференцията

 

Покана Заявка за участие Макет за доклад

Invitation Application FormUntitled document

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов
Асоциация на Застрахователните Брокери в България 

ПОКАНА
За участие в национална кръгла маса на тема:
Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда

Свищов, 14 – 15 октомври 2017 г.


ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Иван Марчевски
Ректор на СА „Д. А. Ценов“
Костадин Пеев
Председател на УС на АЗББ
проф. д-р ик. н. Нено Павлов
Председател на УС на Фондация «Проф. д-р Велислав Гаврийски»
Светла Несторова
Председател на УС на АБЗ
д-р Никола Абаджиев
Председател на УС на БАДДПО
Недялко Чандъров
Главен изпълнителен директор и председател на УС на ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп“
доц. д-р Румен Ерусалимов
Ръководител катедра „Застраховане и социално дело“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Пламен Йорданов
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Венцислав Василев
гл. ас. д-р Анелия Панева
гл. ас. д-р Милен Митков
гл. ас. д-р Таня Илиева
гл. ас. д-р Маргарита Николова
ас. д-р Валентина Нинова
докт. Василена Стоева
докт. Йордан Йорданов
докт. Нора Иванова

 

 


 1. 1. Пазарни и извънпазарни предизвикателства пред устойчивото развитие на застраховането в България
 1. 2. Пазарни и извънпазарни предизвикателства пред устойчивото развитие на осигурителния сектор в България
 1. По-важни срокове:

15 септември 2017 г. – приемане на заявката за участие на e-mail: zsd2017@uni-svishtov.bg
01 октомври 2017 г. – краен срок за изпращане на доклада на e-mail: zsd2017@uni-svishtov.bg

 1. Изисквания  за оформяне на докладите:

Максимален обем на доклада: до 8 страници, включително таблици и
графики.
Формат на страниците: Paper size А4; Margins: Top – 6 cm , Botton – 4
cm, Left – 4 cm, Right – 4,50 cm. Номерация на страниците – не се
изисква.
Шрифт на основен текст: Times New Roman 11 pt, разстояние между
редовете: Single
Заглавие: Главни букви, Bold, центрирано, 14 pt
Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: след
един празен ред под заглавието, шрифт Bold, центрирани, 11 pt
Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора,
шрифт Italic, центрирано, 11 pt
Основен текст: след един празен ред под местоработата – Justified, 11
pt, разстояние между редовете: Single, First line – 1,25 cm
Таблици: вмъкнати на съответното място в текста. Над таблицата номер
и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под
фигурата – номер и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Цитирана литература: под линия, по стандарт с номера от 1 до n, 10 pt,
First line – 1,25 cm
Наименование на файла на доклада: в съответствие с номера на
тематичното направление, името и фамилията на автора, например:
1_doklad_Mira_Popova

 1. Представените на кръглата маса доклади ще бъдат  публикувани на хартиен носител в сборник и изпратени на участниците след отпечатването

Регистрация на участниците: 14 октомври 2017 г. от 9 ч. във Фоайе на  Зала «Булстрад»  на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Официално откриване на кръглата маса: 10 ч. на 14 октомври 2017 г. в Зала «Булстрад» на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Официални работни езици: български, руски, английски
Програмата на кръглата маса и съпътстващите материали се предоставят на участниците в деня на регистрацията им.
Настаняване на участниците:  след 12 ч. на 13.10.2017 г. и  на  14.10.2017г. хотел на Учебен корпус «ЮГ»

Резервация за нощувки: Хотел "Корпус Юг", ул. "Патриарх Евтимий" 105, гр. Свищов, рецепция - тел. 0882 552510

 

АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

5250 Свищов
Ул. „Емануил Чакъров“ № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Катедра „Застраховане и социално дело“
Гл. ас. д-р Милен Митков- научен секретар  
Катедра "Застраховане и социално дело”
Телефон: 0631/66 269;  0887 627 022
Е-mail: m.mitkov@uni-svishtov.bg

1000 София
Ул. «Аксаков» №16 ет. 3
Асоциация на застрахователните брокери в България
Камелия Мишева- Технически секретар
Асоциация на застрахователните брокери в България
Телефон: 02/8467254; 0886 275 736
Е-mail: azbb@techno-link.com

 

Покана Заявка за участие Макет за доклад
Научна дискусия на тема „Мениджмънтът – реалност и бъдеще“

Untitled document

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научна дискусия  на тема: „Мениджмънтът – реалност и бъдеще“, която ще се проведе на 13 и 14 октомври 2017 г.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
доц. д-р Иван Марчевски
Ректор на СА „Д. А. Ценов“
проф. д-р Марияна Божинова
Зам.-ректорУчебна дейност“ на СА „Д. А. Ценов“
доц. д-р Тодор Кръстевич
Зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност“
на СА „Д. А. Ценов“
г-н Генчо Генчев
Кмет на община Свищов
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет в община Свищов
доц. д-р Цветан Дилков
Ръководител катедра „Мениджмънт“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
доц. д-р Анатолий Асенов – председател
доц. д-р Ирена Емилова
гл. ас. д-р Десислава Алексиева
гл. ас. д-р Елена Йорданова
гл. ас. д-р Милен Динков
гл. ас. д-р Станислава Стоянова
ас. д-р Йоана Петрова
ас. Валентин Панайотов
ас. Стайко Белоконски
докторант Надежда Косева

Технически секретар –  ас. д-р Станимир Славов

1. Човек и социална среда
2. Лидерство и организационно развитие
3. Стратегически мениджмънт
4. Екомениджмънт

1. Заявката за участие с резюме на доклада се изпраща на e-mail: s.slavov@uni-svishtov.bg
2. Срок за изпращане на заявката (по макет) – 01.09.2017 г.
3. Срок за изпращане на  резюме на доклада (по макет) – 15.09.2017 г.
4. Макетите на заявката и резюме на доклада могат да бъдат изтеглени на адрес: www.uni-svishtov.bg, Раздел „Конференции“, Рубрика „Организирани от СА“
5. Изисквания за оформяне на резюмета – съгласно макета (изпълнение минимум MS Word 97-2003)
Име на файла на резюмето на доклада – числото на избраното тематично направление и собствено и фамилно име на автора/авторите, разделени с долна черта (пример: 1_First Name_Last Name.doc).
6. Резюметата на докладите ще бъдат отпечатани в сборник.
7. Организационният комитет запазва правото си да не публикува резюмета, които не отговарят на посочените в макета изисквания или на тематичните направления. Авторите носят пълна отговорност за своите разработки.

 

5250 Свищов
ул. „Ем. Чакъров“, № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Катедра „Мениджмънт“
Лице за контакти:
ас. д-р Станимир Славов
тел.: 0631/66-215
e-mail: s.slavov@uni-svishtov.bg

13.10.2017 г.
13:00 – 14:00 ч. 
Регистрация на участниците в научната дискусия
14:00 – 15:00 ч.
Откриване на научната дискусия – аудитория 10 (Акад. Иван Стефанов), Ректорат  
15:00 ч.
Обща снимка на участниците в научната дискусия пред Ректората на СА „Д. А. Ценов”
15:00  – 15,30 ч.
Кафе – пауза
15:30  – 18,00 ч.
Научна дискусия по тематичните направления
19:00 ч.
Официално посрещане на гости

14.10.2017
09:00 – 11:00 ч.
Научна дискусия по тематичните направления
11:00 – 11:30 ч.
Кафе – пауза
11:30 – 13:00 ч.

Научна дискусия по тематичните направления и закриване

 

ЗАГЛАВИЕ – BOLD, 14 PT, CENTERED, ALL CAPITALS
(празен ред)
Акад.длъжност, степен, име, фамилия (Times New Roman 14 pt, Italic, центриран)
Организация, e-mail (Times New Roman 14 pt, Italic, центриран)

1. Максимален обем: 400 думи основен текст на български и 400 думи на английски език, ключови думи (до 5), JEL класификация
формат А4
полета: горе - 2,5 см, долу - 2,5 см, ляво - 2,5 см, дясно - 2,5 см
2. Шрифт: Times New Roman 14 pt
3. Междуредие: Single

Забележка: Резюметата ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде предоставен на участниците в деня на откриване на научната дискусия.
Наименованието на файла следва да бъде във вида: code_family_name_abstract.doc

Пример:Докладът е в направление 4 и авторът е Георги Петров, файлът трябва да е със следното наименование: 1_First Name_Last Name.doc  
При съавторство, се посочват фамилиите на всички автори:
1_First Name_Last Name.doc

 

Покана Заявка за участиеКръгла маса на тема „Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“

Untitled document

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим на 06 октомври 2017 г.:

 • да вземете участие в кръгла маса на тема: „Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“, която ще се проведе от 14,00 ч. в коктейл-клуб „Салве“ и
 • да присъствате на изложение „Есенен фермерски пазар – Свищов“, под надслов „Изберете здравословната храна!“, което ще се проведе от 11,00 ч. на пл. „Алеко“ (пред Общината).

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Иван Марчевски
Ректор на СА „Д. А. Ценов“
проф. д-р Марияна Божинова
Зам.-ректорУчебна дейност“ на СА „Д. А. Ценов“
доц. д-р Тодор Кръстевич
Зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност“
на СА „Д. А. Ценов“
г-н Генчо Генчев
Кмет на община Свищов
г-жа Анелия Димитрова
Зам.-кмет на община Свищов
г-жа Албена Симеонова
Председател на Българска асоциация „Биопродукти“
г-н Пепо Петров
Изпълнителен директор на „Фондация за околна среда и земеделие“
д-р Стоилко Апостолов
Управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“
доц. д-р Марина Николова
Ръководител катедра „Аграрна икономика“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Маруся Линкова
гл. ас. д-р Радка Ненова
ас. Илияна Кръстева
хон. ас. Цветелина Кабакчиева
докт. Георги Димитров
докт. Георги Ангелов

Технически секретар – гл. ас. д-р Радка Ненова 

1. Теоретико-практически аспекти на изграждането и функционирането на фермерските пазари
2. Икономически и социални предизвикателства при реализацията на селскостопански продукти
3. Съвременни тенденции в развитието на регионалните фермерски пазари

 1. Заявката за участие с резюме на доклада и разработеният доклад се изпращат на e-mail: farm-market2017@uni-svishtov.bg.
 2. Срок за изпращане на заявката (по макет) – 30.06.2017 г.
 3. Срок за изпращане на доклада (по макет) – 15.09.2017 г.
 4. Макетите на заявката и доклада могат да бъдат изтеглени на адрес: www.uni-svishtov.bg, Раздел „Конференции“, Рубрика „Организирани от СА“
 5. Максимален обем на докладите – до 6 страници, включително графики, таблици и библиография (APA Style).
 6. Изисквания за оформяне на докладите съгласно макета (изпълнение минимум MS Word 97-2003).
 7. Име на файла на доклада – числото на избраното направление и собствено и фамилно име на автора/авторите, разделени с долна черта. (пример: 1_ FirstName_LastName.doc).
 8. Докладите ще бъдат отпечатани в сборник.
 9. Организационният комитет запазва правото си да не публикува доклади, които не отговарят на посочените в макета изисквания или на тематичните направления. Авторите носят пълна отговорност за своите разработки.

 

5250 Свищов
ул. „Ем. Чакъров“, № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Катедра „Аграрна икономика“
Лице за контакти:
гл. ас. д-р Радка Ненова
тел.: 0631/66-262
farm-market2017@uni-svishtov.bg

 

 Програма
Място
9,00 – 10,30 ч. Регистрация на участниците в кръглата маса Факултетски корпус (фоайе)
11,00 – 11,30 ч. Откриване на Изложение „Есенен фермерски пазар – Свищов“ пл. „Алеко“
(пред Общината)
14,00 – 14,30 ч. Откриване на кръглата маса Коктейл-клуб „Салве“
14,30 – 15,30 ч. Дискусия с участниците в кръглата маса Коктейл-клуб „Салве“
15,30 – 16,00 ч. Кафе-пауза Коктейл-клуб „Салве“
16,00 – 17,00 ч. Дискусия (продължение) и закриване на кръглата маса Коктейл-клуб „Салве“
18,00 ч. Коктейл за официалните лица, гости и участници в кръглата маса Ресторант „Calgary“

 

Покана Заявка за участие Макет за доклад


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФИНАНСОВАТА НАУКА В ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА“ (Свищов, 7-8 април 2017 г.)
Untitled document

ОРГАНИЗАТОРИ

Катедра „Финанси и кредит”
СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Катедра „Финанси”
УНСС, гр. София

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 Проф. д-р Румяна Лилова
Председател, СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Георги Иванов
Зам.-Ректор на СА „ А. Ценов“,
Сметна палата на Република България
Проф. д-р Йордан Василев
Декан факултет „Финанси“
Доц. д-р Пресияна Ненкова
Ръководител катедра „Финанси“, УНСС
Д-р Мартин Димитров 
Народен представител в 43-то НС
Венцислав Спирдонов
Председател на ОбС - В. Търново
Инж. Делян Деляновски
Изп. директор на НАПОС-РБ
Доц. д-р Румен Ерусалимов
Ръководител катедра „ЗСД“
Доц. д-р Людмил Несторов 
Ръководител катедра „ОТИ“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Андрей Захариев
председател, ръководител катедра „Финанси и кредит”
Доц. д-р Анелия Радулова
зам.-председател, Директор на Институт за научни изследвания
Доц. д-р Силвия Трифонова
зам.-председател, катедра „Финанси“, УНСС
Проф. д-р Божидар Божинов
Доц. д-р Стоян Проданов
Проф. д-р Теодора Димитрова
Гл. ас. д-р Георги Георгиев
Доц. д-р Александър Ганчев
Гл. ас. д-р Димитър Костов
Доц. д-р Ангел Ангелов
Гл. ас. д-р Петя Василева
Доц. д-р Валентин Милинов
Гл. ас. д-р Цветан Павлов
Доц. д-р Жельо Вътев
Ас. д-р Марияна Павлова
Доц. д-р Людмил Кръстев
Ас. д-р Петко Ангелов
Доц. д-р Марин Маринов
Ас. д-р Сергей Радуканов
Доц. д-р Пламен Пътев
Ас. д-р Стефан Станимиров
Доц. д-р Стефан Симеонов
Ас. д-р Танер Исмаилов
 1. Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа
 2. Публичните финанси в контекста на Многогодишната финансовата рамка 2014 – 2020 г.
 3. Банковият сектор – тенденции, предизвикателства  и решения

Официални работни езици: български, английски, руски

КРАЙНИ СРОКОВЕ:
2 март 2017 г. – Изпращане на електронна заявка за участие на е-mail:  department.fk@uni-svishtov.bg
15 март 2017 г. - Изпращане на  файл с научния доклад на е-mail : department.fk@uni-svishtov.bg
07 април 2017 г., Ректорат на СА, ет. 1, 8.30-10.30 ч.  - Регистрация на участниците

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 60 (шестдесет) лв. / 30 евро за чуждестранни участници
Банкова сметка за превеждане на таксите на участниците:
Общинска банка АД – финансов център Свищов
СА „Д. А. Ценов”, BIC: SOMBBGSF;
IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00 – в лв.
IBAN-BG96SOMB913034TSENOV02 – в евро (30 евро)
Основание за превод: Такса участие в конференция на катедра „Финанси и кредит”, 07-08.04.2017 г.

Заб. Таксата осигурява сборник с доклади, материали за конференцията, куверт тържествена вечеря и кафе-паузи!
      
           
РЕЗЕРВАЦИЯ: Хотел на учебен корпус „Юг”, тел. 0882 552510

Участниците лично резервират

места в хотела!

АДРЕС ЗА СПРАВКИ:
5250 Свищов,
ул. „Ем. Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Катедра „Финанси и кредит”
Деяна Веселинова – инспектор катедра
Тел. 0631/66-309
Уеб-адреси с информация и достъп до макет за доклад и заявка за участие:
www.uni-svishtov.bg/?page=ConferSA
www.finance1952.com/fk65

Указания за авторите:
Докладите трябва да бъдат изготвени чрез използване на прикачения макет MS Word формат (изпълнение MS Word 97-2003 минимум).
Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичните направления на конференцията.
Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.
Всички доклади ще бъдат регистрирани в iThenticate.
Обемът на доклада е ограничен до 6 издателски страници.

Технически характеристики в издателски страници:

 • Формат Letter.
 • Разстояние между редовете – Single.
 • Шрифт – Times New Roman 11 pt; 
 • Полета: Top – 2.2”; Bottom – 1.3”;  Left – 1.7”; Right – 1.7”

(или Top – 5.59 см.; Bottom – 3.3 см;  Left – 4.32 см; Right – 4.32 см).

 • Текст под линия – размер Times New Roman 9 pt, Single
 • Номерация на страниците: двустранна – горе.
 • Табулация: 0,5” (или 1.27 см.).
 • Формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста.
 • Между текста на доклада и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен интервал.
 • Формулите се създават с Equation Editor.
 • За създаването на графики и фигури да се използват: MS Power Point или MS Excel, като текстът под тях се центрира и се изписва с размер на шрифта Times New Roman 11 pt,  italic.
 • Заглавието на таблиците се подравнява вляво

При цитиране се спазват изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
Неговите изисквания са поместени:
http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=71 (в сила от 01.01.2017 г.) и http://www.apastyle.org/.
Същите са налични на официалната web-страница на СА „Д. А. Ценов” в рубриката „Издания на СА”.

Пълните текстове на докладите ще бъдат публикувани в книжно издание със самостоятелен ISBN и предоставени на участниците при регистрацията в дните на конференцията.

 

Заявка за участие Макет доклад
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТАЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ФИНАНСИАДА'2017"
(Свищов, 7-8 април 2017 г.)

Untitled document

ОРГАНИЗАТОРИ

Катедра „Финанси и кредит”
СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Катедра „Финанси”
УНСС, гр. София

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 Проф. д-р Румяна Лилова
Председател, СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Георги Иванов
Зам.-Ректор на СА „ А. Ценов“,
Сметна палата на Република България
Проф. д-р Йордан Василев
Декан факултет „Финанси“
Доц. д-р Пресияна Ненкова
Ръководител катедра „Финанси“, УНСС
Д-р Мартин Димитров 
Народен представител в 43-то НС
Венцислав Спирдонов
Председател на ОбС - В. Търново
Инж. Делян Деляновски
Изп. директор на НАПОС-РБ
Доц. д-р Румен Ерусалимов
Ръководител катедра „ЗСД“
Доц. д-р Людмил Несторов 
Ръководител катедра „ОТИ“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Андрей Захариев
председател, ръководител катедра „Финанси и кредит”
Доц. д-р Анелия Радулова
зам.-председател, Директор на Институт за научни изследвания
Доц. д-р Силвия Трифонова
зам.-председател, катедра „Финанси“, УНСС
Гл. ас. д-р Димитър Костов
Катедра „Финанси и кредит“ СА „Д. А. Ценов“
Докт. Калоян Петков
Катедра „Финанси и кредит“ СА „Д. А. Ценов“
Александра Петрова
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Антоанета Кулаксъзова
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Беатрис Любенова
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Георги Йорданов
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Анна Ангелова
III-ти курс, специалност „Финанси“
Антонио Славков
III-ти курс, специалност „Финанси“
Габриела Георгиева
III-ти курс, специалност „Финанси“
Добрин Тодоров
II-и курс, специалност „Счетоводство и контрол“
 1. Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа
 2. Публичните финанси в контекста на Многогодишната финансовата рамка 2014 – 2020 г.
 3. Банковият сектор – тенденции, предизвикателства  и решения

Официални работни езици: български, английски, руски

КРАЙНИ СРОКОРЕ:
10 март 2017 г. – Изпращане на електронна заявка за участие на е-mail:  department.fk@uni-svishtov.bg
30 март 2017 г. - Изпращане на  файл с научния доклад на е-mail : department.fk@uni-svishtov.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: Студентите са освободени от такса

РЕЗЕРВАЦИЯ:             

Хотел на учебен корпус „Юг”, тел. 0882 552510
Участниците лично резервират
места в хотела!

АДРЕС ЗА СПРАВКИ:

5250 Свищов,
ул. „Ем. Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Катедра „Финанси и кредит”
Деяна Веселинова – инспектор катедра
Тел. 0631/66-309
Уеб-адреси с информация и достъп до макет за доклад и заявка за участие:
www.uni-svishtov.bg/?page=ConferSA
www.finance1952.com

Указания за авторите:
Докладите трябва да бъдат изготвени чрез използване на прикачения макет MS Word формат (изпълнение MS Word 97-2003 минимум).
Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичните направления на конференцията.
Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.
Всички доклади ще бъдат регистрирани в iThenticate.
Обемът на доклада е ограничен до 4 издателски страници.
Докладите се наименуват по начина, посочен в шаблона, като задължително в началото се постави „Student” (например Student_1_Ivan_Petrov.doc), а в Subject на писмото – Financiada’2017.

 

Технически характеристики в издателски страници:

 • Формат Letter.
 • Разстояние между редовете – Single.
 • Шрифт – Times New Roman 11 pt; 
 • Полета: Top – 2.2”; Bottom – 1.3”;  Left – 1.7”; Right – 1.7”
  (или Top – 5.59 см.; Bottom – 3.3 см;  Left – 4.32 см; Right – 4.32 см).
 • Текст под линия – размер Times New Roman 9 pt, Single
 • Номерация на страниците: двустранна – горе.
 • Табулация: 0,5” (или 1.27 см.).
 • Формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста.
 • Между текста на доклада и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен интервал.
 • Формулите се създават с Equation Editor.
 • За създаването на графики и фигури да се използват: MS Power Point или MS Excel, като текстът под тях се центрира и се изписва с размер на шрифта Times New Roman 11 pt,  italic.
 • Заглавието на таблиците се подравнява вляво

При цитиране се спазват изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
Неговите изисквания са поместени:
https://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=71 (в сила от 01.01.2017 г.) и http://www.apastyle.org/.
Същите са налични на официалната web-страница на СА „Д. А. Ценов” в рубриката „Издания на СА”.

Пълните текстове на докладите ще бъдат публикувани в книжно издание със самостоятелен ISBN и предоставени на участниците при регистрацията в дните на конференцията.

 

Заявка за участие Макет за доклад Макет за презентация
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”,     9-10 ноември 2016 г., гр. Свищов

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”, посветена на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.  Конференцията ще се проведе на 9 и 10 ноември 2016 г. в гр. Свищов. 

Повече информация може да откриете на следния адрес:  http://80.uni-svishtov.bg/EWKS/2016 
„Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми“, 27 октомври 2016 г. от 09.30 часа

Уважаеми Колеги,
Катедри „ Правни науки и екология“ и „Аграрна икономика“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в Кръгла маса на тема „Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми“, която ще се проведе на 27 октомври 2016 г. от 09.30 часа в „клуб Салве“.
На научния форум са поканени учени, академични преподаватели, докторанти, студенти, представители на Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие“ , Аграрния бизнес и асоциации на земеделски производители.
 

 

 

 

 „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Свищов, 21 октомври 2016 г.

  • 1. проф. д-р Марияна Божинова – Зам.-ректор "Учебна дейност"
  • 2. доц. д-р Светослав Илийчовски – Ръководител на катедра "Търговски и туристически бизнес"
  • 3. доц. д-р Петранка Мидова
  • 4. доц. д-р Теодора Филипова
  • 5. доц. д-р Петя Иванова
  • 6. доц. д-р Симеонка Петрова
  • 7. гл. ас. д-р Венцислав Перков
  • 8. гл. ас. д-р Любка Илиева
  • 9. ас. Пламен Кънев

 • Елена Трайкова – технически секретар

1. Отраслови релации за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
2. Регионални и глобални проявления на търговския и туристическия
бизнес
3. Маркетинг и мениджмънт на търговския и туристическия бизнес
4. Счетоводни, статистически и контролни аспекти на търговския и
туристическия бизнес
5. Финансов и застрахователен мениджмънт на търговския и
туристическия бизнес
6. Иновационни и информационни измерения на търговския и
туристическия бизнес

Максимален обем на доклада: до 6 страници, включително таблици и
графики.
Формат на страниците: Paper size А4; Margins: Top – 6 cm , Botton – 4
cm, Left – 4 cm, Right – 4,50 cm. Номерация на страниците – не се
изисква.
Шрифт на основен текст: Times New Roman 11 pt, разстояние между
редовете: Single
Заглавие: Главни букви, Bold, центрирано, 14 pt
Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: след
един празен ред под заглавието, шрифт Bold, центрирани, 11 pt
Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора,
шрифт Italic, центрирано, 11 pt
Основен текст: след един празен ред под местоработата – Justified, 11
pt, разстояние между редовете: Single, First line – 1,25 cm
Таблици: вмъкнати на съответното място в текста. Над таблицата номер
и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под
фигурата – номер и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Цитирана литература: под линия, по стандарт с номера от 1 до n, 10 pt,
First line – 1,25 cm
Наименование на файла на доклада: в съответствие с номера на
тематичното направление, името и фамилията на автора, например:
1_doklad_Mira_Popova

Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник. Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите. Авторите им носят отговорността за съдържанието.

Регистрация на участниците: 21 октомври 2016 г. от 9,00 ч. в Учебен
корпус "Юг" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Тържествено заседание по случай 25 години катедра "Търговски и туристически бизнес": 10 ч. на 21 октомври 2016 г. в Заседателна зала на Учебен корпус "Юг" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Официални работни езици: български, руски, английски

КРАЙНИ СРОКОВЕ:
30 май 2016 г. – приемане на заявката за участие на e-mail: ttb2016@uni-svishtov.bg
10 юни 2016 г. – потвърждение за приемане на доклада
15 септември 2016 г. – краен срок за изпращане на доклада на e-mail: ttb2016@uni-svishtov.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 30 (тридесет) лв.
Банкова сметка за привеждане на таксите на участниците:
Общинска банка АД – финансов център Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
IBAN-BG78SOMB913031TSENOV00 – в левове
IBAN-BG96SOMB913034TSENOV02 – в евро (15 евро)
Основание за превод: участие в Кръгла маса на катедра "ТТБ" - Свищов

5250 Свищов,
ул. "Емануил Чакъров" № 2
Стопанска академия "Д. А. Ценов",
Катедра "Търговски и туристически бизнес"
Телефони: 0631/66-321, 0631/66-322
Е-mail: ttb2016@uni-svishtov.bg

21 октомври 2016 г. (петък)
09.00 – 10.00 ч. Регистрация на участниците в Учебен корпус "Юг"
10.00 – 11.00 ч. Откриване на кръглата маса (Заседателна зала на Учебен корпус "Юг") 11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза
11.15 – 12.30 ч. Заседания по секции
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.30 ч. Заседания по секции
15.30 – 15.45 ч. Кафе-пауза
15.45 – 17.00 ч. Заседания по секции
17.00 – 17.30 ч. Закриване на кръглата маса (Заседателна зала на Учебен корпус "Юг") 19.00 ч.Официална вечеря

Заявка за участие

Застрахователният и осигурителният пазар: тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната Свищов, 14 – 15 октомври 2016 г.

Уважаеми Колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална кръгла маса на тема "Застрахователният и осигурителният пазар: тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната", която ще се проведе на 14-15 октомври 2016 г. от 10.00 часа в Учебен корпус "ЮГ" на Стопанска академия"Д.А.Ценов" - Свищов.

 

 

 Обучителен семинар за преподаватели и млади учени с гост лектор проф.Йото Йотов, Университет Дрексел, САЩ, 13-14 октомври 2016, Свищов


The course traces the evolution of the structural gravity model, as the most successful model in international trade, from its initial a-theoretical applications to most recent structural estimation gravity frameworks that can be used to quantify the effects of TPP, TTIP, and other trade policies of interest. The course combines a rigorous theoretical exposition with a series of applications and exercises, including estimation of the partial and the GE effects of trade.

About the Instructor. Yoto V. Yotov is an Associate Professor of Economics at Drexel University. Yotov has published in top academic journals and has been a consultant for the World Trade Organization, the World Bank, the U.S. International Trade Commission, the Department of Foreign Affairs and International Trade of the Canadian government, and the Industry Canada unit of the Canadian government.

The course will take place on October 13 and 14 at the “D.A. Tsenov” Academy of Economics, Svishtov.

Participation fee 65 euro. The fee covers course materials, coffee breaks and two lunches.

The deadline for registration is August 31. Space is limited.

For registration, please fill this REGISTRATION FORM. If you have any questions or need help with the visa formalities, please e-mail Galin Stefanov at g.stefanov@uni-svishtov.bg

COURSE DESCRIPTION            REGISTRATION FORMЮбилейна научна конференция на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА НА „ХОРИЗОНТ 2020““

Подробна информация за предстоящата конференция може да получите на http://bi.uni-svishtov.bg/conference/.

 

Междууниверситетска кръгла маса за докторанти на тема "Проблеми на регионалната интеграция и международния бизнес", 16 септември 2016 г.

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в междууниверситетска кръгла маса за докторанти на тема "Проблеми на регионалната интеграция и международния бизнес", която ще се проведе на 16 септември 2016 г. (петък) от 10.00 часа в Учебен корпус "ЮГ" на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов.
Заявките за участие се изпращат на адрес: mio@uni-svishtov.bg.

Покана Заявка за участие


Юбилейна научна конференция на тема:

РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – 25 ГОДИНИ МЕЖДУ ОЧАКВАНИЯТА И РЕАЛНОСТИТЕ
Свищов, 20-21 ноември 2015 г.

 • 1. Глобализация и развитие на българската икономика
 • 2. Макроикономически аспекти на развитието на българската икономика
 • 3. Фирмени, отраслови и регионални аспекти на развитието на българската икономика
 • 4. Научни и методически проблеми при преподаването на икономическата теория

1. Срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклада – 30 юни 2015 г.
        e-mail: conf-oti@uni-svishtov.bg
2. Срок за представяне на докладите – 15 октомври 2015 г.
        e-mail: conf-oti@uni-svishtov.bg
3. Максимален обем на докладите – до 6 стр., вкл. таблици, графики, библиография.
4. Изисквания за формата на докладите:

 • Заглавие на доклада – Bold 14 pt, център, главни букви;
 • Академична длъжност, степен, име и фамилия на автора, месторабота – 12 pt, центрирано;
 • Основен текст - Шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt;  Page Setup – ляво 4 см; дясно 4,5 см; горе 6 см; долу 3,5 см; интервал Single;
 • Цитиране под линия – 10 pt.

5. Име на файла:

 • Числото, отговарящо на тематичното направление на доклада
 • Собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта

   Пример: 2_Ivan_Petrov.doc

6. Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник
7. Такса за правоучастие: 50 лв. за материали за конференцията, за кафе-паузи и за коктейл.
8. Срокове и начини за плащане на таксата:

 • по банков път в срок до 16 ноември 2015 г.

   Банкова сметка за превеждане на таксата:
      Общинска банка АД - финансов център Свищов
      BIC:              SOMB BGSF
      IBAN:            BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – BGN
      Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра „Обща теория на икономиката”

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 20 ноември 2015 г.

Регистрация на участниците – 20 ноември (петък) 2015 г. от 08.00 ч., Ректорат.
Тържествено заседание по случай 65-та годишнина на катедра „Обща теория на     икономиката” и откриване на конференцията – 20 ноември 2015 г. от 10.00 ч. в ауд. „Академик Иван Стефанов” (ауд. 10).
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците при регистрацията.
Настаняване на участниците – хотел на учебен „Корпус Юг”
(телефони за връзка – 0631/6 08 82; 6 07 80)

5250 Свищов, ул. „Емануил Чакъров”, № 2, СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Обща теория на икономиката”
Анка Караманлиева – инспектор катедра
Ас. Тодор Асенов
Телефони: 0631/66 256
E-mail: conf-oti@uni-svishtov.bg

Заявка за участие


Юбилейна международна научна конференция "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения"
Untitled document

 1. 1. Философски и социологически проблеми на обществото
 2. 2. Социални науки и социално-икономическа практика
 3. 3. Публични политики в съвременното общество
 4. 4. Достижения и перспективи на стопанско-историческото знание
 5. 5. Социалните науки в съвременното икономическо образование
 6. 6. Съвременна хуманитаристика

1. Срок за изпращане на заявка за участие– 4 септември 2015 г.(заедно с доклада) на e-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg
2. Срок за представяне на докладите – 4 септември 2015 г. на e-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg
3. Максимален обем на докладите – до 8 стр., вкл. таблици, графики, библиография.
4. Изисквания за формата на докладите:

 • Заглавие на доклада – Bold 14 pt, център, главни букви;
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора, месторабота–12 pt, центрирано;
 • Основен текст - Шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt;  Page Setup –Margins –top 2“(5,08 см.), bottom 1“(2,54 см.), left 1,2“(3,05), right 2,24“(5,69см.), Paper-letter; Layout-header 1,7“(4,32см.),
  footer 1,7“ (2,54 см.), Междуредие - Single;
 • Цитиране под линия – 10 pt.

5. Име на файла:

 • Числото отговарящо на тематичното направление на доклада
 • Собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта

Пример: 1_Ivan_Ivanov.doc
6. Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник.
7. Таксата за правоучастие – за материалите за конференцията, за кафе-паузите и за коктейла е в размер на 40 лв. , за чужденци – 40 евро.
8. Срокове и начини на плащане:

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 30 октомври 2015 г.
 • по банков път в срок до 4 септември 2015 г.

Банкова сметка за превеждане на таксите за участие:
Общинска банка АД - Финансов център Свищов
BIC SOMB BGSF
IBAN:            BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – в лева
IBAN             BG96 SOMB 9130 34TS ENOV 02 –в евро

Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра „История, философия, социология”

Регистрация на участниците – 30 октомври (петък) 2015 г. от 08.00 ч., Учебен Корпус „Юг“
Откриване на конференцията и пленарно заседание по случай 50 години катедра „История, философия, социология”– 30 октомври 2015 г. от 10.00 ч. – Заседателна зала Корпус „Юг“
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците при регистрацията.
Настаняване на участниците – хотел на учебен „Корпус Юг”
(телефони за връзка – 0631/6 08 82; 6 07 80)

5250, Свищов, ул. „Емануил Чакъров”, № 2, СА „Д. А. Ценов”
Катедра „История, философия, социология”
Таня Божанова – инспектор катедра
Гл. ас. д-р Ваня Ганева
Телефони: 0631/66 259
E-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg

Заявка за участие Приглашение Invitation


Международна юбилейна научно-практическа конференция на тема:
„Европейски практики и национални рефлексии в планирането”
по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране”

Свищов, 24-25 април 2015 г.


Председател  
Проф. д-р Величко Адамов - Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Членове  
Проф. д-р Любен Кирев - Зам.-ректор „Обучение и научни изследвания”
Проф. д-р Теодора Димитрова - Зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие”
Проф. д-р Виолета Краева - Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”
Проф. д-р Маргарита Богданова - Ръководител катедра „Стратегическо планиране”
Проф. д-р Пенчо Пенчев - Областен управител на област Велико Търново

 


Председател: Проф. д-р Маргарита Богданова

Членове:

Проф. д-р Борислав Борисов Ас. д-р Юлиян Господинов
Доц. д-р Неделчо Митев Ас. Евелина Парашкевова
Доц. д-р Михаил Чиприянов Ас. Миглена Вачевска
Доц. д-р Анастасия Марчева Ас. Евгени Тодоров
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова Ас. Елица Лазарова
Гл. ас. д-р Ева Цветанова  

 


1. Стратегическо планиране на регионалното развитие
2. Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката
3. Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж
4. Методология на преподаването на планови дисциплини във висшите училища

 


1. Изпращане на резюме на доклада в размер до 400 думи на български и до 400 думи на английски език (Резюме: Code_Family_Name_abstract.doc).
      Срок: 16 март 2015 г.

Резюметата ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде предоставен на участниците в деня на откриване на конференцията.

2. Получаване на потвърждение от организаторите по ел. поща.
      Срок: 20 март 2015 г.

3. Изпращане на докладите в обем до 8 страници по ел. поща (Изисквания към докладите: Code_Family_Name_paper.doc).
      Срок: 27 април 2015 г.

4. Регистрация на участниците: 24 април 2015 г., 9.00 - 10.30 часа

5. Откриване на конференцията: 24 април 2015 г., 10.30 часа

6. Отпечатване на сборник с доклади от конференцията. Сборникът ще бъде предоставен на участниците в конференцията в срок до 20 юли 2015 г.

7. Работни езици: български, английски и руски език

8. Такса за правоучастие: 50 лева. Заплаща се от всички участници в конференцията.
Всеки участник в конференцията има право да участва само с един доклад (в съавторство или самостоятелно).

9. Срокове и начини на плащане:

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 24 април 2015 г.
 • по банков път в срок до 20 април 2015 г.

Банкова сметка за превеждане на таксите за участие:
   Общинска банка АД - финансов център Свищов
   BIC:              SOMB BGSF
   IBAN:           BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – BGN
   Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра СП


Адрес за кореспонденция и информация:
             СА „Д. А. Ценов”
             Катедра „Стратегическо планиране”
             ул. „Емануил Чакъров” № 2
             5250 гр. Свищов

Лице за контакти:
            Веселка Димитрова
            Тел.: (0631) 66 296
            e-mail: 60splanning@uni-svishtov.bg

Настаняване на участниците:
            Хотелски комплекс Корпус Юг”, тел. 0882 552 517,
            http://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174
Разходите по пребиваване (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците. 


ПЪЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

24 април 2015

9:00 – 10:30 ч.
Регистрация на участниците в конференцията

10:30 – 11:15 ч.
Тържествено откриване на конференцията, поднасяне на приветствия и адреси

11:15 – 12:00 ч.
Юбилейна международна конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“ (Пленарни доклади)

12:00 ч.
Обща снимка на участниците в конференцията пред Ректората на СА „Д. А. Ценов”

12:00 – 14:00 ч.
Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч.
Заседания по секции

15:30 – 16:00 ч.
Кафе пауза

16:00 – 18:00 ч.  
Заседания по секции

19:00 ч.
Коктейл за гостите и участниците в конференцията


25 април 2015

9:30 – 12:00 ч. 
Заседания по секции

12.00 ч.
Закриване на конференцията

Достъпни връзки:
Пълна програма Покана Макет резюме и информация за авторите Макет доклад

International Jubilee Scientific-Practical Conference
dedicated to the 60th anniversary of the establishment of Strategic Planning Department at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria
"European practices and national reflections in the planning"
Svishtov, Bulgaria, 24-25 April 2015


Chair:  
Prof. Velichko Adamov, Ph.D. - Rector of D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria
Members:  
Prof. Lyuben Kirev, Ph.D. - Vice Rector of Training and Scientific Research
Prof. Teodora Dimitrova, Ph.D. - Vice Rector of Students" Policy and Academic Development
Prof. Violeta Kraeva, Ph.D. - Dean of Faculty of Management and Marketing
Prof. Margarita Bogdanova, Ph.D. - Head of Strategic Planning Department
Prof. Pencho Penchev, Ph.D. - Regional Governor of Veliko Tarnovo District

Chair: Prof. Margarita Bogdanova, Ph.D.

Members:

Prof. Borislav Borisov, Ph.D. Assist. Prof. Yuliyan Gospodinov, Ph.D.
Assoc. Prof. Nedelcho Mitev, Ph.D. Assist. Prof. Evelina Parashkevova
Assoc. Prof. Michail Chipriyanov, Ph.D. Assist. Prof. Miglena Vachevska
Assoc. Prof. Anastasiya Marcheva, Ph.D. Assist. Prof. Evgeni Todorov
Head assist. Prof. Nadezhda Veselinova, Ph.D. Assist. Prof. Elitsa Lazarova
Head assist. Prof. Eva Tsvetanova, Ph.D.  

1. Strategic planning of regional development
2. Business planning and competitiveness of the economy
3. Strategy for smart, sustainable and inclusive growth
4. Methodology of teaching Planning courses in universities

PRELIMINARY PROGRAM

April 24th, 2015

9:00 – 10:30
Registration of participants

10:30 – 11:15
Opening of the conference

11:15 – 12:00
International Jubilee Scientific-Practical Conference "EUROPEAN PRACTICES AND NATIONAL REFLECTIONS IN THE PLANNING" (Plenary reports)

12:00
Photo of all participants in the conference in front of the Tsenov Academy, Rectorat building 

12:00 – 14:00
Lunch break 

14:00 – 15:30
Parallel Sessions

15:30 – 16:00
Coffee break

16:00 – 18:00
Parallel Sessions

19:00
Cocktail for guests and participants


April 25th, 2015

9:30 – 12:00  
Parallel Sessions

12.00
Closing ceremony


1. Abstracts should have a maximum of 400 words in English and in the language of the paper, without any charts, tables or formulas. Abstracts have to be submitted via e-mail.
Deadline: March 16th, 2015 (template: Code_Family_Name_abstract_en.doc).
     
Abstracts will be published in a special conference abstracts’ proceedings and will be provided to participants on the opening day of the conference.

2. The organizing committee will send a confirmation notice to authors via e-mail by March 20th, 2015.

3. All papers must be up to 8 pages in length. Authors are required to use conference template (Code_Family_Name_paper_en.doc).
            Deadline for submission of the full papers via email: April 27th, 2015

4. Registration of participants: April 24th, 2015, from 9:00 to 10:30

5. Opening of the conference: April 24th, 2015, 10.30

6. Deadline for publishing the conference proceedings: July 10th, 2015

7. Working languages of the conference: Bulgarian, English and Russian

8. Participation fee: 50 EUR for all participants
Each author may submit only one paper – individually or in collaboration.

9. Payment options:
  - in cash – on April 24th, 2015 (the opening day of the conference during registration of participants)
  - bank transfer by April 20th, 2015

Bank account (for payments in EUR):
   Municipal Bank PLC – Financial Center Svishtov
   BIC:    SOMB BGSF
   IBAN: BG96 SOMB 9130 34TS ENOV 02
   Reason for payment: Conference fee for SP Department (name of participant)


Address:
D. A. Tsenov Academy of Economics
Strategic Planning Department
5250 Svishtov, Bulgaria
2 Em. Chakarov Str.

Contact person:
Veselka Dimitrova
Tel.: +359 631 66296
E-mail: 60splanning@uni-svishtov.bg

Accommodation:
Corpus Yug Hotel Complex, tel. +359 882 552 517,
http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=224
Transport and accommodation costs will be covered by the participants.


Links:
Invitation Abstract and information about the authors PaperМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура", 24 ноември 2014 г.

Съюзът на икономистите в България, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Федерацията на научно-техническите съюзи, Правителството на провинция Баден Вютенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер”, Асоциациятa на Дунав­ските общини „Дунав“, както и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи /НКИТЕС/ - България организират международна конференция на тема: „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура“.

На форумът ще бъде обсъдена и приета „Харта за раз­ви­тие на Долен Дунав“ за формиране на ключови политики за ускорен растеж на региона.
Конференцията ще стартира работа на 24.11.2014 г. (понеделник) от 9,30 часа в Заседателната зала на „Корпус Юг“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Проф. Кръстьо Петков, Председател на УС на СИБ
Проф. Величко Адамов, Ректор на
СА „Д. А. Ценов
Станислав Благов, кмет на община Свищов
Пламен Стоилов, председател на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“
Инж. Димитър Иванов, Заместник-председател и Изпълнителен Директор на НКИТЕС

КООРДИНАТОРИ:
Проф. д-р Андрей Захариев, зам.-председател на ОС на СА „Д. А. Ценов“
Христина Стойчева – секретар на УС на СИБ


За контакт и информация:
Център за международно сътрудничество и проекти при СА „Д. А. Ценов”:
++359(0)631-66376;
cicp@uni-svishtov.bg

Телефон за резервации при настаняване в хотелската част на „Корпус Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552510

Адрес за навигация: Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ 105
Уеб алокация „Корпус Юг”: www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174

Достъпни връзки:Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие, 6-7 ноември 2014 г.

Катедра „Аграрна икономика” при СА „Димитър А. Ценов” организира Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
НАЦИОНАЛНИЯТ АГРАРЕН СЕКТОР – ЕЛЕМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕГИОНИ В СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”.
Конференцията се посвещава на 30-годишния юбилей на катедра "Аграрна икономика" и патронния празник на Висшето училище.

Свищов , 6-7 ноември 2014 г.

ПОКАНА INVITATION ПРИГЛАШЕНИЕ
Заявка за участие Registration Form Заявка на участие


Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество), Свищов - 31 октомври 2014 г.

Катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология» организират Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество).
Конференцията ще се проведе в гр.Свищов на 31 октомври 2014 г.

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

InformationСТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции и перспективи”

По случай 60 години от своето основаване
факултетите „Финанси” и „Стопанска отчетност”
при СА „Д. А. Ценов”

организират на 25-26 октомври 2013 г.  

СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции и перспективи

В конференцията могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български университети. Основните тематични направления на конференцията са:

 • Финансите – теория и практика;
 • Състояние и перспективи в развитието на застраховането и осигуряването;
 • Актуални проблеми на икономическата теория (микроикономика и макроикономика);
 • Теоретико-приложни аспекти на счетоводството и одита;
 • Състояние и перспективи на контрола и анализа;
 • Статистиката на XXI век – проблеми на теорията и практиката.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително изнесена на конференцията.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да изтриете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада, както следва:

 • 1 – Финансите – теория и практика;
 • 2 – Състояние и перспективи в развитието на застраховането и осигуряването;
 • 3 – Актуални проблеми на икономическата теория (микроикономика и макроикономика);
 • 4 – Теоретико-приложни аспекти на счетоводството и одита;
 • 5 – Състояние и перспективи на контрола и анализа;
 • 6 – Статистиката на XXI век – проблеми на теорията и практиката.

Тоест, ако студент е избрал да представи доклад по тема от сферата на финансите, то файлът с неговия доклад трябва да бъде озаглавен 1_Име_Презиме_Фамилия.doc, а файлът с презентацията върху доклада –  1_Име_Презиме_Фамилия.ppt.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail finance@uni-svishtov.bg  в срок до 17.00 ч. на 15.10.2013 г.


За повече подробности и информация – кат. "Финанси и кредит"
тел. 0631/66 309
e-mail:
 finance@uni-svishtov.bg 
 


Юбилейна международна научнопрактическа конференция «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи»,25 – 26 октомври 2013 г.

ПРОГРАМА НА ТЪРЖЕСТВАТА

25 октомври 2013 г.
11,00 ч. Тържествено заседание на факултетните съвети на факултет "Финанси" и факултет "Стопанска отчетност"
Ректорат, ауд. 1 "Проф. Д. Бъров"
14,30 ч. Откриване на конференцията на тема: «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи» и пленарно заседание
Ректорат, ауд. 1 "Проф. Д. Бъров"
26 октомври 2013 г.
9,30 ч. Заседания по секции
Корпус Юг
9,30 ч. Студентска конференция на тема: «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи»
Ректорат

 

60 лет
ФАКУЛЬТЕТ „ФИНАНСЬI”
ФАКУЛЬТЕТ „ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ”

Юбилейная международная научно-практическая конференция
«Финансы и хозяйственная отчетность – состояние, тенденции и перспективы»
25 – 26 октября 2013 г.
Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова
г. Свиштов, Республика Болгария

 

60 years
FACULTY OF FINANCE
FACULTY OF ECONOMIC ACCOUNTING

Jubilee international scientific conference

Finance and Economic Accounting the current situation, trends and prospects
25 – 26 October 2013
the D. A. Tsenov Academy of Economics  
Svishtov, the Republic of Bulgaria

 Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема “Бъдещето на интеграцията, бъдещето на Европейския съюз”

Катедра „Международни икономически отношения”
по случай  20 години от създаването си
ОРГАНИЗИРА
Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема
“Бъдещето на интеграцията, бъдещето на Европейския съюз”, посветена на 20 годишнината от създаването на катедра “Международни икономически отношения”  16-17 май 2013 г.

Към страницата на  конференцията.Международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век”Катедра "Стратегическо планиране" организира Юбилейна международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век” по случай 20-годишнината от създаването на специалност „Публична администрация”, която ще се проведе в гр.Свищов, 10-11 май 2013 г., Ректорат Ауд. 10 „Акад. Ив. Стефанов“

Към страницата на конференцията.Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество" (по повод 10 години електронно списание "Диалог"


На 21 октомври ще се проведе Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество"
(по повод 10 години електронно списание "Диалог", 15 години Институт за нучни изследвания, 20 години списание "Бизнес управление" и трета среща-дискусия "Научната периодика в икономиката")
Научният форум се провежда под патронажа на Ректора на СА "Д. А. Ценов" - проф. д-р Величко Адамов
За повече информация